SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M20K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML43 Viestintäosaaminen yrityksen menestystekijänä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaVäyrynen Minna
Muut opettajatPeitso Virpi
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 8 op
T&k-integraatio 7 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelijalla on kokonaiskuva yritysviestinnästä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin ammattialansa vaatimissa tilanteissa sekä suomeksi että englanniksi. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään esityksen alansa aiheesta ja hoitamaan työasioita suullisesti ja kirjallisesti erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen ja monikulttuurisuuden huomioiden. Hän osaa kirjoittaa työelämään liittyviä asiakirjoja ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää ammatillista perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä suomeksi ja englanniksi.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet erinomaisesti ja ymmärtää monipuolisesti ja laajasti viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Hän osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti suullisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä suomeksi että englanniksi kulttuurierot huomioiden. Hän osaa laatia hyvin johdonmukaisen, erittäin havainnollisen ja tarkoin kohdennetun esityksen ja esittämään sen erinomaisella suomen ja englanninkielellä. Opiskelija selviytyy erinomaisesti haastavissakin suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa suomeksi ja englanniksi.

Opiskelija osaa viestiä kirjallisesti erinomaisella englannilla ja suomella tavoitteen ja vastaanottajan (mm. kulttuuritausta) huomioiden. Hän hallitsee erinomaisesti yritysviestinnän eri tekstilajit ja osaa valita sopivan sävyn ja tyylin englanniksi ja suomeksi, sekä sisällön ja kanavan. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti eri lähteitä, arvioi löydettyä tietoa eri näkökulmista, vertailee eri lähteistä saatua tietoa toisiinsa sekä ymmärtää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet hyvin ja ymmärtää laajasti viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Hän osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti suullisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä suomeksi että englanniksi kulttuurierot huomioiden. Hän osaa laatia johdonmukaisen, havainnollisen ja kohdennetun esityksen ja esittämään sen hyvällä suomen ja englannin kielellä. Opiskelija selviytyy hyvin haastavissakin suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa.

Opiskelija osaa viestiä kirjallisesti hyvällä englannilla ja suomella tavoitteen ja vastaanottajan (mm. kulttuuritausta) huomioiden. Hän hallitsee yritysviestinnän eri tekstilajit hyvin ja osaa valita sopivan sävyn ja tyylin englanniksi ja suomeksi, sekä sisällön ja kanavan. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti eri lähteitä, arvioi löydettyä tietoa sekä ymmärtää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet ja ymmärtää viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Hän osaa viestiä sujuvasti suullisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä suomeksi että englanniksi kulttuurieroja huomioiden. Hän osaa laatia johdonmukaisen, havainnollisen ja kohdennetun esityksen ja esittämään sen suomen ja englannin kielellä. Opiskelija selviytyy suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa suomeksi ja englanniksi.

Opiskelija osaa viestiä kirjallisesti melko hyvällä englannilla ja suomella tavoitteen ja vastaanottajan huomioiden. Hän hallitsee yritysviestinnän eri tekstilajit ja osaa valita sopivan sävyn ja tyylin englanniksi ja suomeksi, sekä sisällön ja kanavan. Hän osaa käyttää sujuvasti ja monipuolisesti lähteitä, ymmärtää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet tyydyttävästi ja ymmärtää suppeasti viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Hän osaa viestiä tyydyttävästi suullisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä suomeksi että englanniksi ja huomioi kulttuurieroja jonkin verran. Hän osaa laatia tyydyttävän esityksen ja esittämään sen ymmärrettävästi suomeksi ja englanniksi. Opiskelija selviytyy suullisissa viestintätilanteissa ymmärrettävästi englanniksi ja suomeksi.

Opiskelija osaa viestiä kirjallisesti ymmärrettävällä englannilla ja suomella tavoitteen ja vastaanottajan huomioiden. Hän tuntee yritysviestinnän eri tekstilajit ja osaa valita riittävän asiallisen tyylin englanniksi ja suomeksi, sekä useimmiten sopivan sisällön ja kanavan. Hän osaa käyttää niukasti lähteitä, arvioi löydettyä tietoa yksipuolisilla kriteereillä. tietää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet tyydyttävästi. Tiedot viestinnän roolista yrityksen menestystekijänä ovat vähäiset. Hän osaa viestiä tyydyttävästi suullisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä suomeksi että englanniksi. Hän osaa laatia tyydyttävän esityksen ja esittämään sen pääosin ymmärrettävästi suomeksi ja englanniksi. Opiskelija selviytyy suullisissa viestintätilanteissa pääosin ymmärrettävästi englanniksi ja suomeksi.

Opiskelija osaa viestiä kirjallisesti pääosin ymmärrettävällä englannilla ja suomella tavoitteen huomioiden. Hän tunnistaa yritysviestinnän tavallisimmat tekstilajit ja osaa valita riittävän asiallisen tyylin englanniksi ja suomeksi, sekä useimmiten sopivan sisällön ja kanavan. Hän osaa käyttää niukasti lähteitä, arvioi löydettyä tietoa yksipuolisilla kriteereillä, tiedon käytössä on puutteita.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueita, eikä ymmärrä yritysviestinnän merkitystä yrityksen menestystekijänä. Hän ei osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti eikä ymmärrettävästi suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Hän ei osaa laatia johdonmukaista ja ymmärrettävää suullista esitystä.

Opiskelija ei osaa viestiä kirjallisesti riittävän ymmärrettävästi suomeksi ja/tai englanniksi. Hän ei tunne yritysviestinnän tekstilajeja, eikä viestinnän kanavia. Hän ei osaa käyttää lähteitä tai lähteiden käytössä on suuria puutteita.

 
Pedagogiset järjestelyt

Yht. 266 h opiskelijan työtä: itseopiskelu, ohjattu opiskelu

Materiaali

Kortetjärvi-Nurmi, S.& Murtola K. Areena: Yritysviestinnän käsikirja. 2015. Saatavissa E-kirjana. 

https://www.ellibslibrary.com/book/978-951-37-6566-8

Juholin, E. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. 2013. MIF Oy. Kopijyvä. Luvut 4-8; 12, 15, 16, 18.

Gjerstad, E. Näin Vaikutat. Vaikuttamisen psykologia arjessa ja työssä. Bookwell Oy. Juva. Luvut 1-3, 5.

Sisältö
 • Yritysviestinnän kokonaiskuva
  • Yritysviestinnän perusteet ja yrityskuva
  • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Suullinen viestintä
  • Pitchaus
  • Presentation skills
  • Neuvottelu, negotiations
 • Kirjallinen viestintä
  • Liikekirjeet, business communication
  • Mediatiedote
  • Verkkokirjoittaminen, blog post
 • Viestintä digitaalisessa ympäristössä
  • Wordpress -alusta
  • Sisällöntuotanto
  • Tekijänoikeudet
Arviointi

0-5

 Palaa