SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia, 6.00 op, 160 h
Hoitotyön luonnontieteellinen perusta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13005
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Kevät1/2013-2014, Kevät2/2013-2014
VastuuopettajaPernu Tarja
Muut opettajatLämsä Aija, Peteri Elli
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 24.10.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää erilaisista lääkeaineista ja lääkevalmisteista ja ymmärtää niiden tarkoituksenmukaisen käytön erilaisissa sairaustiloissa ja toimintahäiriöissä. Opiskelija osaa seurata lääkehoidon toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia. Opiskelija tuntee lääkehuoltoa koskevan lainsäädännön ja osaa toimia sen mukaisesti. Opiskelija osaa ohjata asiakkaita / potilaita lääkkeiden turvallisessa käytössä. Opiskelija hallitsee lääkelaskut ja turvallisen lääkehoidon toteutuksen.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Lääkehoidon pedakogiset järjestelyt

Kontaktiopetus / laboraatio / ryhmätyö / verkko-opiskelu ja tentti

E-resepti

Kontaktiopetus, läsnäolo 80%

Laborointi, läsnäolo 100%

ABO - testi

Subklaavia (Duod) verkkokurssi ja testi

CVK latetrin laitto ja käyttö (DUOD) verkkokurssi

Kipupumppu DVD

Farmakologia

Luento-opetus (80% läsnäolovelvollisuus) ja opiskelijan itsenäinen työskentely

Terveysportti; Duodecim, lääketietokanta

Fimea; Iäkkäiden lääketietokanta

Lääkelaskenta
Luento-opetus, ohjattu harjoittelu, itsenäinen harjoittelu, tentti

Materiaali

Lääkehoito

Susanna Saanio, Minna Taam-Ukkonen: Lääkehoidon käsikirja 2013

Oili Veräjänkorva, Risto Huupponen, Ulla Huupponen, Hanna-Sisko Kaukkila, Kirsti Torniainen: Lääkehoito hoitotyössä 2006

STM.fi Turvallinen lääkehoito

Lääkehoidon turvallisuussanasto

E-resepti verkossa

Subklaavia(Duod) verkkokurssi ja testi

CVK katetrin laitto ja käyttö (Duod) verkkokurssi

Kipupumppu DVD

Farmakologia

Saano & Taam- Ukkonen.2013. Lääkehoidon käsikirja.

Nurminen 2011. Lääkehoito (soveltuvin osin)

Koskinen- Puirava-Salimäki-Puirava-Ojala. 2012. Lääketietoa ammattilaisille

Terveysportti; Duodecim lääketietokanta.Farmakologia ja toksikologia (soveltuvin osin)

Koulu & Tuomisto. 2007. Farmakologia ja toksikologia (soveltuvin osin) www.medicina.fi

Lääkelaskenta
Ernvall - Pulli - Salonen - Nurminen - Kaukkila: Lääkelaskenta
Moodlessa oleva luento- ja harjoitusmateriaali

Sisältö

Lääkehoidon tavoitteet:

Opiskelija tuntee ohjaavan lainsäädännön ja ymmärtää sen merkitykse työssään

Opiskelija tietää lääkehoidon keskeiset käsitteet, eri lääkemuodot ja lääkkeiden oikeat antotavat

Opiskelija ymmärtää aseptiikan merkityksen ja osaa toteuttaa sitä lääkehoidossa

Opiskelija tietää lääkeaineidenvaiheet ja vaikutukset elimistössä ja osaa seurata niitä

Opiskelija osaa etsiä lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvää tietoa ja käyttää Pharmaca Fennicaa

Opiskelija mieltää lääkelaskut työvälineenä lääkehoidon toteuttamisessa ja osaa hyödyntää lääkehoidon perustietoja lääkelaskennassa

Opiskelija motivoituu lääkehoitoon liittyvän ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Kurssin sisältö:

Turvallinen lääkehoito

- vastuukysymykset Sosiaali- ja terveydenhuollossa

Poikkeamien ehkäisy ja ilmoitusmenettely

Lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoidon käsitteet, lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä

Hoitajan toiminta lääkehoidossa

- ohjaus ja neuvonta

- lääkkeiden käsittely ja säilyttäminen

- aseptiikka lääkehoidossa

Farmaca Fennican käyttö

Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto

Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä

Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset

Yleisimpiä lääkkeitä ja lääkeryhmiä

Sähköinen resepti

* iv-lääkkeen antaminen, nestehoito, lääke- ja elektrolyyttien lisäykset sekä laimennokset suonensisäisesti annettavista lääkkeistä

* Elvytyksessä käytettävät lääkeaineet ja niiden käyttötarkoitus

* Tavallisimmat keskuslaskimoon asennettavat katetrit ja niiden käytön keskeisimmät periaatteet

* Kipupumppu

* Verensiirron toteuttaminen SPR:n ohjeen mukaisesti

Farmakologia

* Sepelvaltimotaudin lääkehoito

* Hengityselimistön lääkehoito

* Ruuansulatuselimistön lääkehoito

* Mikrobilääkkeet

* mielenterveyshäiriöiden ja unettomuuden lääkehoito

* Kivun lääkehoito

* Lääkemyrkytykset ja muut myrkytykset

Lääkelaskenta
Lääkkeen annostus
Annostus painon ja ihopinta-alan mukaan
Tiptutusnopeus
Liuoksen valmistaminen
Liuoksen laimentaminen

Arviointi

Tentti 1 - 5

E-resepti hyväksytty todistus verkosta

Laboraatiopäivän tehtävät hyväksytty

Tentti 1-5

E-resepti hyväksytty todistus verkosta

Laboraatiopäivän tehtävät hyväksytty

Farmakologian tentti: Kiitettävä (5) - Hylätty (0)

Lääkelaskenta: tentti hyväksytty, jos 100% tehtävistä on oikein

 Palaa In English