SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M20S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML21 Matkailu työympäristönä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaSipponen Minna
Muut opettajatHirvaskari Milla, Kaihua Heidi
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 10 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa kuvata matkailualan tuotteiden rakenteen, työprosessin ja toimintaympäristön. Hän ymmärtää vieraanvaraisen palvelun merkityksen matkailualalla ja osaa analysoida vieraanvaraisen palvelun osa-alueita. Opiskelija osaa selittää matkailualan toimenkuvia ja toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta. Hän hankkii osaamista matkailualan käytännön työtehtäviin ja osaa arvioida toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Lukukausiteema: Vieraanvaraisuus ja matkailu pohjoisessa toimintaympäristössä

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata matkailualan työtehtäviä ja työprosesseja yksityiskohtaisesti monialaisessa työympäristössä ja osaa reflektoida omaa osaamistaan työtehtäviin ja toimenkuviin. Hän osaa kuvata monipuolisesti matkailualan palvelutuotteiden rakennetta ja ymmärtää taustalla olevat palveluprosessit. Opiskelija osaa kiitettävästi hyödyntää asiakaspolkua palvelutuotteen ideoinnissa. Hän osaa analysoida vieraanvaraisuuden merkitystä palvelualalla eri näkökulmista ja osaa tulkita monipuolisesti toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta. Hän osaa arvioida omaa ammatillista kehittymistä ja kehittymistarpeitaan.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata hyvin matkailualan työtehtäviä ja työprosesseja monialaisessa työympäristössä ja osaa reflektoida omaa osaamistaan työtehtäviin ja toimenkuviin. Hän osaa kuvata monipuolisesti matkailualan palvelutuotteiden rakennetta ja ymmärtää taustalla olevat palveluprosessit. Opiskelija osaa hyödyntää hyvin asiakaspolkua palvelutuotteen ideoinnissa. Hän osaa analysoida vieraanvaraisuuden merkitystä palvelualalla ja osaa tulkita toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta. Hän osaa arvioida omaa ammatillista kehittymistä ja tunnistaa kehittymistarpeensa.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata matkailualan työtehtäviä ja työprosesseja monialaisessa työympäristössä ja osaa selittää omaa osaamistaan työtehtäviin ja toimenkuviin. Hän osaa kuvata matkailualan palvelutuotteiden rakennetta ja tuntee taustalla olevat palveluprosessit. Opiskelija osaa suunnitella palvelutuotteen asiakaspolkua. Hän osaa kuvata vieraanvaraisuuden merkitystä palvelualalla ja osaa selittää toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta. Hän osaa arvioida osittain omaa ammatillista kehittymistä ja tunnistaa kehittymistarpeensa.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata matkailualan työtehtäviä ja työprosesseja ja osaa selittää omaa osaamistaan työtehtäviin ja toimenkuviin. Hän osaa kuvata matkailualan palvelutuotteiden rakennetta ja tunnistaa taustalla olevia palveluprosesseja. Opiskelija osaa kuvata palvelutuotteen asiakaspolkua, selittää vieraanvaraisuuden merkitystä palvelualalla sekä tunnistaa toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta. Hän tunnistaa omaa ammatillista kehittymistä.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää vähän matkailualan työtehtäviä ja työprosesseja ja omaa osaamistaan työtehtäviin ja toimenkuviin. Hän tunnistaa jonkin verran matkailualan palvelutuotteiden rakennetta ja taustalla olevia palveluprosesseja. Opiskelija osaa vähän kuvata palvelutuotteen asiakaspolkua. Hän tunnistaa vieraanvaraisuutta palvelualalla sekä hieman toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta. Hän tunnistaa osittain omaa ammatillista kehittymistä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa selittää matkailualan työtehtäviä ja työprosesseja ja eikä tunnista omaa osaamistaan työtehtäviin ja toimenkuviin. Hän ei tunnista matkailualan palvelutuotteiden rakennetta ja taustalla olevia palveluprosesseja. Hän ei osaa kuvata palvelutuotteen asiakaspolkua, ei tunnista vieraanvaraisuuden merkitystä palvelualalla eikä toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta. Hän ei tunnista omaa ammatillista kehittymistä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso sisältää opiskelua itsenäisesti ja ryhmässä erilaisin pedagogisin menetelmin: työpajat,luennot ja ohjaus. Opetus perustuu ongelmalähtöiseen oppimisnäkemykseen. Asioita käsitellään työelämälähtöisten ongelmien kautta ja ongelmat ratkaistaan tiedonhakutehtävien avulla.

Materiaali
 • Tonder, M. 2013. Ideasta kaupalliseksi palveluksi. Restamark.

Materiaalia jaetaan opintojakson aikana ja se löytyy moodlesta.

Sisältö
 • Matkailualan palvelutuotteen rakenne
 • Matkailualan toimenkuvat, työtehtävät ja työprosessit
 • Yrityksen toimintaympäristöt ja asiakkaan palvelupolku
 • Vieraanvaraisuus matkailualalla
 • Oman oppimisen ja osaamisen reflektointi osana ammatillista kasvua
 • Alan työtehtäviin tutustuminen käytännössä
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaaminen (tuotos) ja oppiminen (prosessi) arvioidaan erikseen.

Osaamisen arviointi perustuu opintojaksolle määriteltyihin kompetensseihin. Osaamisen arviointikohteet ovat:

 • Osaa kuvata matkailualan tuotteiden rakenteen, työprosessin ja toimintaympäristön
 • Ymmärtää vieraanvaraisen palvelun merkityksen matkailualalla
 • Osaa analysoida vieraanvaraisen palvelun osa-alueita
 • Osaa selittää matkailualan toimenkuvia ja toimintaympäristöjen verkostomaista rakennetta
 • Osaamista matkailualan käytännön työtehtäviin ja osaa arvioida toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

 • Projektitehtävä 3 (kiitettävä-hylätty) / 60%
 • Moodle tentti (kiitettävä-hylätty) / 20%
 • Havainnointitehtävä (kiitettävä-hylätty) / 20%
 • Kenttäjakso (hyväksytty/hylätty)

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)
 Palaa