SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoRGCARE10 Green Care -perusteet, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSipola Reeta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm27.05.2019 - 12.07.2019
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) www.greencarekoulutus.fi
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

• Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja

• Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen

• Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

• Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä

• Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä

• Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa

• Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:

Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistuu webinaariin ja lähipäivään.

Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevansa vaikuttavuuden taustateorioita. Opiskelija havainnollistaa osaamistaan esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisessa omaan toimintaansa.

Opiskelija tuo esiin havainnoimiaan asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtävänsä ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Opiskelija osaa analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan.

Opiskelija tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa

Hylätty suoritus:

Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä eikä osallistu webinaariin tai lähipäivään.

Opiskelija ei ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, ei tunne vaikuttavuuden taustateorioita eikä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija ei tunne erilaisia luontosuhteita eikä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa.

Opiskelija ei tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä eikä alan laatukriteereitä. Opiskelija ei osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä eikä erota sitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija ei tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus ja verkko-opiskelu, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu. Lähitunneilla painottuu kokemuksellisuus, itsenäisesti opiskelu tehtävien, materiaalien ja luentotallenteiden pohjalta.

  • Aloituswebinaari 28.5.2019 klo 17.00-19.00
  • Webinaari 19.6.2019 klo 17.00-20.00
  • Lähipäivä 3.7.2019. klo 8.15. - 16.00 Lähipäivässä esitellään aloituswebinaarissa annettu tehtävä.

Opiskelija perehtyy opintojaksoon ennen aloituswebinaaria Moodlessa. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja ennen opintojakson alkua.

Materiaali

Opintojakson aineistoksi suositellaan seuraavia materiaaleja:

Luennot ja opintomateriaalit Moodlesta
- Diasarjat, tallenteet ja muut materiaalit

Green Care -kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen
- Green Care -toiminnan suuntaviivat Suomessa, 2014. E. Vehmasto http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. S.Särkkä, L.Konttinen& T.Sjöstedt https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista/
- Green Care -toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care -laatutyökirja ja Green Care Ry: n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus
- Luontosuhde
- Luonnon hyvinvointivaikutukset
- Ohjaustyö

Green Care -toiminta
- Termit ja käsitteet
- Toimintakenttä
- Laatukriteerit

Arviointi

Arviointi koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Opiskelijoiden vertaisarviointi toimijaesittelystä ja verkkokeskustelusta
  • Opettajan kirjallinen arviointi toimijan kuvaamisesta
  • Opettajan antama suullinen palaute webinaarissa
  • Opettajan antama suullinen palaute Luontosuhde-tehtävästä lähipäivässä
  • Opettajan kirjallinen arviointi Luontosuhde-tehtävän kirjallisesta analyysistä

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty - Hylätty

Arviointi perustuu tuotettavien dokumenttien lisäksi aktiivisuuteen webinaarissa ja lähipäivässä.

 Palaa In English