SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31YH19S/Digiajan palvelujohtaminen, ylempi AMK (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
OpintojaksoY9992C Työelämän kehittämismenetelmät, 5.00 op, 133 h
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaVäätäjä Heli
Muut opettajatSaranki-Rantakokko Sirkka, Sarja Jari, Tihinen Maarit
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.10.2019 - 25.10.2019
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika20.08.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa alansa käsitteellistä tietoa ja osaamista työelämän kehittämisongelmien ratkaisussa. Hän tuntee ja osaa arvioida kehittämistyön eri menetelmiä ja niiden soveltuvuutta työelämän kehittämisennäkökulmasta uusia ratkaisuja ja käytänteitä luoden sekä luotettavaa uutta tietoa tuottaen.

Hän tunnistaa ja osaa hyödyntää työelämän kehittämisen erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja. Opiskelija kykenee viestimään kehittämistehtävien tuloksista eri sidosryhmille.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Työelämän tutkimuksellinenkehittäminen
  • Osallistavat tutkimus- ja kehittämismenetelmät
  • Työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuudet
  • Viestintä työelämän kehittämistehtävissä.
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään työelämän kehittämisen menetelmiä. Tietää työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista.

Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään monipuolisesti työelämän tutkiimuksellisia kehittämisen menetelmiä.Osaa hyödyntäätyöelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista selkeästi.

Osaa johtaa itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtamaa työelämän kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuuksia ja viestiä vakuuttavasti työelämän kehittämisestä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso oteutetaan tutkivan oppimisen pedagogiikkaa hyväksikäyttäen. Opiskelijat suorittavat itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottavat yhteisiä tuotoksia monialaisissa ryhmissä.

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea vaan on kaikille pakollinen.

Verkossa toteutettavat yhteiset opinnot 2.10.2019: Orientaatio ja aloitustutoriaali

Verkossa toteutettavat yhteiset opinnot 25.10.2019: Lopetustutoriaali

Ryhmäessee työelämän kehittämismenetelmistä ja digitaalinen posteri.

Materiaali

Tehtävä edellyttää itsenäistä tiedonhankintaa.

Ojasalo, Katri, Moilanen, Teemu & Ritalahti, Jarmo 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan.

Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.

Vilkka, Hanna 2015. Tutki ja kehitä. 4. uudistettu painos.

Muu kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Sisältö

Työelämän tutkimukselliset kehittämismenetelmät.

Oppimistehtävä ryhmätehtävänä, sisältäen itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa.

Muut annetut tehtävät.

Itsenäinen lopputehtävä.

Arviointi

Opintojakson oppimista arvioidaan koko sen keston ajan sekä prosessuaalisesti että tuotoksellisesti. Opiskelijoiden ryhmätuotoksen arviointi suoritetaan numeraalisena.

Opiskelijat laativat kirjallisen itse- ja vertaisarvioinnin.

Opintojaksolta kerätään opiskelijoiden palaute Lapin amk:n opintojaksopalautejärjestelmän kautta. Palautteesta kehitetyt kehitysideat huomioidaan opintojakson seuraavassa toteutuksessa.

Ryhmäessee: Numeraalinen arviointi, arviointiasteikko 1-5.
Ryhmäesseen tuottamisprosessin arviointi (tuutor-opettaja)

Digitaalinen posteri: Hyväksytty/hylätty

Itse- ja vertaisarvioinnit:

Itsearviointi: lomake (sanallinen perustelu).

Vertaisarviointi: lomake, numeraalinen & lyhyt sanallinen perustelu. Opiskelija arvioi ryhmänsä jokaisen jäsenen toiminnan ryhmäesseen tuottamisen aikana. Arviointiasteikko 1-5.

Viisiportainen arviontitaulukko:

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään työelämän kehittämisen menetelmiä. Tietää työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista.

Osaa melko hyvin yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee melko hyvin käyttämään työelämän kehittämisen menetelmiä. Tietää melko hyvin työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa melko hyvin viestiä tuloksista.

Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään monipuolisesti työelämän tutkiimuksellisia kehittämisen menetelmiä.Osaa hyödyntäätyöelämän kehittämisenrahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista selkeästi.

Osaa oikein hyvin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee oikein hyvin käyttämään monipuolisesti työelämän tutkimuksellisia kehittämisen menetelmiä. Osaa oikein hyvin hyödyntää työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa oikein hyvin viestiä tuloksista selkeästi.

Osaa johtaa itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtamaa työelämän kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuuksia ja viestiä vakuuttavasti työelämän kehittämisestä.

 Palaa In English