SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoK702H38 Vastaanottohoitotyön tai kotihoidon ohjattu, 7.00 op, 187 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18005
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaMeinilä Arja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Vastaanottohoitotyön ohjattu harjoittelu

Opiskelija:

 • kehittää itsenäisesti ja kriittisesti ohjausvalmiuksiaan eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden terveyden ylläpitämisessä, edistämisessä ja sairauksien hoidossa asiakaslähtöisesti yksilö-, perhe- ja ryhmätasolla
 • käyttää dialogisen vuorovaikutuksen avulla näyttöön perustuvia terveyden edistämisen työmenetelmiä asiakkaan/potilaan ja heidän läheistensä kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa
 • reflektoi ammatillista osaamistaan akuutti- ja vastaanottohoitotyön eri toimintaympäristöissä työryhmän palautteita hyödyntäen
 • toimii aseptisesti ja osallistuu ohjattuna lääkehoidon toteutukseen
 • noudattaa potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassaan
 • osaa kuvata polikliinisen ja vastaanottohoitotyön toimintaympäristön, palveluprosessit ja harjoittelupaikan osana hoito-, palvelu- ja tukijärjestelmää
 • käyttää lähi-, etä-, verkko- ja liikkuvia palveluja osana vastaanottohoitotyötä

Kotihoidon ohjattu harjoittelu

Opiskelija:

 • osaa kuvata kotihoidon osana eri-ikäisten asiakkaiden hoito-, palvelu- ja tukijärjestelmää
 • löytää ratkaisuja eri-ikäisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävään toimintaan ja osaa hyödyntää erilaisia toimintakykyä edistäviä menetelmiä
 • kykenee tukemaan läheisiä asiakkaan voimavarojen mukaisen ratkaisujen löytymisessä
 • arvioi toimintaansa suhteessa asiakkaan ainutkertaiseen elämänhistoriaan, hoidolliseen vuorovaikutukseen ja vallitsevaan lainsäädäntöön
 • osaa dialogisessa vuorovaikutuksessa arvioida ikääntyvän toimintakykyä arjessa selviytymisessä soveltaen toimintakykyä edistävää ja kuntouttavaa työotetta asiakaslähtöisesti, ikääntymistahtisesti yhdessä ikääntyvän ja läheisten kanssa
 • toteuttaa palliatiivista hoitoa reflektoiden osaamistaan kuolevan hyvän saattamisessa/saattohoidossa sekä kuolevan läheisen ja hoitajien tarpeiden arvioinnissa
 • toteuttaa turvallista lääkehoitoa
 • noudattaa potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassaan
 • hyödyntää asiakkaiden, läheisten ja ohjaajien palautteita omassa ammatillisessa kehittymisessään
 
Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Arvioinnin menetelmät: Itsearviointi, ohjaajien arviointi, vertaisarviointi dialogisella keskustelulla.

Arvioinnin osaamisalueet:

Opiskelijan oppimisprosessi

Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla. Oppimisprosessin itse- ja vertaisarviointi sekä ohjaajien palaute.

Eettinen osaaminen

Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä

Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen

Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö. Yhteistyö ja vuorovaikutus keskittyy yksikön perustehtävään kuuluvaan tavoitteelliseen toimintaan.

Opetus- ja ohjausosaaminen

Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.

Päätöksenteko-osaaminen

Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.

Hoitotyön kliininen osaaminen

Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien ja välineiden käyttäminen. Hoitosuhdetyöskentely. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Ergonomia. Aseptiikka. Neste- ja lääkehoito.

Hylätyn harjoittelun kriteerit

Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:

Ammatilliset valmiudet

 • eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
 • potilasturvallisuuden vaarantava toiminta

Yhteistyökykyisyys

 • yhteistyötaidoissa puutteita
 • hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
 • epäkollegiaalinen toiminta
 • oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
 • oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa

Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet

 • motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
 • harjoittelun suunnittelemattomuus
 • oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
 • työelämätaidoissa puutteita
 
Pedagogiset järjestelyt

KESÄHARJOITTELUN INFO RYHMILLE RYHMÄT K72H17K, KA72H17K

KIRJAUDU MOODLEEN Kesäharjoittelu 2019 kotihoidon ohjattu harjoittelu K702H38 7 op Kirjautumisavain on kotihoito2019

Palauta moodlen palautuslaatikkoon tavoitteet 6.6. mennessä

Huomioithan, että edeltävät teoriaopinnot on oltava suoritettuna sekä myös edeltävät harjoittelut, jotta kesätyösi voidaan hyväksyä harjoitteluksi.

ILMOITA SUUNNITELTU KESÄTYÖPAIKKASI VASTUUOPETTAJALLE, joka hyväksyy harjoittelupaikkasi.

KUN KESÄHARJOITTELUPAIKKASI ON HYVÄKSYTTY:

Kirjaa tavoitteesi harjoittelun alussa työkirjaan kohtaan: kotihoidon harjoittelu ja harjoittelun päätyttyä kirjaa itsearviointi ja pohdi, miten olet saavuttanut tavoitteesi. Huomaathan että harjoittelun tulee päättyä viimeistään 31.7. Kaikki harjoittelun tunnit voi tehdä kesän aikana, myös TC tunnit

Pyydä työtodistus, jossa ilmenee, että olet toiminut sairaanhoitajan sijaisena tai lähihoitajana, jolla on laajennetut sairaanhoitajan oikeudet.

Toimita työtodistus ja työaikalista ohjaavalle opettajalle elokuussa ennen loppukeskustelua.

Varaa loppukeskusteluaika. Harjoittelun vastaava opettaja laittaa moodleen loppukeskusteluaikoja elokuulle. Loppukeskustelu voidaan käydä skypessä, puhelimessa, opettajan työhuoneessa.

Jos sinulla on jotain kysyttävää kesäharjoitteluusi liittyen ole yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Arja Meinilä

arja.meinila@lapinamk.fi

Materiaali
Sisältö
Arviointi

Kun kesäharjoittelua edeltävät tehtävät on tehty sekä harjoittelun työvuorolista ja työtodistus palautettu. LIsäksi itsearviointi ja opettajan palautekeskustelu on käyty, saa opiskelija  suoritusmerkinnän harjoittelusta

 Palaa In English