SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P004 Äidinkieli ja viestintä, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014, Kevät1/2013-2014, Kevät2/2014-2015
Vastuuopettaja
Muut opettajatUusitalo Jouko, Vähänikkilä Raimo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 29.05.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija perehtyy viestinnän käsitteisiin. Hän hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat perusviestintätaidot. Opiskelija kehittää ammattikorkeakoulussa ja terveysalalla tarvittavia äidinkielen suullisia ja kirjallisia taitojaan ja vuorovaikutustaitojaan yksilönä ja ryhmässä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kirjallinen viestintä

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, yhteiset harjoitukset, itsenäinen työskentely, palaute

Puheviestintä

Opintojakson opetusmenetelmät: luennot, yhteiset harjoitukset, itsenäinen työskentely, palaute

Materiaali

Kirjallinen viestintä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen tehtävän laadintaohjeet
  • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyöopas ja kirjoittamisohjeet
  • Moodlen oppimateriaali

Puheviestintä

  • Kielikompassi , Jyväskylän yliopisto
  • Kielijelppi
  • Moodlen oppimateriaali

 

Sisältö

Kirjallinen viestintä

Kirjoittajan omakuva. Opiskelija tuntee tekstilajit, tekstityypit ja niiden tilanteenmukaisen käytön. Opiskelija osaa ilmaista ja jäsentää ajatuksiaan kirjallisesti. Opiskelija osaa arvioida ja muokata omaa tekstiään sekä antaa palautetta muiden teksteistä. Opiskelija hallitsee kielellisesti ja tyylillisesti moitteettoman asiatyylisen kirjallisen esityksen laadinnan. Perehdytään tekstilajeista referaatin, esseen, raportin ja tutkielman piirteisiin.

Kurssilla tuotettavat tekstit ja harjoitukset: referaatti, tutkielmaessee (pari- tai ryhmätyönä), kielenhuollon ja muut harjoitukset (sovitaan erikseen)

Tieteellinen kirjoittaminen

Opiskelija hallitsee Lapin amkin ohjeiden mukaiset tieteellisen kirjoittamisen tyyli- ja muotoseikat.

Puheviestintä

  • Kommunikoijakuvan tiedostaminen (asenne tieto ja tatio)
  • Puheviestintäosaamisen kehittäminen: kehittämissuunnitelma
  • Jännittäminen osana elämää

Puheviestintätaitojen harjoittelu ja palautteen antaminen

Arviointi

Kirjallinen viestintä

Kurssiarviointi asteikolla 0 -5. Tutkielmaessee arvioidaan numeraalisesti. Referaatti ja muut harjoitukset arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Puheviestintä

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0 - 5.  Kehittämissuunnitelmassaan opiskelijat reflektoivat omaa  puheviestintäkompetenssiaan ja tunneilla tehtyjä harjoituksia. Kehittämissuunnitelma arvioidaan numeraalisti. Läsnäolo kontaktiopetukseen vaikuttaa arviointiin.

 Palaa In English