SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäRA702H13/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H22 Äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/13003
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2013-2014
Vastuuopettaja
Muut opettajatHavela Sirkka, Pykäläinen Tarja, Trast Marika
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2014 - 29.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika02.09.2013 - 15.09.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Ohjattu harjoittelu äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön ympäristöissä.

Harjoitteluympäristöinä ovat lastenosastot, päiväkodit, erityislasten hoitoyksiköt, järjestöt, neuvolat, synnytys- ja naistenklinikat, ensi- ja turvakodit, perhekodit

Läsnäolo ohjatussa harjoittelussa on 100 %

Materiaali

Nurmiranta, H., Leppämäki,P. & Horppu, S. 2009. Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen. Helsinki: Kirjapaja

Aalberg, V. & Siimes, M.A. 2007. Lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä:Gummerus

Koistinen,P., Ruuskanen, S. & Surakka, T. 2005. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja.Helsinki: Tammi

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys.WSOY: Helsinki

Ivanoff, P., Risku, A., Kitinoja, H., Vuori, A. & Palo, R. 2006. Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö. WSOY:Helsinki.

Seksuuali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007-2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11. Verkkojulkaisu.

Eskola, K. & Hytönen, E. 2008. Nainen hoitotyön asiakkaana. Helsinki: WSOY.

Pietilä A-M., Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P. Salminen, E_M:, Sirola, K. (toim.)2002. Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. WS Book Well: Juva.

World Health Organization 2005. ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 4. Stakes. Gummerus Kirjapaino Oy: Jyväskylä.

 

Sisältö

Opetus ja ohjaus terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä

 • arvioida yhdessä yksilön ja perheen kanssa heidän voimavarojaan ja tunnistaa mahdollisia terveysongelmia ja -uhkia
 • ohjattuna ohjata yksilöä ja perhettä terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • käyttää terveyden edistämisen menetelmiä yksilön ja perheen hoitotyössä

Kliininen osaaminen

 • määritellä, suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä perheiden hoitotyötä
 • käyttää eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä perheiden hoitotyön auttamismenetelmiä
 • arvioida lasten lääkehoidon erityispiirteet ja ohjattuna toteuttaa turvallisesti eri-ikäisten lääkehoitoa

Työyhteisöosaaminen

 • kuvata hoitotyön asiantuntijuutta moniammatillisessa tiimissä äityshuollon ja lapsiperheen hoitotyön työympäristöissä
 • arvioida moniammatillisen tiimin merkitystä äitiyshuollossa ja lapsiperheen hoitotyössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö

 • tuntee äityshuollon ja lapsiperheen hoitotyön keskeisen lainsäädännön ja toimii sen mukaisesti
 • ymmärtää sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat ja -linjaukset ohjaamassa äitiyshuoltoa ja lapsiperheen hoitotyötä
 • tuntee terveydenhuollon eri sektorit äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön toimintaympäristöinä
 • osaa hyödyntää kolmannen sektorin toimintaa ja järjestötoiminnan mahdollisuuksia väestön terveyden edistämisessä
Arviointi

Äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön harjoittelu (10op) arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Arviointi pohjautuu äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön kompetensseihin, joiden saavuttamista opiskelija arvioi yhdessä harjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa. Lisäksi arvioidaan harjoitteluun liittyvät tehtävät. Opiskelija täyttää kliinisen osaamisen passia ja lääkehoitopassia harjoittelun aikana.

 In English