SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A026 Yhteistyö ja monikulttuurinen hoitotyö, 3.00 op, 80 h
Terveyden edistäminen hoitotyössä
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2013-2014, Kevät1/2014-2015
VastuuopettajaPeteri Elli
Muut opettajatPaldanius Anneli
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 13.03.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee kulttuurin merkityksen terveyden edistämisessä ja hoitotyössä. Hän osaa toimia oman alansa kansainvälisissä työyhteisöissä ja käyttää niissä hoitotyön asiantuntijuutta. Hän saa valmiuksia toimia eri kulttuureja edustavien potilaiden /asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa myös Suomessa.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu perustuen KOTA-pedagogiikkaan.Opintokäynnit ja kohtaamiset eri kulttuuritaustaisten ihmisten luo

Vuorovaikutteinen opetus, ryhmätyöt, seminaari

Materiaali

Abdelhamid,P.,Juntunen,A.&Koskinen,L. 2009.Monikulttuurinen hoitotyö.WSOYpro Oy

Leininger,M. & MCFarland.MR. 2002. Transkcultural Nursing. MCGraw-Hill Companies,Inc.

Moniammatillinen yhteistyö (Isoherranen), Ryhmän luovuus- ja kehitysehdot (Niemistö), Ryhmäilmiö (Jauhiainen ja Eskola) Porukka, jengi, tiimi; Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen (Kopakkala), Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla (Vilen & kumppanit)

Ajankotaiset tutkimukset, kirjallisuus ja muut ajankotaisetlähteet ja materiaalit

Sisältö

Monikulttuurisen hoitotyön lähtökohdat. Monikulttuurisessa hoitotyössä kehittymisen tahto. Monikulttuurinen hoitotieto ja hoitotaito. Monikulttuurisuus terveydenedistämisessä.

Monikulttuurisia kohtaamisia hoitotyössä. Tietoisuus monikulttuurisessa hoitotyössä

Sisältö:

Ryhmän kehitys ja ryhmäilmiöt

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillisen tiimin jäsenyys ja johtaminen

Muutokset työyhteisössä ja asiantuntijuudessa

Monikulttuurinen työyhteisö

Välineitä vuorovaikutuskulttuurin muutokseen

Arviointi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Oppimistehtävä, seminaari

Arviointi: 1-5

KIITETTÄVÄ:

- tehtävässä on käytetty asianmukaista kirjallisuutta

- kysymyksiin on vastattu riittävän selkeästi ja perusteellisesti

- tehtävä on selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus

- omia kokemuksia/ esimerkkejä/ ja pohdintaa on esitetty

HYVÄ:

- kuten edellä, mutta esim. omat kokemukset/ esimerkit / pohdinta puuttuvat tai ovat niukat

TYYDYTTÄVÄ:

- tehtävän tekemisessä teoriatietoa on käytetty niukasti ja / tai puutteellisesti

- pohdinta puuttuu

- tehtävä on suppea ja perustelematon, tehtävän jäsentely on puutteellista

 Palaa In English