SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P003,1A AMK:n tutkimustoiminta, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Syksy2/2014-2015
VastuuopettajaLuutonen Raija
Muut opettajatKilpiäinen Seppo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 31.12.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika26.05.2014 - 06.06.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Yleiset tenttipäivät

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää hoitotyön tutkimus- ja projektitoiminnan tavoitteet ja periaatteet sekä tuntee alansa tutkimuskohteen. Opiskelija hallitsee määrällisen ja laadullisen tutkimuksen sekä projektityön perusmenetelmät ja prosessin vaiheet. Opiskelija omaa valmiudet ymmärtää tieteellistä ajattelua ja tietää hoitotieteellisen tutkimuksen ja projektityön merkityksen hoitotyön käytännön, koulutuksen ja johtamisen kehittämisessä. Opiskelija toimii hoitotyön tutkimuksen ja projektityön eettisen perustan mukaisesti opinnäytetyötä tehdessään sekä työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opiskelija käyttää alansa tieteellisiä julkaisuja opiskelussaan ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä äidinkielellään että vieraalla kielellä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luento-opetus, harjoitukset+verkkoharjoitukset, itsenäinen opiskelu, tutkimuksien lukeminen ja tutkimuksen analysointi

Materiaali
 • Kankkunen, Päivi & Vehviläinen-Julkunen, Katri (2009). 3.painos 2013. Tutkimus hoitotieteessä. WSOYpro Oy, Helsinki. TENTITÄÄN KOKO KIRJA.
 • Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki. TENTITÄÄN KAPPALEET 4-7.
 • Paasivaara, Leena & Suhonen, Marjo & Nikkilä, Juhani (2008). Innostavat projektit. Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki. TENTITÄÄN KAPPALEET 5-6
 • Luennoilla käsitelty materiaali
 • Tilaston kirjallisuutta:
 • Alkula, Tapani et a. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät 1994
 • Heikkilä Tarja: Tilastollinen tutkimus 2008
 • Metsämuuronen Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 2003
 • Nummenmaa Lauri: Käyttäytymistieteen tilastolliset menetelmät 2006

Sisältö
 • Tieteellinen tieto
 • Hoitotieteen tutkimus: historia, nykypäivä, tulevaisuus
 • Tutkimuksen lähestymistavat ja design
 • Tutkimusprosessi ja projektityön prosessi
 • Etiikka tutkimus- ja projektityössä
 • Luotettavuus tutkimus- ja projektityössä
 • Tutkimuksen ja projektityön soveltaminen hoitotyön käytännössä, koulutuksessa ja johtamisessa
 • Tilastollisen toiminnan peruskäsitteet
 • Tilastollisen tutkimuksen työvaiheet
 • Kuvaileva ja päättelevä tilastotiede
 • Matriisin muodostaminen ja otantamenetelmät
 • Tunnusluvut
 • Mitta-asteikot ja niiden yhteydet tilastolliseen päätöksentekoon
 • Yksi- ja kaksiulotteinen jakauma
 • Tilastollinenriippuvuus 
 • Tilasto-ohjelmiin perehtyminen kyselylomakkeen syötön yhteydessä
Arviointi

Kirjallisuustentti arvioidaan asteikolla 1-5:

 • vähintään 50% kokonaispistemäärästä= arvosana 1
 • vähintään 60% kokonaispistemäärästä= arvosana 2
 • vähintään 70% kokonaispistemäärästä= arvosana 3
 • vähintään 80% kokonaispistemäärästä= arvosana 4
 • vähintään 90% kokonaispistemäärästä= arvosana 5

Opinnäytetyön analysointitehtävä arvioidaan asteikolla: hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan tutkimusprosessin eri vaiheisiin tutustuminen erillisen ohjeen pohjalta.

Opintojakson kokonaisarvosanaan 1-5 vaaditaan:

 • Kirjallisuustentin arvosana 1-5
 • Opinnäytetyön analysointitehtävä arvosanalla hyväksytty
 • 80% osallistuminen kontaktitunneille

Kirjallisuustentin arvosana 1+hyväksytty tutkimuksen analysointitehtävä + 80% osallistuminen luennolle oikeuttaa arvosanaan 1. Arvosanat 2-5 määräytyvät vastaavalla tavalla.

Tilastotieteen arviointi: Osallistuminen kontaktitunneille, tietokonepohjainen kyselylomakkeen syöttöharjoitus, yhteinen tutkimuksen analysointitehtävä ja tentti

 Palaa In English