SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y8G Hyvinvointipalveluiden tutkiva kehittäminen, 5.00 op, 133 h
Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm22.08.2019 - 06.10.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika21.08.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan työelämän kehittäjänä sekä määritellä ja perustella osaamisensa kehittämistarpeita. Opiskelija osaa noudattaa osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisen periaatteita ja toimintatapoja. Hän tietää Lapin korkeakoulukonsernin ja ammattikorkeakoulun tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaisen oppimisprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti hyvinvointipalveluiden kehittämistoimintaa sekä tunnistaa ja rajata työelämän kehittämisen kohteita. Hän osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja käyttää hyödyksi erilaisia tiedonhakumenetelmiä hankkiessaan, käsitellessään ja arvioidessaan alansa tietoa.

Opintojakson ydinsisältö:

  • Oma ammatillinen kasvu kehittämisasiantuntijana ja portfolio
  • Hyvinvointipalveluiden kehittämisosaaminen
 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arvosana on hyväksytty, kun opiskelija pystyy analysoimaan osaamistaan ja osaamisensa kehittämistarpeita oman ammatillisen kasvun ja työelämän kehittäjän näkökulmasta. Opiskelija asettaa tavoitteet oman asiantuntijuutensa kehittämiselle sekä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja portfolion rungon. Hän osoittaa hallitsevansa ammatillisen kasvun edellyttämän itsereflektion, yhdessä oppimisen ja asiantuntijuuden jakamisen. Opiskelija tunnistaa ja osaa yksilöidä työelämän kehittämistoiminnan kohteen. Hän esittää perustellun työelämää kehittävän aiheen, joka liittyy opiskelijan henkilökohtaiseen osaamiseen, oman alan tai työyhteisön kehittämiseen.

Arvosana on hylätty, jos opiskelija ei saavuta opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakson kokonaistuntimäärä on 133 h, joka koostuu:

- Ohjatusta ja itsenäisestä opiskelusta

- Asiantuntijaluennoista ja -ohjauksesta (eOppimispalvelut, kirjasto)

- Verkko-opiskelusta

Opintojaksoon sisältyvät:

- Välttämätön osallistuminen 22.-24.8.2019 lähiopetuspäiviin Rovaniemellä, Jokiväylä 11.

  • 22.-23.8.2019 kaikille YAMK koulutuksille yhteiset orientaatiopäivät.
  • 24.8.2019 Hyvinvointiosaamisen johtamisen koulutuskohtainen päivä, jolloin käynnistyy muun muassa YAMK opinnäytetyö ja tieteellisen artikkelin lukutaito.

- HOPS keskustelu tutoropettajan kanssa sovitulla tavalla

Materiaali

YAMK -osaamisen kehittämisen suunnitelma (Moodle).

Lapin AMK Opinnäytetyöopas, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Uusin painos.

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4.uudistettu painos.

Hirsjärvi, S. - Remes, P. - Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. Uusin painos.

Tieteelliset artikkelit.

Sisältö
  • Oma ammatillinen kasvu työelämän kehittämisasiantuntijana, itsearviointi
  • Hyvinvointipalveluiden kehittämisosaaminen
Arviointi

Arviointia toteutetaan oppimisprosessin arviointina ja tuotosarviointina (eHops, oma kehittämissuunnitelma, aihepaperi ja tieteellisen artikkelin lukutaitotehtävä).

  • eHopsin laadinta ennen HOPS keskustelua.
  • YAMK -osaamisen kehittämissuunnitelman palautus Moodleen ennen HOPS keskustelua.
  • Opinnäytetyön aihepaperin ja pp-esityksen palautus Moodleen viimeistään 2.9.2019.
  • Tieteellisen artikkelin lukutaitotehtävän palautus Moodleen 4.9.2019 mennessä.

Keskeistä on opiskelijan itsearviointi, oman oppimisen ja osaamisen reflektointi. Oppimisprosessia arvioidaan laadullisesti valittujen arviointikohteiden ja kriteerien mukaisesti. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arvosana on hyväksytty, kun opiskelija pystyy analysoimaan osaamistaan ja osaamisensa kehittämistarpeita oman ammatillisen kasvun ja työelämän kehittäjän näkökulmasta. Opiskelija asettaa tavoitteet oman asiantuntijuutensa kehittämiselle sekä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Hän osoittaa hallitsevansa ammatillisen kasvun edellyttämän itsereflektion, yhdessä oppimisen ja asiantuntijuuden jakamisen. Opiskelija tunnistaa ja osaa yksilöidä työelämän kehittämistoiminnan kohteen. Hän esittää perustellun työelämää kehittävän aiheen, joka liittyy opiskelijan henkilökohtaiseen osaamiseen, oman alan tai työyhteisön kehittämiseen. Tieteellisen artikkelin lukutaitotehtävän hyväksytty suorittaminen.

Arvosana on hylätty, jos opiskelija ei saavuta opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita.

 Palaa