SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L11/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L20E English at Work, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/12001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2012-2013
VastuuopettajaLiu Taina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2013 - 13.03.2013
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2012 - 31.05.2012
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

Opiskelija selviytyy ammattialansa suullisista ja kirjallisista tilanteista englannin kielellä. Hän käyttää englannin kieltä luontevasti osana omaa ammatillista toimintaansa. Hän osaa kehittää kielitaitoaan ja hankkia tietoa englannin kielellä. Hänellä on valmiuksia lukea ja tutkia ammattialaansa liittyviä englanninkielisiä artikkeleita ja tekstejä. Hän tuntee ammattialansa sanastoa ja voi toimia myös erikoisosaamista vaativissa liikunta-alan tilanteissa. Hän ymmärtää kansainvälisyyden merkityksen omalla alallaan ja kykenee toimimaan monikulttuurisessa työympäristössä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Edeltävät opinnot  -

Pedagogiset järjestelyt:

Ohjaustilanteet, suulliset esitykset ja kirjalliset tehtävät.
lähiopetusta      68 tuntia
opiskelijan itsenäistä  67 tuntia

Opintojakso voidaan myös osaksi tai kokonaan suorittaa osana ulkomailla tapahtuvaa opiskelijavaihtoa tai muuta kansainvälistä tai kulttuurienvälistä toimintaa. Näissä tapauksissa, opiskelijan on sovittava suorituksesta ja vaihtoehtoisista suoritukseen kuuluvista tehtävistä kurssia opettavan opettajan kanssa.

Materiaali

 

Sisältö

Ydinsisältö:

Liikunnan ohjaus englannin kieltä käyttäen. Alan sanasto, tilanteet ja tapahtumat seuraavilla alueilla: ihmisen rakenne, terveys ja liikunta, ravinto, liikuntakasvatus, urheilulajit, luontoliikunta, urheiluvalmennus, soveltava liikuntakasvatus. Kulttuurien välinen vuorovaikutus.

 

Arviointi

Arviointi:
Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytyt suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Arviointiasteikko: hylätty(0)  – kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Opiskelija pystyy ammattialaansa liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa käyttämään kieltä erittäin sujuvasti ja tuottamaan selkeää, monipuolista ja hyvin jäsentynyttä tekstiä vaativistaskin aiheista. Hän pystyy suullisissa viestintätilanteissa käyttämään kieltä hyvin laaja-alaisesti ja hallitusti, ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti, painottamaan asioita ja nostamaan esiin eroja ja välttämään epäselvyyksiä sekä esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen tai perusterlun asiayhteyteen sopivalla tyylillä

Tyydyttävä 1
Opiskelija pystyy ammattialaansa liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa tuottamaan yksinkertaista, jossakin määrin ymmärrettävää mutta usein hajanaista tekstiä, jossa kielelliset virheet häiritsevät sekä lukurytmiä että viestinnän perillemenoa. Hän pystyy suullisissa viestintätilanteissa viestimään tutuista asioista yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tilanteissa, kuvailemaan yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita käyttäen omaa taustaansa, elin- tai työympäristöään sekä pitämään lyhyen, yksinkertaisen, harjoitellun esityksen tutusta aiheesta

 In English