SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M20S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML22 Matkailu pohjoisessa ja globaalissa toimintaympäristössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaKaihua Heidi
Muut opettajatAngeria Mervi, Pälli Petri, Sipponen Minna
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 10 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa analysoida globaalin toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia matkailutoimialaan ja matkakohteeseen. Opiskelija perehtyy matkailun arktiseen ja pohjoiseen toimintaympäristöön ja osaa arvioida sen tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita vastuullisen matkailun näkökulmasta. Opiskelija tuntee matkailualan ja yritysten turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, riskienhallintaa ja omavalvontaa ja hallitsee ajankohtaisen elintarvikehygienian sekä anniskelulainsäädännön perusasiat.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet sekä vastuullisen matkailun periaatteet kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa analysoida matkailun vaikutuksia sekä vastuullisen matkailun merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä kattavasti, monipuolisesti ja kriittisesti. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä ja suunnitella yrityksen omavalvontaa kattavasti ja monipuolisesti. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat erinomaisesti.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen sekä kykenee soveltamaan niitä pohjoiseen toimintaympäristöön. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä kattavasti ja suunnitella yrityksen omavalvontaa kattavasti. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat erittäin hyvin.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä ja suunnitella yrityksen omavalvontaa. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa analysoida yleisimpiä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet pääpiirteissään. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet, mutta ymmärtää vain osin sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä ja suunnitella yrityksen omavalvontaa pääpiirteissään. Hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat tyydyttävästi.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen hyvin heikosti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet hyvin suppeasti. Hän tietää vastuullisen matkailun perusperiaatteet, mutta ei ymmärrä sen merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä hyvin suppeasti ja tarvitsee runsaasti ohjausta yrityksen omavalvonnan suunnittelussa. Hän hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat hyvin heikosti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän ei osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteitä eikä tiedä vastuullisen matkailun periaatteita. Opiskelija ei osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä eikä suunnitella yrityksen omavalvontaa. Hän ei hallitse elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasioita.

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso sisältää opiskelua itsenäisesti ja ryhmässä erilaisin pedagogisin menetelmin: työpajat,luennot ja ohjaus. Opetus perustuu ongelmalähtöiseen oppimisnäkemykseen. Asioita käsitellään työelämälähtöisten ongelmien kautta ja ongelmat ratkaistaan tiedonhakutehtävien avulla.

Materiaali
 • TENTTIKIRJA: Veijola, S. 2013. Matkailututkimuksen lukukirja. Lapin yliopistokustannus.
 • Lapin liitto. 2015. Lapin Matkailustrategia 2015 - 2018. Rovaniemi.
 • Matkailun turvallisuustyökalut. 2015. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Rovaniemi.
 • Vesterinen, N. & Vuorinen, K. 2009. Lumen ja suven maa. Suomen matkailumaantieto. Helsinki: WSOY.

Muu materiaalijaetaan opintojakson aikana ja se löytyy moodlesta.

Sisältö
 • Lappi ja matkailu globaalissa toimintaympäristössä
 • Arktinen alue ja Lappi matkailun toimintaympäristönä
 • Vastuullisen matkailun periaatteet ja merkitys pohjoisessa toimintaympäristössä
 • Matkailualan yritysten turvallisuuteen ja omavalvontaan vaikuttavat tekijät
 • Ajankohtainen elintarvikehygienia ja anniskelulainsäädäntö
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaaminen (tuotos) ja oppiminen (prosessi) arvioidaan erikseen.

Osaamisen arviointi perustuu opintojaksolle määriteltyihin kompetensseihin. Osaamisen arviointikohteet ovat:

 • Osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen
 • Osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet
 • Tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä
 • Osaa kuvata matkailualan turvallisuustekijöitä ja tarkastella yrityksen omavalvontaa
 • Hallitsee elintarvikehygienian ja anniskelulainsäädännön perusasiat

Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

 • Yksilötentti (kiitettävä-hylätty) / 50%
 • 1. Projektitehtävä Osa I: Toimintaympäristön SWOT-analyysi(hyväksytty-hylätty)
 • 1. Projektitehtävä Osa II: Matkailun nykytila-analyysi / 30%
 • 2. Projektitehtävä 1 (kiitettävä-hylätty) / 20%

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)

   Palaa