SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA702H13/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
Opintojakso702H29B Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/13005
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2013-2014, Kevät2/2013-2014
VastuuopettajaNousiainen Anna-Leena
Muut opettajatRintala Johanna, Tieranta Outi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 29.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa sekäosaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä. Opiskelija tuntee potilaan hoitoketjut ja ymmärtää tavallisimpien sairauksien etiologian ja lääketieteelliset hoitoprosessit hoitotyön tarpeen määrityksessä.
Opiskelija tukee ja aktivoi yksilöä, perhettä ja ryhmää ottamaan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Opiskelija seuraa potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa huomioiden aseptiikan sekä tekee tarvittavat johtopäätökset.
Opiskelija tutkii, arvioi ja ylläpitää peruselintoimintoja. Opiskelija hallitsee lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan ja lääkehoidon perustana olevan keskeisen kliinisen farmakologian tiedon eri-ikäisten hoitotyössä. Opiskelija hallitsee nestehoidon ja potilaan laskimoon annettavan lääkehoidon ja verensiirron valmisteluun liittyvät toimenpiteet, potilaan valmistamisen näihin hoitoihin sekä potilaan tarkkailun nestehoidon ja verensiirron aikana ja niiden jälkeen. Opiskelija osaa kanyloida perifeerisen laskimon ja toteuttaa nestehoidon. Opiskelija toteuttaa sentraaliseen laskimoon annettavan neste- ja lääkehoidon.
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Vaadittavat opinnot:
702H29A Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 10op

702H23A Lääkehoito ja lääkelaskenta 5op
702H23B Farmakologia 5op
  • Kirurgiseen ja perioperatiiviseen harjoitteluun liittyvien lääkelaskujen virheetön suoritus ennen harjoittelun alkua

Pedagogiset järjestelyt:
Harjoittelu 10op (267h), läsnäolo 100%
Envissä 1 op (27h)
Kirurgisen- ja perioperatiivisenhoidon yksiköissä 9op (harjoittelua 222h ja itsenäistä opiskelua 18h)
Materiaali

Terveysportti: Sairaanhoitajan tietokannat, Duodecim tietokanta, Käypä hoito

Lapin sairaanhoitopiiri; www.lshp.fi
Ahonen ym. Kliininen hoitotyö Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. 2012. SanomaPro.
Lukkari ym. 2007. Perioperatiivinen hoitotyö. WSOY, Helsinki
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.STM:n oppaita 2005:32.

Oheislukemistona soveltuvin osin:
Erilaiset sähköiset tietokannat (sairaanhoitajan käsikirja, ulkomaiset tietokannat; Medline, Cinahl ja suomalaiset tietokannat; Medic
Holmia ym. 2006. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. WS Bookwell Oy, Porvoo
Iivanainen ym. 2006. Sisätauti –kirurginen hoito ja hoitotyö. Tammi, Helsinki.
Rautava-Nurmi ym. 2007. Neste- ja ravitsemushoito. WSOY, Helsinki. Kipuviesti lehden artikkelit
 
Hoitotyön suositus: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö (http://www.hotus.fi/system/files/Kivunhoito_suositus.pdf )
Väitöskirja: Heino 2005. Päiväkirurgisen polviniveltähystyspotilaan ohjaus potilaan ja perheenjäsenen näkökulmasta (Counselling of a day surgery arthroscopy patient in the patient's and family member's experience) Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 434, Tampereen yliopisto 2005. ISBN 951-44-6290-4, ISSN 1456-954X, (http://acta.uta.fi)
Sisältö

Kirurgisen potilaan hoitoketju ja hoitoprosessi

Keskeiset kirurgiset sairaudet ja niiden hoitotyö
  • Aseptiikka
  • Kirurgisen haavan hoito
  • Toimenpiteen jälkeinen kivunhoito
  • Potilaan elintoimintojen tarkkailu
  • Potilaiden ja omaisten ohjaus
  • Perifeerisen laskimon kanylointi
  • Parenteraalinen nestehoito ja nestetasapaino 
Arviointi

Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Harjoittelu
Oppimispäiväkirja
eLääkehoitopassi
Kliininen passi
Lääkevalikoimaportfolio (viisi lääkevalmistetta)
Kirurgisen potilaan hoitoketjukuvaus- tehtävä
 In English