SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKA72H20K/Sairaanhoitajakoulutus (Kemi)
OpintojaksoK702HL21B Ruotsi, 3.00 op, 80 h
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys hoitotyössä
AMMATTIOPINNOT
ToteutusRyhmä B/19004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatX Ruotsi Hoitotyö
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Saavutat ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014 7§) edellyttämän, oman alasi työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Keskeinensisältö

Ruotsi

  • Ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014) 7§:ssä vaadittava kielitaito
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Lähitunnit, etäopetus (AC), suulliset ja kirjalliset harjoitteet, Moodle-oppimisympäristö

Materiaali

Flexvård (Otava): Tuunanen, Maria & Wallinheimo, Kirsi sekä muu opettajan antama oppimateriaali
Ajankohtaisia ammattialan tekstejä.

Sisältö

Ammattialan tekstejä ja vuorovaikutteisia kirjallisia ja suullisia harjoitteita, jotta saavutetaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) ja asetuksen mukainen ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen ruotsin kielen osaaminen. (A352/2003 8§).

Arviointi

Suullinen ja kirjallinen osaaminen arvioidaan erikseen (1 - 5).

Ohjausosaaminen:
Hyvä 5.
Opiskelija osaa
* ohjata potilasta/asiakasta hoitotilanteissa, joissa vaaditaan alan terminologian laajaa ja pikkutarkkaa hallintaa,
* haastattelutilanteissa täyttää lomakkeet ja osaa esittää laajempia vastauksia vaativia lisäkysymyksiä sekävastata ennakoimattomiin kysymyksiin ja
* kommunikoida sujuvasti puhelimessa.

Tyydyttävä 3.
Opiskelija osaa
* ohjata potilasta/asiakasta hoitotilanteissa, joissa ohjauksesta selviää tavanomaisella alan terminologialla
* haastattelutilanteissa täyttää lomakkeet ilman suurempia vaikeuksia ja osaa esittää tarkentavia kysymyksiä ja vastata tavallsiin kysymyksiin
* kommunikoida tyydyttävästi puhelimessa.

Tyydyttävä 1.
Opiskelija osaa
* ohjata potilasta/asiakasta hoitotilanteissa, joissa ohjauksesta selviää hyvin yksinkertaisilla alan perusfraaseilla
* haastattelutilanteissa kysyä vastapuolelta lomakkeella olevat kysymykset, mutta vastauksen ymmärtäminen saattaa tuottaa vaikeuksia
* hoitaa hyvin lyhyen ja yksinkertaisen puhelintilanteen.

Työyhteisöviestintäosaaminen:
Hyvä 5.

Opiskelija osaa
* keskustella omaisten kanssa asiakkaan/potilaan tilasta laajasti
* kommunikoida asiakkaaseen/potilaaseen liittyvistä vaativistakin toimenpiteistä asian jatkohoitoon liittyvien tahojen kanssa
* raportoida sujuvasti ja monipuolisesti asiakkaan/potilaan tilasta
* kirjoittaa sähköpostiviestin, joka on sisällöltään ja muodoltaan moitteeton.

Tyydyttävä 3.
Opiskelija osaa
* keskustella omaisten kanssa asiakkaan/potilaan tilasta suhteellisen hyvin
* kommunikoida asiakkaaseen/potilaaseen liittyvistä jokapäiväisistä toimenpiteistä asian jatkohoitoon liittyvien tahojen kanssa
* raportoida suhteellisen selkeästi ja ymmärrettävästi asiakkaan/potilaan tilasta
* kirjoittaa tavallisen /alalle tyypillisen sähköpostiviestin.

Tyydyttävä 1.
Opiskelija osaa
* kertoa omaisille asiakkaan/potilaan tilaan liittyvistä asioista yksinkertaisesti
* kertoa asiakasta/potilasta koskevista yksinkertaisista toimenpiteistä jatkohoitoon liittyvissä asioissa
* raportoida lyhyesti asiakkaan/potilaan tilasta muistiinpanojen ja tukisanojen avulla
* kirjoittaa yksinkertaisen ja lyhyen sähköpostiviestin.

Tiedonhankintataidot
Hyvä 5.

Opiskelija pystyy lukemaan ja hyödyntämään omaan työhönsä liittyviä tieteellisiäkin sosiaali- ja terveysalan artikkeleita.
Tyydyttävä 3.
Opiskelija pystyy lukemaan keskeisimpiä omaan työhönsä liittyviä sosiaali- ja terveysalan artikkeleita.
Tyydyttävä 1.
Opiskelija pystyy lukemaan lyhyitä ja yksinkertaisia sosiaali- ja terveysalan artikkeleita, jotka ovat aihepiiriltään ennestään tuttuja.

 Palaa In English