SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L10/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L23E1 Pelien oppiminen, 10.00 op, 267 h
Pelien oppiminen ja pelikäsitys
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/10001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2010-2011, Kevät2/2010-2011
VastuuopettajaHaapakangas Tommi, Lukkarila Jouko
Muut opettajatX Liikunta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2011 - 20.05.2011
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika31.08.2010 - 15.09.2010
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Pedagogiset järjestelyt:
Kontaktiopetusta 200 tuntia (luennot, harjoitukset, ohjausharjoitukset)
Itseopiskelu 70 tuntia (oman taidon kehittäminen, suoritusanalyysit ja niiden tulkinta, tenttiin valmistautuminen)
Kontaktitunneilla läsnäolovelvollisuus

Virtuaaliopetusta   1 op

Materiaali

Oppimateriaali:
 
Griffin, L., Butler, J. (2005). Teaching games for understanding; Theory, research and practice.
Launder, A.(2001). Play practice – The games approach to teaching and coaching sports
Piispanen, E (1995). Iloiseen palloiluun

Oheislukemistona:

Heikinaro-Johansson/Huovinen/Kytökorpi (2002). Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan.
Davis, R.W.(2002), Inclusion through sport
Vasarainen, J.  Hara, A (2005). Nuorten valmentaminen joukkuelajeissa.

Lajiliittojen koulutusmateriaalit ja muut julkaisut

 

Sisältö

Oppimistulokset:
Opiskelija hallitsee yleisimpien palloilulajien perustaidot. Hän ymmärtää lajiteknisten suoritusten ydinkohdat. Opiskelija hallitsee perustaidot ja osaa toteuttaa pelaamisen perusperiaatteita harjoittelussaan. Opiskelija oppii havainnoimaan palloilun oppimiseen ja opettamiseen vaikuttavia tekijöitä. Hankkimiensa valmiuksien avulla opiskelija kykenee tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja luovasti suunnittelemaan sekä toteuttamaan palloiluharjoituksia eritasoisille lapsille ja lapsiryhmille. Opiskelija osaa hyödyntää audiovisuaalista välineistöä pelitaidon oppimisessa.

Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:

·    aina välttämätön aines (must know): 
o    lajitekniikoiden oppiminen ja opettaminen
o    taitojen havainnointi ja taidon itsenäinen harjoittelu
o    oppilasaktiivisuus oppimisessa
o    ydinkeskeinen oppiminen palloilussa
o    pelin oppimista tukevien harjoitusten ja pelimuotojen kehittely
o    harjoitusten suunnittelu ja ohjaaminen
o    yleisimmät kenttä- ja pallottelupelit

·    usein tarpeellinen aines (should know):
o    lajitekniikoiden analysointi
o    lyöntipelit

·        joskus hyödyllinen aines (nice to know):
o    tarkkuuspelit
o      yleisimpien pelien kehitys

Arviointi

Suoritusvaatimukset:

Aktiivinen osallistuminen käytännön harjoituksiin (> 90%) . Hyväksytysti suoritetut tentit ja/ tai muut itsenäisen opiskelun teoriatehtävät.
 
Opintojakson arviointikriteerit:

Kiitettävä 5

Opiskelija on työssään vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, yritteliäs, huolellinen ja yhteistyöhaluinen. Opiskelija kykenee tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja luovasti suunnittelemaan sekä toteuttamaan palloiluharjoituksia eritasoisille oppilaille ja ryhmille. Ohjaustoimintansa suunnittelussa ja toteutuksessa hän yhdistelee rohkeasti ja monipuolisesti omia elämänhallintataitoja ja liikunnanohjaajakoulutuksessa saavuttamiaan palloilun pedagogisia sekä ohjaustoiminnan tietoja ja taitoja.  Opiskelija tuntee monipuolisesti ja laaja-alaisesti kaikkien tunnetuimpien sekä useimpien Suomessa harvinaisten palloilulajien kehityksen ja niiden luonteen.

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija on työssään vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen ja pääosin huolellinen. Hän kykenee arvioimaan omaa ja muiden työtä. Opiskelija tuntee kaikkien tunnettujen ja useimpien Suomessa harvinaisten palloilulajien luonteen. Hän kykenee itsenäisesti mutta tuettuna löytämään tietoa eri lähteistä ja hyödyntämään löytämäänsä omassa työssään. Hän hallitsee koulutukseen sisällytettyjen lajien pelitaitojen perusteet ja kykenee arvioimaan lajissa tarvittavia ominaisuuksia. Opiskelija kykenee suunnittelemaan sekä toteuttamaan palloiluharjoituksia eritasoisille oppilaille ja ryhmille tukeutuen materiaaliin ja kokemustietoonsa. Ohjaustoimintansa suunnittelussa ja toteutuksessa hän yhdistelee omia elämänhallintataitoja ja liikunnanohjaajakoulutuksessa saavuttamiaan liikunnallisia sekä ohjaustoiminnan tietoja ja taitoja.
 
Hylätty

Opiskelija ei täytä hyväksytyn suorituksen arviointiperusteita tai ei ole läpäissyt suoritusvaatimuksien edellyttämiä tehtäviä
 
 


 In English