SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA702H11/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
Opintojakso702H21A Ensihoito, päivystys ja laiteteknologia, 5.00 op, 133 h
Ensihoito- ja päivystysosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/10004
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2010-2011
VastuuopettajaTieranta Outi
Muut opettajatErola Heikki, Melamies Sari
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2010 - 31.05.2011
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2010 - 31.05.2010
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija osaa antaa ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä toimivaltaansa kuuluvan peruselvytyksen ja apuvälinetasoisen peruselvytyksen.  Opiskelija osaa tutkia, arvioida ja ylläpitää vitaalielintoimintoja. Opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan osana ensihoidon järjestelmää sekä toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Opiskelija osaa hyödyntää turvallisesti hyvinvointiteknologiaa omassa työssään.
 

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opetus tapahtuu lähiopetuksena (46h) ja itsenäisenä työskentelynä (93h). Lähiopetukseen sisältyy luentoja, ryhmätyöskentelyä ja  laboraatioharjoittelua Envissä. Laboraatioharjoittelun läsnäolo 100%.

Materiaali

Oppimateriaali, soveltuvin osin:

Castren ym. 2008. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY.
Sahi, Timo ym., uusin painos. SPR:n Ensiapuopas.

Lauri, S. Hoitotyön ydinosaaminen ja oppiminen. 2007.

Roper, Logan & Tierney , 1997. Hoitotyön perusteet. (Soveltuvin osin)

Muu luennoilla osoitettu materiaali

www.kaypahoito.fi
www.spr.fi
Oheislukemistona:

Kuisma, Markku, Holmström, Peter & Porthan, Kari (toim.) 2007. Ensihoito. Tammi.
Castren ym. Ensihoidon perusteet. 2002. Pelastusopisto, Punainen Risti.
Koponen, P. ym. 2005. Potilaan hoito päivystyksessä. Tammi.
Saranto, k., Ensio. A, Tanttu, K. & Sonninen, A.L. Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen. 2007.
Systole-lehdet
Sora, Tuula - Antikainen, Pirjo - Laisalmi, Mirjam - Vierula, Tuula 2002. Sairaanhoidon teknologia
www.terveysportti.fi: Sairaanhoitajan käsikirja ja ensihoito-opas soveltuvin osin.
Sisältö

- Hoitotyön prosessi; hoitotyön tarpeen määrittely ja suunnittelu sovellettuna ensihoitoa vaativan potilaan hoitoprosessiin.

- Hoitotyön periaatteet, hoitotyön keskeiset käsitteet
·    Ensihoidon prosessi, toimintaympäristöt ja laiteteknologia
·    Ensihoitoa vaativan potilaan tutkiminen ja kliinisen tilan arviointi
·    Potilaan tilan mukainen siirto ja kuljetus
·    Potilaan vitaalielintoimintojen turvaaminen ja ylläpitäminen
Arviointi

Tentti: Hylätty (0)- Hyväksytty (1-5), Tehtävien hyväksytty suoritus Optimassa: Hyväksytty-hylätty, hylätty (0)-hyväksytty (1-5).

 In English