SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoK701SL34 Muuttuvat sosiaaliset ongelmat, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatKynkäänniemi Teija
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaaliset ongelmat oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuudenkysymyksinä (EH, TO)
 • tunnistaa ja osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia aiheuttavia tekijöitä (AO, LO)
 • osaa soveltaa oppimaansa asiakkaiden sosiaalisten tilanteiden arvioimisessa

Sisältö:

 • sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
 • rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
 • sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
 • opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla
 
Arviointikriteerit

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:

Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:

Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:

Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:

Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:

Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:

Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:

Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:

Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:

Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline- opintojakso, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019 klo 8.00 --> Campusonline.fi .

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa opiskellen. Opintojakson toteutuksessa korostuu tutkiva oppiminen, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja vastuullisuutta oman opiskeluaikataulun suunnittelemiseen ja siinä pysymiseen. Opiskelija voi valintansa mukaan hyödyntää parin tai ryhmän kanssa työskentelyä tehtävien suorittamisessa tai vaihtoehtoisesti suorittaa kaikki tehtävät itsenäisesti.

Opintojakso on jaoteltu teemoihin, joita tarkastellaan kahden viikon jaksoissa. Teeman käsittely sisältää opettajajohtoisen johdannon, tehtäväksiannon sekä itsenäisen työn osuuden, josta opiskelija koostaa ohjeistuksen mukaisen kirjallisen tehtävän. Tehtävät tulee palauttaa niille varatun aikataulun mukaisesti.

Opintojakson aikana opettajan ohjausta on saatavilla orientoitumiseksi kurssin suorittamiseen sekä aina uuden teeman alkamisen yhteydessä.

Kaikki opintojakson kirjalliset tehtävät sekä portfolio tulee olla palautettuna viimeistään 31.12.2019. Kurssin arviointi ja palaute valmistuu 31.1.2010 mennessä.

Materiaali

Kirjallinen ja muu materiaali on linkitetty opintojakson Moodle-alustalle, minkä lisäksi opiskelija etsii tietoa nimetyistä teemoista myös itsenäisesti.

Sisältö
 • sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
 • rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
 • sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
 • opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-5. Arviointi perustuu opiskelijan opintojaksolla koostamaan kirjalliseen portfolioon, joka sisältää kirjallisten tehtävien lisäksi myös itsearvioinnin.

 Palaa In English