SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä702H11/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
Opintojakso702H25A Hoitotyö akuuttihoidon palveluketjussa, 5.00 op, 133 h
Hoitotyön kliininen osaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2012-2013
VastuuopettajaNousiainen Anna-Leena, Tieranta Outi
Muut opettajatHavela Sirkka, Pinola Ritva, X2 Hoitotyö SH ROI
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm20.08.2012 - 31.12.2012
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2012 - 31.05.2012
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiäperiaatteita omassa toiminnassaan.
Hän osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa,
ja tuntee potilaan akuuttihoidon palveluketjut.
Opiskelija osaa hoitotyön tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yhteistyössä potilaan / asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa erilaisissa akuuteissa sairaustilanteissa. Hän osaa ohjata potilasta/asiakasta lääkehoitoon liittyvissä asioissa potilaan terveydentilan ja hoitoon sitoutumisen edistämiseksi ja osaa dokumentoida hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Vaadittavat opinnot: 702H21, 702H22, 702H23, 702H29A
Lähiopetus, virtuaaliopetus
Opiskelijan itsenäinen työskentely
Pienryhmätehtävä ja seminaarityöskentely
 
Materiaali
Oppimateriaali, soveltuvin osin:
Ahonen - Blek-Vehkaluoto - Ekola - Partamies - Sulosaari - Uski-Tallgvist. 2012. Kliininen hoitotyö Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.
Iivanainen - Syväoja. 2009. HOIDa ja kirjaa. Tammi.
Holmia - Murtonen - Myllymäki - Valtonen.2006.Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö.WSOY
Lukkari - Kinnunen - Korte.2007. Perioperatiivinen hoitotyö. WSOY.
Salanterä ym. 2006. Kivun hoitotyö. WSOY.
Koistinen– Ruuskanen– Surakka (toim.) 2006. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi.
Eskola, K, Hytönen, E. 2008. Nainen hoitotyön asiakkaana. WSOY.
Terveysportti; Käypähoito- suositukset, Sairaanhoitajan käsikirja, Duodecimin Lääketietokanta
 
Sisältö
Kirurginen hoitotyö
Kirurgisen hoitotyön luonne
Akuuttihoidon palvelu- ja hoitoketjut
Näyttöön perustuva kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö sekä kivunhoito (akuutti)
Kirurgisen potilaan hoitotyönprosessi ja dokumentointi (SHTaL, SHToL, SHTuL)
Kirurgisen potilaan hoitotyön turvallisuus ja eettiset kysymyset
Lasten hoitotyö 
Synnytys- ja naistentautien hoitotyö
Arviointi
Kirurginen hoitoyö:
Tentti; Kiitettävä (K5) - Hylätty (0)
Pari- / pienryhmätehtävä; Hyväksytty (H) - Hylätty (0)
 
Lasten hoitotyö
Tehtävä; Hyväksytty (H) - Hylätty(0)
 
Synnytys- ja naistentautien hoitotyö
Tentti; Kiitettävä (K5) - Hylätty  (0)
 In English