SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoHYV1N Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatJääskeläinen Arja, Sipola Reeta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm29.05.2019 - 15.08.2019
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 16.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä Green Care -menetelmiin sekä soveltaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmää (YKS/PCP) luontotoiminnan valinnassa ja toteuttamisessa.

Opiskelija omaksuu yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ja luontoon tukeutuvien menetelmien periaatteet ja työtavat. Hän osaa soveltaa oppimaansa, hankkia uutta tietoa sekä ideoida ja kehittää yhdessä toisten osallistujien kanssa menetelmien ja niihin liittyvien työtapojen soveltamista. Opiskelija osaa tuoda esille omat erityistaitonsa ja mielenkiinnon kohteensa ja käyttää niitä yhteisessä kehittämistyössä.

 
Arviointikriteerit

K5

H4

H3

T2

T1

Hylätty

Osaamisesta välittyy monipuolinen perehtyneisyys käsiteltävään aiheeseen. Sitä on pohdittu analyyttisesti ja kriittisesti. Tehdyt ratkaisut perustellaan. Sovellusesimerkit ovat realistisia. Tietoa on hankittu monipuolisesti ja lähdemateriaalia on käytetty laajasti ja siihen on suhtauduttu kriittisesti. Lähteitä käytetty vertaillen yhdistellen ja eri näkökulmia esiintuoden (synteesi).

Osaamisesta välittyy perehtyneisyys käsiteltävään aiheeseen. Sitä pyritään pohtimaan kriittisesti. Tehtyjä ratkaisuja perustellaan.

Tietoa on hankittu monipuolisesti ja lähdemateriaalia käytetty laajasti ja monipuolisesti.

Lähteitä ei ole käytetty referoiden vaan syntetisoiden ja perustellen

Osaaminen tuottaminen sisältää omaehtoista, omintakeista pohdintaa. Aihetta käsiteltäessä nimetään kehittämisideoita.

Tietoa on hankittu ja lähdemateriaalia käytetty melko laajasti ja monipuolisesti osittain referoiden.

Teoriaperusta kattaa kaikki aihepiirin teemat.

Osaamisen näkökulmasta keskeisimmät ja oleellisemmat asiat tuodaan esille. Aiheen käsittely on kuitenkin pinnallista.

Tietoa on hankittu ja lähdemateria alia käytetty melko niukasti referoiden.

Teoriaperusta ei kata kaikkia osa-alueita.

Osaamisen näkökulmasta kriittisyys ja perustelut ovat puutteellisia.

Aiheen käsittely on toteavaa. Tietoa on hankittu niukasti ja osaaminen perustuu omille näkemyksille, eikä niille esitetä tietoperustaa.

Osaamisen keskeisiä asioita ei ole ymmärretty. Aiheen käsittely on pinnallista ja epätarkkaa. Kriittisyys ja perustelut ovat puutteelliset. Tietoa ei juurikaan ole hankittu ja lähdemateriaal in käyttö hyvin niukkaa ja pintapuolista.

Osaaminen perustuu lähinnä omille mielipiteille ja arkitietoon.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähitunneilla painottuu yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus.

Lähitunnit 29.5. klo 8.15.-14.00, 4. ja 5.6. sekä 15.8. klo 8.15.-16.00.

Kehittämistehtävän ohjaus Adobe Connectionilla 18.6. klo 13.00-15.00

Lähitunneilla annetaan kehittämistehtävä, joka palautetaan 31.7. mennessä Moodleen. Tehtävät esitetään ryhmälle 15.8.2019.

Itsenäinen opiskelu sisältää sekä yksintyöskentelyä että pienryhmissä työskentelyä (Kontakti ja/tai Internetyhteydellä).

Opiskelija perehtyy opintojakson aihepiiriin ennen lähipäiviä Moodlessa olevan materiaalin avulla. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja toukokuun alussa.

Materiaali

Ennen lähipäiviä perehdyttäväksi tarkoitettu materiaali löytyy opintojakson Moodle-alustalta. Lisäksi tulee käyttöön opintojakson aikana tiedonhankinnan yhteydessä haettu ja tuotettu materiaali.

Sisältö
  • Luontolähtöiset menetelmät
  • Osallisuus ja Green Care
  • Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja sen omakohtainen soveltaminen luontosuhteessa
  • Kehittämistyöhön osallistuminen
  • Kehittämistehtävän valinta, toteutus ja yhteinen jakaminen
Arviointi

Opintojakson suorittaminen vaatii aktiivisuutta ja läsnäolon lähitunneilla ja itsenäisessä tai pienryhmätyöskentelyssä. Lisäksi opintojakson suoritukseen sisältyvät väli- ja kehittämistehtävät. Kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla 0 - 5 Moodlessa olevien arviointikriteerien mukaan.

Opintojakson arvosana: 0 (hylätty) -5 (kiitettävä)

 Palaa In English