SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A012 Naisen ja perheen hoitotyö, 3.00 op, 80 h
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Kevät2/2013-2014
VastuuopettajaRainto Satu
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2014 - 24.10.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee naisen ja lasta odottavan, synnyttävän ja vastasyntyneen perheen hoitotyön sekä synnytys- ja naistentautiopin perusteet. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta naisen ja lasta odottavan perheen hoitotyössä ja toimii naisen hoitotyön erityispiirteiden ja mukaisesti. Opiskelija tietää terveyden edistämisen merkityksen naisen ja perheen hoitotyössä ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita toiminnassaan. Hän tunnistaa naisen ja perheen hoitotyön haasteita ja ongelmia ja vastaa niihin hoitotyön menetelmin. Hän tietää perhekeskeisen hoitotyön merkityksen ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen naiseen ja lasta odottavaan, synnyttävään ja vastasyntyneen perheeseen. Hän osallistuu naisen ja perheen hoitotyön tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely, moodle

Tutkimustehtävä naisen ja perheen hoitotyöhön liittyen

Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Materiaali

Kirjallisuus: Ihme &Rainto. 2014. Naisen terveys. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö. Edita. tai Eskola & Hytönen. 2002. Nainen hoitotyön asiakkaana. Wsoy. tai Paananen & Pietiläinen & Raussi-Lehto & Väyrynen & Äimälä (toim.) 2006. Kätilötyö. Edita.

Ylikorkala & Kauppila. 2004: Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim.

Klemetti & Hakulinen-Viitanen. 2013. Äitiysneuvolaopas. THL.

Alan ajankohtaisia artikkeleita. (Hoitotiede- ja Tutkiva hoitotyö- lehdet)

Alan tietokannat, Internet.

Sisältö

Naisen ja perheen hoitotyön erityispiirteet ja periaatteet, äitiysneuvolatyö, seksuaali- ja lisääntymisterveys naisen hoitotyössä, raskaudenkeskeytys- ja keskenmenoasiakkaan hoitotyö, raskaana olevan, synnyttävän ja lapsivuoteisen naisen ja perheen hoitotyö, vastasyntyneen hoitotyö synnytyssairaalassa ( ja synnytys sairaalan ulkopuolella), naisen terveysongelmat ja niiden ennaltaehkäisy, sukupuoliteitse leviävien infektioiden hoitotyö, lapsettomuus naisen ja perheen elämässä, inkontinenssin ennaltaehkäisy ja hoito, gynekologisen leikkauspotilaan perioperatiivinen hoitotyö, vaihdevuodet ja vanheneva nainen, syöpää sairastavan naisen hoitotyö ja naisen hoitotyöhön liittyvä lääkehoito

 

 

Arviointi

Tentti ja tehtävä

Tentti arvioidaan arviointiasteikolla 1-5, tehtävä hyväksytty/täydennettävä. Kiitettävällä tehtävällä voi korottaa opintojakson kokonaisarvosanaa.

Kiitettävä 5

Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kokonaisvaltaisesti, näyttöön perustuen naisen ja perheen hoitotyön prosessin ja kykenee tekemään oppimansa perusteella johtopäätöksiä.

Hyvä 3-4

Opiskelija osaa toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä naisen ja perheen elämänkaaressa.

Opiskelija soveltaa hoitotyön prosessia arvioiden omaa toimintaansa.

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa kuvata ja selittää naisen ja perheen hoitotyön erityispiirteet. Opiskelija kykenee hoitotyön prosessin mukaiseen työskentelyyn.

Hylätty

Opiskelija ei ymmärrä naisen ja perheen hoitotyön keskeisiä käsitteitä. Opiskelija ei kykene toimimaan hoitotyön prosessin mukaisesti.

 

 Palaa In English