SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M20K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML22 Matkailu pohjoisessa ja globaalissa toimintaympäristössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaAngeria Mervi
Muut opettajatPälli Petri
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 9 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa analysoida globaalin toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia matkailutoimialaan ja matkakohteeseen. Opiskelija perehtyy matkailun arktiseen ja pohjoiseen toimintaympäristöön ja osaa arvioida sen tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita vastuullisen matkailun näkökulmasta. Opiskelija tuntee matkailualan ja yritysten turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, riskienhallintaa ja omavalvontaa ja hallitsee ajankohtaisen elintarvikehygienian sekä anniskelulainsäädännön perusasiat.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet sekä vastuullisen matkailun periaatteet kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa analysoida matkailun vaikutuksia sekä vastuullisen matkailun merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä kattavasti, monipuolisesti ja kriittisesti. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä ja suunnitella yrityksen omavalvontaa kattavasti ja monipuolisesti. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat erinomaisesti.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen sekä kykenee soveltamaan niitä pohjoiseen toimintaympäristöön. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä kattavasti ja suunnitella yrityksen omavalvontaa kattavasti. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat erittäin hyvin.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä ja suunnitella yrityksen omavalvontaa. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa analysoida yleisimpiä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet pääpiirteissään. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet, mutta ymmärtää vain osin sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä ja suunnitella yrityksen omavalvontaa pääpiirteissään. Hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat tyydyttävästi.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen hyvin heikosti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet hyvin suppeasti. Hän tietää vastuullisen matkailun perusperiaatteet, mutta ei ymmärrä sen merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä hyvin suppeasti ja tarvitsee runsaasti ohjausta yrityksen omavalvonnan suunnittelussa. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat hyvin heikosti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän ei osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteitä eikä tiedä vastuullisen matkailun periaatteita. Opiskelija ei osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä eikä suunnitella yrityksen omavalvontaa. Hän ei hallitse elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasioita.

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena Adobe Connectissa ja Moodlessa. Opintojaksoon sisältyy mm. luentoja, harjoituksia, työpajoja, tentti, oppimistehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Toteutussuunnitelma:

vko 4-5 Matkailun globaalin toimintaympäristön itseopiskelumateriaali ja -tehtävät

vko 5-6 Matkailun pohjoisen toimintaympäristön itseopiskelumateriaali ja -tehtävät

vko 6 Toimintaympäristöanalyysi (AC-ohjaus/Mervi)

vko 6 Matkailun ja yritysten turvallisuus (AC-ohjaus/Petri)

vko 7-8 Vastuullisen matkailun itseopiskelumateriaali ja -tehtävät

vko 11 Toimintaympäristöanalyysin raportointi ja esitys (osana projektisuunnitelmaa) (lähipäivä)

vko 14 Matkailun ja yritysten turvallisuus (AC-ohjaus/Petri)

vko 14 Tentti

vko 16 Matkailun ja yritysten turvallisuus (AC-ohjaus/Petri)

vko 17 Turvallisuuden oppimistehtävän palautus

Materiaali

Alkoholilainsäädäntö ja alkoholin anniskeluun liittyvät ohjeistukset

Edelheim, J.& Ilola, H. (toim.) 2018. Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Rovaniemi: Lapland University Press.

Elintarvikehygieniaan liittyvä lainsäädäntö ja asetukset

Fletcher, J. - Fyall, A. - Gilbert, D.& Wanhill, S. 2013. An Introduction to Tourism. In J. Fletcher et al. (eds.) Tourism: Principles and Practice (5th Edition). Harlow, England: Pearson, 1-8.

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset - paikalliset vaikutukset. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Lapin ammattikorkeakoulu. 2015. Matkailun turvallisuustyökalut. Viitattu 17.1.2018 https://blogi.eoppimispalvelut.fi/turvallisuusnormisto/.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. 2016. Turisti turvassa: Lyhyt oppimäärä. Rovaniemi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Ruokatieto yhdistys ry. 2018. Lupa kokata - elintarvikehygienian perusteet. Viitattu 17.1.2018 https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet.

UNWTO. 2018. Tourism Highlights 2018. Viitattu 3.12.2018 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876.

Veijola, S. (toim.) 2013. Matkailututkimuksen lukukirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Lisäksi materiaalia, linkkejä ja videoita Moodlessa.

Sisältö
 • Matkailun globaali toimintaympäristö ja sen vaikutukset matkailutoimialaan
 • Matkailun pohjoinen toimintaympäristö
 • Matkailualan yritysten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja riskienhallinta
 • Vastuullinen matkailu
 • Elintarvikehygienian sekä anniskelun omavalvonnan ja anniskelulainsäädännön perusteet
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaaminen (tuotos) ja oppiminen (prosessi) arvioidaan erikseen.

Osaamisen arviointi perustuu opintojaksolle määriteltyihin kompetensseihin. Osaamisen arviointikohteet ovat:

 • Osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen
 • Osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet
 • Tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä
 • Osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä jasuunnitella yrityksen omavalvontaa
 • Hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat

Osaaminen arvioidaan asteikolla (Kiitettävä 5- Hylätty 0). Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

 • Toimintaympäristöanalyysi (osana projektisuunnitelmaa) 20 %
 • Tentti: Matkailututkimuksen lukukirja 40 %
 • Turvallisuuden oppimistehtävä 40 %

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)
 Palaa