SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
OpintojaksoY9992A Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö, 5.00 op, 133 h
Työelämän monialainen kehittäminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020
VastuuopettajaSoppela Jussi
Muut opettajatSarja Jari, Tihinen Maarit, Törmänen Outi, Väätäjä Heli
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm22.08.2019 - 22.10.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika05.08.2019 - 04.09.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti ympäristöä, ympäristön reunaehtoja ja pohjoisen alueen olosuhteita sekä liittää ne osaksi yksilöiden, yhteisöjen ja alueiden turvallisuutta. Opiskelija ymmärtää alansa toimintaedellytyksiin vaikuttavia globaaleja, alueellisia ja paikallisia muutostekijöitä toimintaympäristössään. Hän osaa analysoida toimintaympäristön muutosten vaikutuksia ja yhdistää eri toimialojen ennakointitietoa työelämän kehittämistehtävissä. Opiskelija osaa arvioida ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä sitä määrittäviä tekijöitä ja vaikutuksia ihmisen kokemuksellisuuden, kulttuurin ja vastuullisuuden näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää monialaista tietoa ja menetelmiä, jotka tukevat ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia, yhteistyöverkostoja ja alueellisia kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ennakoida pohjoisen alueen ympäristön ja väestön tulevaisuutta sekä haasteita alansa asiantuntijuuden näkökulmasta.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Pohjoinen ympäristö ja olosuhteet
  • Toimintaympäristön muutokset
  • Ihmisen ja ympäristön välinen suhde
  • Pohjoisten toimintaympäristöjen tulevaisuus
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitetttävä K5

Opiskelija

- ymmärtää pohjoisen ympäristön erityspiirteet

- tiedostaa toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset

- ymmärtää ihmisen ja ympäristön välisten suhteiden merkityksen

- tiedostaa pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Opiskelija

- yhdistää pohjoisen ympäristön erityispiirteet työhönsä

- ottaa huomioonammatissaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

- ottaa huomioonammatissaan ihmisten ja ympäristön välisiä suhteita

- analysoi työssään pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Opiskelija

- soveltaa ja kehittää työyhteisöään huomioiden pohjoisen ympäristön erityspiirteet

- kehittää toimintaympäristöään huomioiden ympäristössä tapahtuvat muutokset

- yhdistäätyössään monipuolisesti ja innovatiivisesti ympäristöön ja ihmisiin vaikuttavia tekijöitä

- ennakoija arvioi työssään pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea vaan se on kaikille pakollinen. Opiskelija voi valita etukäteen ilmoittautumalla (aikavälillä 1.-31.8.2019) SOLE-OPSissa osallistuuko Rovaniemen vai Kemin toteutukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Ennakkotehtävä: Muodosta käsitekartta ennakkolukemistosta.

Ennakkolukemisto (valitse jokin näistä):

Uusi Pohjoinen - Maailma vuonna 2050, Lawrence C. Smith

Murroksen jälkeen - Metsien käytön tulevaisuus Suomessa, Hetemäki, Niinistö, Seppälä & Uusivuori. (Moodlessa)

Arctic Business forum yearbook 2018, Lapland Chamber of commerce. Pdf-versio. http://arcticbusinessforum.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/ABF_2018_yearbook_web.pdf

Hyvinvointitalous, Särkelä, Siltaniemi, Rouvinen-Wilenius, Parviainen & Ahola. Pdf-versio: https://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hyvinvointitalous_final.pdf

Sitra Megatrends 2016, Kiiski Kataja. Pdf-versio: https://media.sitra.fi/2017/02/28142600/Megatrends_2016.pdf

Smart Countryside - Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä, Antikainen et al. Pdf-versio ladattavissa: https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16602

Suomi arktisen alueen edelläkävijäksi, Pilli-Sihvolet et. al. Pdf-versio ladattavissa: https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=10101

Lähipäivä 1: 5.9.2019 Rovaniemi (Borealis). Luennot, työpajatyöskentelyä ryhmissä.

Oppimistehtävä: Ryhmäessee, itsenäistä tiedonhankintaa, ryhmätyöskentelyä verkossa. Moodle toimii ryhmätehtävän aineiston jakelukanavana, GAFE ryhmäesseen kirjoitus- ja prosessointialustana.

Lähipäivä 2: 3.10.2019 Rovaniemi (Borealis). Ryhmäesitykset, keskustelua, palautetta, yhteenvetoa.

Itse- ja vertaisarvioinnit.

Materiaali

Oppimistehtävä: Luentomateriaalit ja erikseen ilmoitettava lukemisto. Tehtävä edellyttää myös itsenäistä tiedonhankintaa.

Ennakkolukemisto: Uusi Pohjoinen - Maailma vuonna 2050, Lawrence C. Smith TAI Arctic Business forum yearbook 2018, Lapland Chamber of commerce.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • pohjoinen ympäristö ja olosuhteet
  • toimintaympäristön muutokset
  • ihmisen ja ympäristön välinen suhde
  • pohjoisten toimintaympäristöjen tulevaisuus
Arviointi

Ryhmäessee. Numeraalinen arviointi, arviointiasteikko 1 - 5.

(a) Kirjallinen ja suullinen vuorovaikutteinen raportointi, arvioijana ryhmästä vastaava opettajatuutori.

(b) Ryhmäesseen tuottamisprosessin arviointi (GAFE-työskentely), arvioijana ryhmästä vastaava opettajatuutori, joka vastaa myös palautteen antamisesta ryhmälle.

Itsearviointi, lomake, numeraalinen arvio & sanallinen perustelu (kolme sivua). Arviointi kohdistuu koko opintojakson aikaiseen toimintaan (ml. ryhmätyö GAFE:ssa).

Vertaisarviointi, lomake, numeraalinen & lyhyt sanallinen perustelu. Opiskelija arvioi ryhmänsä jokaisen jäsenen toiminnan ryhmäesseen tuottamisen aikana.Arviointiasteikko 1 - 5.

Opiskelijan opintojaksopalaute. Sole-ops.

Arvosana lasketaan ryhmäesseen, prosessin ja vertaisarvioinnin perusteella painotettuna keskiarvona niin, että ryhmäesseen painoarvo on 40%, tuutoriopettajan prosessiarvointi 30% ja vertaisarviointi 30%.

Viisiportainen arviointitaulukko:

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitetttävä K5

Opiskelija

- ymmärtää pohjoisen ympäristön erityspiirteet

- tiedostaa toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset

- ymmärtää ihmisen ja ympäristön välisten suhteiden merkityksen

- tiedostaa pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Opiskelija

-ymmärtää melko hyvin pohjoisen ympäristön erityispiirteet

-tiedostaa melko hyvin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

-ymmärtää melko hyvin ihmisen ja ympäristön välisten suhteiden merkityksen

-tiedostaa melko hyvin pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia

Opiskelija

- yhdistää pohjoisen ympäristön erityispiirteet työhönsä

- ottaa huomioon ammatissaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

- ottaa huomioon ammatissaan ihmisten ja ympäristön välisiä suhteita

- analysoi työssään pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Opiskelija

-yhdistää oikein hyvin pohjoisen ympäristön erityispiirteet työhönsä

-ottaa oikein hyvin huomioon ammatissaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

-ottaa huomioon oikein hyvin ammatissaan ihmisten ja ympäristön välisiä suhteita

-analysoi oikein hyvin työssään pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Opiskelija

- soveltaa ja kehittää työyhteisöään huomioiden pohjoisen ympäristön erityspiirteet

- kehittää toimintaympäristöään huomioiden ympäristössä tapahtuvat muutokset

- yhdistää työssään monipuolisesti ja innovatiivisesti ympäristöön ja ihmisiin vaikuttavia tekijöitä

- ennakoija arvioi työssään pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

 Palaa