SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR702H13S/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H16 Kliininen osaaminen kirurgisen potilaan hoitotyössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Syksy2/2014-2015
VastuuopettajaNousiainen Anna-Leena
Muut opettajatImmonen Anne, Liu Taina, Rahkola Erja, Tieranta Outi, X1 Hoitotyö SH ROI, X2 Hoitotyö SH ROI
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm13.08.2014 - 31.12.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2014 - 30.10.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 6 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät 16.02.2015 klo 16:30-19:30, 16.03.2015 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen osaat selittää kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisen hoitoprosessin sekä kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjut. Osaat soveltaalainsäädäntöä ja eettisiä näkökulmia sekä toimia kustannustietoisesti kirurgisessa hoitotyössä. Osaat yhdistää kirurgisten sairauksien ja syöpätautien sekä niiden diagnostisoinnin ja hoitojen mukanaan tuomat muutokset potilaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Osaat akuutin ja pitkäaikaisen kivunhoidon. Osaat tukea potilaita sekä heidän läheisiään terveyttä edistäen. Osaat toteuttaa ja arvioida potilaan ravitsemushoitoa. Lisäksi osaat laatia ja toteuttaa näyttöön perustuvan kirurgisen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa. Lisäksi osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa. Opintojakson jälkeen osaat myös ohjata kirurgisia potilaita ja heidän läheisiään englannin kielellä.

Opintojakso R702H24 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu toteutuu samoilla osaamistavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teemat:

 • Kirurgisen hoitotyön perusteet
 • Kirurgisen potilaan hoitotyö

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1–2)

Hyvä (3–4)

Kiitettävä (5)

Opiskelija määrittelee kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjutOpiskelija selittää kokonaisvaltaisen kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjut eri erikoisaloilla

Opiskelija soveltaa tietoa kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa eri erikoisaloilla sekä ymmärtää hoito- ja palveluketjujen erikoisalojen monimuotoisuuden

tietää kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön ja tunnistaa kirurgiseen hoitotyöhön liittyvät eettiset lähtökohdattoimii kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisestiyhdistää toimintaansa kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisen arvoperustan
selittää perusteet yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista, niiden diagnostisoinnista sekä hoidostahyödyntää tietoa yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta kirurgisen potilaan hoitotyössäsoveltaa ja analysoi tietoa kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä
tietää kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman eri vaiheet ja osaa laatia ohjatusti hoitotyön prosessin mukaisen suunnitelmanlaatii kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman sekä osallistaa potilaan ja hänen läheisensä sen laadintaanlaatii perustellen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa huomioiden kirurgisen hoidon erityispiirteet
toimii ohjatusti kirurgisen potilaan hoitotyössä potilasturvallisestitoimii potilasturvallisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti kirurgisen potilaan hoitotyössä ryhmän jäsenenä hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoatoimii näyttöön perustuvan tiedon pohjalta potilasturvallisesti kirurgisen potilaan eri hoitoympäristöissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä analysoiden omaa toimintaansa
hallitsee joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käyttää niitä hoitotilanteissa.ymmärtää ja käyttää hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tuntee vaativampaakin alakohtaista termistöä.ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyön eri tilanteissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
 • PBL- tutoriaalityöskentely
 • Itsenäinen tiedonhaku
 • Pienryhmätyöskentely
 • Asiantuntijaluennot
 • Simulaatiot
 • Workshop työskentely
 • Itsenäinen työskentely
Materiaali

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V.,Uski-Tallgvist T., 2012. Kliininen hoitotyö Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.

Holmia S., Murtonen I., Myllymäki H.,2008.Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö.SanomaPro.

Iivanainen A., Syväoja P., 2009. HOIDA ja kirjaa. Tammi.

Ilola, T.,Hoikka, A., Heikkinen, K., Honkanen, R., Katomaa J.(toim.). 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja. Duodecim.

Lukkari L,Kinnunen T. Korte R., 2007. Perioperatiivinen hoitotyö. WSOY.

Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S. 2009. Ihmisen fysiologia ja anatomia. SanomaPro.

Terveysportti; Duodecimin Lääketietokanta, Käypä hoito- suositukset, Lääketieteelliset termit,Lääkärin tietokanta (Hoitoketjut, Laboratoriotutkimukset),Oppiportti (Anestesiahoitotyön käsikirja, Gastroenterologia ja hepatologia, Kirurgia, Kipu, Kipsihoidon perusteet, Patologia, Syöpätaudit)), Sairaanhoitajan käsikirja, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ABO-verkkokurssi

Sisältö

Kirurgisen hoitotyön luonne ja prosessi

Kirurginen hoito ja hoitotyö

Perioperatiivinen hoitotyö

Kirurgisen potilaan lääke- ja nestehoito ja siihen liittyvä lääkelaskenta (infuusion annostelu)

Verensiirto

Arviointi

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Opiskelija määrittelee kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjut

Opiskelija selittää kokonaisvaltaisen kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjut eri erikoisaloilla

Opiskelija soveltaa tietoa kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa eri erikoisaloilla sekä ymmärtää hoito- ja palveluketjujen erikoisalojen monimuotoisuuden

tietää kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön ja tunnistaa kirurgiseen hoitotyöhön liittyvät eettiset lähtökohdat

toimii kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti

yhdistää toimintaansa kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisen arvoperustan

selittää perusteet yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista, niiden diagnostisoinnista sekä hoidosta

hyödyntää tietoa yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta kirurgisen potilaan hoitotyössä

soveltaa ja analysoi tietoa kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä

tietää kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman eri vaiheet ja osaa laatia ohjatusti hoitotyön prosessin mukaisen suunnitelman

laatii kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman sekä osallistaa potilaan ja hänen läheisensä sen laadintaan

laatii perustellen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa huomioiden kirurgisen hoidon erityispiirteet

toimii ohjatusti kirurgisen potilaan hoitotyössä potilasturvallisesti

toimii potilasturvallisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti kirurgisen potilaan hoitotyössä ryhmän jäsenenä hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa

toimii näyttöön perustuvan tiedon pohjalta potilasturvallisesti kirurgisen potilaan eri hoitoympäristöissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä analysoiden omaa toimintaansa

hallitsee joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käyttää niitä hoitotilanteissa.

ymmärtää ja käyttää hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tuntee vaativampaakin alakohtaista termistöä.

ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyön eri tilanteissa.

Vaaditut suoritukset:

 • Tentti: Kiittettävä(5) - Hylätty(0)
 • Ammattienglanti; pienryhmässä tuotettu kirurgisen potilaan ohjaukseen laadittu "ohjauskortti" + ohjaustilanne; Kiitettävä(5) - Hylätty(0).
 • PBL- tutoriaalityöskentely (aktiivinen osallistuminen, 100% läsnäolo)
 • Kirurgisen lääkehoidon työpaja (aktiivinen osallistuminen, 100% läsnäolo)
 • Itsenäiset tehtävät Moodlessa; Perioperatiivinen hoitotyö, Haavan ABC (kirurginen haava); Hyväksytty(H) - Hylätty(0),Keskuslaskimokatetrin laitto ja käyttö verkkokurssi; Hyväksytty(H)-Hylätty(0)
 • SPR:n Verensiirron ABO verkkokurssi; Hyväksytty(H) - Hylätty(0)
 • eResepti; Hyväksytty(H) - Hylätty(0)

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu Kirurgisen hoitotyön tentin arvosanasta (itsenäisesti suoritetut tehtävät ja ammattienglannin arvosana voivat vaikuttaa arvosanaa korottavasti)

Kokonaisarviointi K(5) - Hylätty (0)

 Palaa In English