SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK72Y19S/Terveyden edistäminen, ylempi AMK (Kemi)
Opintojakso799Y8E Näyttöön perustuva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 10.00 op, 267 h
Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020, Kevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaVesterinen Soili
Muut opettajatElo Satu, Paloste Airi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm08.11.2019 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.08.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 8 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee näyttöön perustuvan tiedon perusteella laaja-alaiseen ymmärrykseen väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta. Opiskelija osaa laatia tutkittuun tietoon perustuvan oman ammattialan ja asiantuntijuusalueensa tietoperustan. Opiskelija osaa käyttää systemaattista tiedonhankintaa osana näyttöön perustuvaa toimintaa ja arvioida tutkimustiedon luotettavuutta, eettisyyttä ja käyttöä työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Opiskelija osaa keskeiset alansa TKI -prosessit ja menetelmät. Opiskelija kykenee ennakoimaan, kehittämään ja uudistamaan terveyden edistämisen toimintaa, menetelmiä ja prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla. Opiskelija osaa asiakaslähtöisesti soveltaa terveyden edistämisen menetelmiä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyttä ja hyvinvointia edistäviä interventioita.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen monitieteinen tietoperusta

 • Oman alan TKI -prosessit ja -menetelmät

 • Määrällinen ja laadullinen tutkimus

 • Terveyden edistämisen menetelmät ja interventiot

 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tietoa tutkimuksellisen kehittämisen perustaksi laaja-alaisesti

-tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen TKI -toiminnan prosesseja ja menetelmiä

-analysoi erilaisia tutkimusaineiston keruu- ja analysointimenetelmiä

-tunnistaa ja analysoi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämiskohteita ja ratkaisuja ottaen huomioon yksilö- yhteisö- ja aluetason osallisuuden.

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tietoa tutkimuksellisen kehittämisen perustaksi kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen

-tunnistaa ja arvioi erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen TKI -toiminnan prosesseja ja menetelmiä

-analysoi tutkimuksen tarkoitukseen soveltuvia aineistonkeruu- ja analysointimenetelmiä

-tuottaa tavoitteellisia, perusteltuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämissuunnitelmia ja ratkaisuja ottaen huomioon yksilö- yhteisö- ja aluetason osallisuuden.

Opiskelija

-luo johdonmukaisen tutkimuksellisen kehittämisen tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden

-arvioi ja vertaa kriittisesti erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen TKI -toiminnan prosesseja ja menetelmiä

-analysoi ja arvioi kriittisesti tutkimuksen tarkoitukseen soveltuvia aineistonkeruu- ja analysointimenetelmiä

-arvioi ja kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa ottaen huomioon yksilö- yhteisö- ja aluetason osallisuuden.

 
Pedagogiset järjestelyt
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja läsnäolo välttämätön

 • asiantuntijaluennot

 • ennakkotehtävä

 • sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt

 • itsenäinen tiedonhaku

Materiaali

Terveys- ja hyvinvointialan kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.

Sisältö

Syksy 2019:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen monitieteinen tietoperusta
 • Oman alan TKI-prosessit ja -menetelmät
 • Määrällinen ja laadullinen tutkimus

Kevät 2020:

 • Terveyden edistämisen menetelmät ja interventiot
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Lopullinen opintojakson (10 op) arvosana muodostuu, kun sekä syksyn 2019 (5 op) ja kevään 2020 (5 op) osuudet on suoritettu.

Arviointi sisältää ennakkotehtävän arvioinnin, oppimistehtävien arvioinnin, itse- ja vertaisarvioinnin.

Osaamisen arviointikriteetit ovat esitetty opetussuunnitelmassa.

 Palaa In English