SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKA71S20K/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL22 Monikulttuurinen työ, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 18.03.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita (TO, AO)
  • tunnistaa keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia (TO, AO)
  • osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan (TO, EH)
  • osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä (EH, TO)
  • löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä sekä edistää suvaitsevaisuutta (TO, EH, LO)

Sisältö:

  • kulttuurien välinen viestintä
  • maahanmuuttopolitiikka
  • turvapaikanhakuprosessi
  • akkulturaatioprosessi
  • kotoutuminen
 
Arviointikriteerit

Oppimistehtävät; toiminnallinen projekti ja /tai tehtävä (vertaiskommentointi ja suullinen palaute) sekä tentti (arvioidaan)

Tentin arviointikriteerit:

Kiitettävä (5):

Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Hyvä (3-4):

Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Tyydyttävä (1-2):

Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English