SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Ryhmä705F11/Fysioterapian koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705F11B Liikunta fysioterapeutin työvälineenä, 5.00 op, 133 h
Fysioterapian ammatillisen osaamisen perusteet
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2011-2012
VastuuopettajaHuovinen Jaana
Muut opettajatVuoskoski Pirjo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.01.2012 - 31.05.2012
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika31.08.2011 - 15.09.2011
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

Opiskelija osaa käyttää ohjaukseen ja opetukseen liittyvää teoreettista tietoa asiakkaan / potilaan ohjaustilanteissa. Hän kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ohjaustilanteita yksilöille ja ryhmille erilaisissa liikuntaympäristöissä. Hän tietää ja ymmärtäävedessä harjoittelun lainalaisuudet ja osaa suunnitella ja toteuttaa vedessä tehtäviä harjoitteita turvallisesti. Opiskelija tuntee tyypillisimpiin erityisliikuntaryhmiin kuuluvien liikkujien tarpeet ja osaa ottaa ne huomioon liikunnanohjauksessa. Hänellä on valmiudet kohdata erilaisia liikkujia sekä soveltaa eri liikuntalajeja liikkujalähtöisesti. Opiskelija tietää kuntosaliharjoittelun perusteet ja hän osaa suunnitella kuntosaliharjoitteluohjelmia asiakkaille huomioiden heidän erilaiset lähtökohtansa ja tarpeensa. Eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten fysioterapian asiakkaiden / potilaiden liikunnan tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja heille soveltuvan fysioterapian tavoitteita tukevan liikunnan ohjaaminen käyttäen tarkoituksenmukaisia liikuntalajeja ja ohjausmenetelmiä.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Vaadittava suoritus (5 op, 133 t):

Pedagogiset järjestelyt: Lähiopetus, etä- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, etä- ja verkko-opiskelu

Osa I: Liikunnan ohjaaminen (1,5 op, 40 t)

 • Lähiopetus, etä- ja virtuaaliopetus , demonstratio 20 t
 • Itsenäinen opiskelu 20 t

Osa II: Liikunnan soveltaminen (2op, 54 t)

 • Lähiopetus, etä- ja virtuaaliopetus , demonstratio 27 t
 • Itsenäinen opiskelu 27 t

Osa III: Kuntosaliharjoittelu (1 op, 27 t)

 • Kontakti opetus, demonstraatiot 14 t
 • Itsenäinen opiskelu, etä- ja verkko-opiskelu 13 t

Osa IV: Kasvatustiede (0,5 op, 8 h)

 • Lähiopetus 6 h
 • Itsenäinen opiskelu 3h

 

Materiaali

Oheis- ja lähdemateriaali:

Osat I-III:

 • Asmussen ym. 1998: Lihashuolto. Hieronta, kuntosaliharjoittelu, teippaus ja venyttely.
 • Nuotio 1995: Liiku ja leiki. Motorisia perusharjoitteita. VK-kustannus.
 • Delavier 2003: Lihaskuntoharjoittelun anatomia. VK-kustannus.Häkkinen 1990: Voimaharjoittelun perusteet.
 • Karvinen 1994: Iloisesti ikääntyen. Ikääntyvien liikunnalliset harjoitteet. VK-kustannus.
 • Karvonen ym. 2003. Varhaisvuosien liikunta. Vk-kustannus.
 • Miettinen (toim.) 1999 Liikkuva lapsi ja nuori. VK-kustannus.
 • Suominen ym. 2001: Ikääntyvien liikunta, terveys ja toimintakyky.VK-kustannus.
 • Viitasalo ym. 1987: Voimaharjoittelu – perusteet ja käytännön toteutus. Finntrainer Oy.
 • Muu opintojaksolla osoitettava kirjallisuus.

 Osa IV: Kasvatustiede

 • Materiaali annetaan luentojen alussa

Tentittävä kirjallisuus:

 • Uusi eriityisliikunta. Liikunnan sovellutukset erityisryhmille. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 154.
Sisältö

Ydinsisältö:

 • Opetus ja ohjausprosessi
 • Liikunnan didaktiikan perusteet
 • Liikuntatuokion suunnittelu ja ohjaaminen
 • Musiikin käyttö liikkeen ja liikunnan ohjauksessa
 • Allasjumpan suunnittelu ja ohjaaminen
 • Liikunnan merkitys ja liikuntaan liittyvät rajoitukset erityisryhmiin kuuluvilla ihmisillä
 • Toimintakyvyn tukeminen liikunnan keinoin
 • Lliikuntalajien soveltaminen erilaisille ihmisille, erityiset erityisryhmien liikuntalajit, kuntosaliharjoittelu
 • Kasvatustiede ja sen osa-alueet
 • Kasvatustieteen yhteys fysioterapiaan
 • Oppiminen ja opettaminen fysioterapiassa.
Arviointi

 Tentti, joka arvioidaan asteikolla kiitettävä (K5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0)

 Opiskelija tekee suunnitelmat ohjaustilateista ja ne arvioidaan asteikolla hyväksytty (H) - hylätty (0)

Opiskelija tekee eseen kasvatustieteen osuudesta, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty (H) - hylätty (0)

Opiskelijan arvioi jakson päätytyyä oppimistaan ja jakson opettajat käyvät ryhmän kanssa palautekeskustelun

 Palaa In English