SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA702H11/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
Opintojakso702H25A Hoitotyö akuuttihoidon palveluketjussa, 5.00 op, 133 h
Hoitotyön kliininen osaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11006
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2011-2012
VastuuopettajaVatanen Marko
Muut opettajatHavela Sirkka, Pinola Ritva, X2 Hoitotyö SH ROI
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2012 - 31.05.2012
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2011 - 31.05.2011
Toteutustapa Avoimen opinnot
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiäperiaatteita omassa toiminnassaan.
Hän osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa,
ja tuntee potilaan akuuttihoidon palveluketjut.
Opiskelija osaa hoitotyön tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yhteistyössä potilaan / asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa erilaisissa akuuteissa sairaustilanteissa. Hän osaa ohjata potilasta/asiakasta lääkehoitoon liittyvissä asioissa potilaan terveydentilan ja hoitoon sitoutumisen edistämiseksi ja osaa dokumentoida hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Vaadittavat opinnot: 702H21A, 702H21, 702H22

Pedagogiset järjestelyt:
Lähiopetus, etäopetus, opiskelijan itsenäinen työskentely ja seminaarityöskentely

Materiaali

Oppimateriaali, soveltuvin osin:
Iivanainen ym. 2006. Sisätauti –kirurginen hoito ja hoitotyö. Tammi, Helsinki.
Lukkari ym. 2007. Perioperatiivinen hoitotyö. WSOY, Helsinki
Salanterä ym. 2006. Kivun hoitotyö. WSOY.
Koistinen– Ruuskanen– Surakka (toim.) 2006. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi oppimateriaalit.
Eskola, K, Hytönen, E. 2008. Nainen hoitotyön asiakkaana. WSOY.
www.kaypahoito.fi     

Sisältö

 Sisältö
·    Akuuttihoidon palvelu- ja hoitoketjut 
·    Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö sekä kivunhoitotyö
·    Hoitotason ensihoito ja tehohoitotyö
·    Lasten hoitotyö 
·    Synnytys- ja naistentautien hoitotyö

Arviointi

Läsnäolo tunneilla 80%.

Opintojaksoon kuuluu itsenäinen tehtävä ja kaksi tenttiä, joista molemmat on suoritettava hyväksytysti (myös kaikki sisällöt suoritettava hyväksytysti). Molemmat tentit sisältävät lääkelaskut, jotka kaikki suoritettava hyväksytysti.  Arvosanan korottaminen tapahtuu korottamalla koko opintojaksoa (osasuorituksia ei voi korottaa). 

Itsenäinen tehtävä Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

1. Tentti kirurgia ja perioperatiivinen hoitotyö  Hyväksytty (K5) -Hylätty (0)

2. Tentti synnytys- ja naistentautien hoitotyö sekä lasten hoitotyö Hyväksytty (K5) - Hylätty (0).

Opintojakson arvosana koostuu tenttien keskiarvosta.

 In English