SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA604M12/Metsätalouden koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso604M17F Luonnonvarojen käytön ohjaaminen, 8.00 op, 213 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014, Syksy2/2013-2014, Kevät1/2013-2014
VastuuopettajaSaraniemi Jouko
Muut opettajatHietamäki Mari, Kuutti Liisa, Mattila Merja, Timonen Maarit
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 13.03.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Oppimistulokset:
Opiskelija: Ymmärtää luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ohjaavat holistiset periaatteet ja osaa arvioida alan tavanomaisia päätöksentekotilanteita monitavoitteisen ja -alaisen toimintamallin (Landscape management) pohjalta. Osaa ottaa luonnonvarojen käytössä huomioon eri osapuolet ja arvostaa heitä sekä tuntee eri intressien yhteensovittamisen menetelmiä.
 
Omaa perustiedot maailmanlaajuisten ja paikallisten ympäristöongelmien syistä, vaikutuksista ja korjauskeinoista. Hyväksyy luonnonvarojen rajallisuuden ja haluaa toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Osaa suomalaisen ympäristöoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä omaa perusvalmiudet soveltaa ympäristölainsäädäntöä
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopetus:

Luento-opetus, oppimistehtävät
 
Opiskelijan itsenäinen työskentely:
Oppimistehtävät ja luennoilla osoitettu materiaali
Materiaali

Luennoilla osoitettu materiaali

Sisältö

 

Opiskeltavan opintojakson osiot:
Alueiden käytön ohjaaminen, 3op
 • Luonnonvarat ja kestävyys
 • Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät Suomessa ja kansainvälisesti
 • Landscape management – holistinen, monitavoitteinen toimintamalli
 • Eri intressien yhteensovittaminen ((osallistava suunnittelu, eettinen analyysi, tilanneanalyysi)
 • Sovellukset: Eu landscape convention, mallimetsä, biosfäärialueet
Ympäristönsuojelu, 2op
 • energiavaihtoehdot
 • maaperän, ilman- ja vesiensuojelu
 • ympäristön pilaantumisen torjunta
Ympäristölait, 3op
 • metsä- ja luonnonsuojelulaki
 • vesi- ja kiinteistönmuodostamislaista pääpiirteet
 • muuta ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä
 •  
 • maaseutu koulutusohjelmassa lisäksi maa- ja porotalouteen liittyvää ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä
Arviointi

Arviointiperusteet:

Tentit ja oppimistehtävät

Arviointiasteikko:

Hylätty-K5

 

 In English