SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR802H14S/Hotelli- ja ravintola-alan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M31B Tapahtuman järjestäminen ja koordinointi, 5.00 op, 133 h
Tapahtumajohtaminen 1
AMMATTIOPINNOT
Toteutus
Toimipiste
Toteutusajankohta
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tila-

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2016 - 29.05.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 25.02.2016
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hänellä on valmiudet ottaa aktiivinen rooli toimijana tapahtuman toteutuksessa. Hän osaa noudattaa tapahtuman vastuullisen tapahtumajärjestämisen normistoa. Hän kykenee monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön tapahtuman eri sidosryhmien (henkilöstö, asiakkaat, yhteistyötahot) kanssa.

  • Tapahtuma projektina

  • Tapahtuman operatiivinen ulottuvuus

  • Tapahtumien sidosryhmät ja verkostot

  • Vastuullinen tapahtuma

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

MTIn yhteistoteutus (case Lapin Erämessut)

Luennot, luentoharjoitukset, operatiivinen työskentely tapahtumaan liittyen, kokemusten reflektointi.

Materiaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisältö
  • Tapahtuma projektina

  • Tapahtuman operatiivinen ulottuvuus

  • Tapahtumien sidosryhmät ja verkostot

  • Vastuullinen tapahtuma

Arviointi

Kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä erittäin ansiokkaasti oppimistehtävissä (monipuolisesti ja reflektiivisesti). Opiskelija osallistuu aktiivisesti oppimistehtävien suorittamiseen ja osoittaa analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa toiminnassaan. Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hyvä (3-4

Opiskelija hallitsee hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä hyvin oppimistehtävissä. Opiskelija osallistuu melko aktiivisesti oppimistehtävien suorittamiseen ja osoittaa analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa suurimmaksi osaksi toiminnassaan. Opiskelija on suorittanut suurimman osan tehtävistä annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Tyydyttävä (1-2)              

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä osittain tai ei laisinkaan oppimistehtävissä. Opiskelija ei osallistu aktiivisesti oppimistehtävien suorittamiseen ja osoittaa jonkin verran tai ei lainkaan analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa toiminnassaan. Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia tehtäviä annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hylätty/täydennettävä (0)

Opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti kaikkia vaadittuja oppimistehtäviä, jotka on mainittu edellä.

 Palaa In English