SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoRGCARE7 Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSipola Reeta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm15.07.2019 - 30.08.2019
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika28.03.2019 - 04.07.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) www.greencarekoulutus.fi
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:

• Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti

• Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä

• Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita

• Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care -toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care –toimintaan:

• Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön

• Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä

• Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä. ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Opiskelija osaa arvioida oman alueen erityispiirteitä sekä huomioida niiden kestävän hyödyntämisen Green Care -toiminnassa

• Tunnistaa oman ympäristönsä Green Care-potentitiaalia

• Osaa soveltaa tietoa Green Care-menetelmiin ja -palveluihin

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja osaa soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa oman alueensa Green potentiaalin. Hän osaa kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Opiskelija tuntee Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaa kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija tunnistaa erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä soveltaa tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Opiskelija osaa kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä.

Hylätty:

Opiskelija ei ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus ja verkko-opiskelu, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelutehtävien, materiaalien ja luentotallenteiden pohjalta.

  • Aloituswebinaari 18.7.2019klo 17.00 - 19.00
  • Ohjauswebinaari 7.8.2918 klo17.00 - 19.00
  • Lähipäivä 27.8.2019 klo 8.15 - 16.00 Lähipäivässä esitellään opintojakson tehtävä.

Opiskelija perehtyy opintojaksoon ennen aloituswebinaaria Moodlessa. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja ennen opintojakson alkua.

Materiaali

Opintojakson aineistoksi suositellaan seuraavia materiaaleja:

Luennot ja opintomateriaalit Moodlesta
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit

Green Care -kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D (ed.). 2010. Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
- Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa.
-Esteettömyyteen liittyvä materiaali verkossa, ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Sisältö
  • Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet.
  • Fyysinen ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä.
  • Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys.
  • Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

Huom! Opintojaksoa edeltäviksi opinnoiksi suositellaan Green Care perusteet -opintojaksoa tai vastaavan osaamisen hankkimista!

Arviointi

Arviointi perustuu seuraaviin osa-alueisiin

  • työskentelyn dokumentointi
  • lähipäivän työskentely
  • vertaisarviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty - Hylätty

 Palaa In English