SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A015 Työikäisten terveyden edistäminen, 3.00 op, 80 h
Työikäisten hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Syksy2/2014-2015
VastuuopettajaMeinilä Arja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 31.12.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika26.05.2014 - 06.06.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät

Ks. Kohta arviointi

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee työikäisten hoitotyön keskeiset painopistealueet sekä tietää ja arvioi työn, työttömyyden, työyhteisön sekä työ- ja elinympäristön vaikutukset ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn. Tietää työterveyshuoltolain sisällön, ja osaa soveltaa mitä laki velvoittaa hyvän työterveyshuollon käytännön mukaiseksi toiminnaksi työterveyshuollossa. Opiskelija tietää ja soveltaa moniammatillisesti työ- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä työikäisten terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa. Opiskelija osallistuu aikuisten terveystarkastusten toteuttamiseen ja terveyden edistämiseen yksilö- ja ryhmätoiminnassa käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä. Tietää työikäisten yleisimmät työperäiset sairaudet ja niiden ennaltaehkäisyn. Hallitsee hoitotyön työsuojelun, työturvallisuuden ja työergonomian.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, ryhmä- ja parityöskentely,laborointi (rastipäivä), riskien tunnistustehtävä työpaikassa ja purku, ryhmätehtävä ja sen purku seminaarissa, lääkelaskut, työhyvinvointituokiot, opintokäynti mahdollisuuksien mukaan.

Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla.Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnalliissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukimateriaalin avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa työikäisten hoitotyössä tavoitteellisesti. Hyvinvointipysäkki-harjoitteluussa opiskelija arvioi kriittiseti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännön kokemusken yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia testataanja arvioidaan myös oppimistehtävien avulla. Opiskelija osallistuu aikuisten terveystarkastuksen toeteuttamiseen ja terevdyen edistämsieen yksilö- ja ryhmätoiminnassa käyttäenuusimpia terveyden edistämsien menetelmiä: tavoite toteuuu neljännen lukukauden käytännön jaksolla.

Materiaali

Kirjallisuus:

Antti-Poika , M.(toim.) 1993. Työperäiset sairaudet.

Härmä, H & Granö, S. (2010) (toim) Työikäisen muisti ja muistisairaudet

Martimo K-P, Antti-Poika M. & Uitti J. (toim) Työstä terveyttä 2010. Duodecim.Työterveyslaitos. WS Bookwell Oy. Porvoo.

Gould R.,Ilmarinen J.,Järvisalo J. & Koskinen S. (toim) Työkyvyn ulottuvuudet Terveys 2000-tutkimuksen tuloksia-

Ilmarinen R ym. 2011. Hypotermia. Kylmän haitat työssä ja vapaa-aikana. Työterveyslaitos.

Koski, M. 2012 Työterveyshoitajan ammatillinen osaaminen työn muutoksessa. Pro gradu. Ergonomia. Itä-Suomen yliopisto. Lääketieteen laitos.

https://www.uef.fi/documents/1299922/1299939/Mari+Koski+2013.pdf/0714d394-45e5-46bd-a8f0-621f2cc56c2b  

-Parantainen, A. & Soini, S. 2011. Riskiarvioinnilla turvallisuutta terveydenhoitoalalle. Työterveyslaitos.

- Sosiaali- ja terveysministeriö 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. www.stm.fi >julkaisut http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3686.pdf&title=Potilaan_siirtymisen_ergonominen_avustaminen__Opettajan_kasikirja_fi.pdf

- Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. Kansallinen tavoite ja toimintaohjelma 2004-2007. Julkaisuja 2003:18.

- Starck, J ym. Työhygienia. 2008. Työterveyslaitos .Helsinki

- Taskinen, H. (päätoim.) 2011 Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos. Helsinki.

- Työ ja terveys Suomessa 2012. Työterveyslaitos. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/tyo_ja_terveys_suomessa/Documents/Tyo_ja_Terveys_2012.pdf

- www.ttl.fi, www.occuphealth.fi, www.tyoturvallisuuskeskus.fi, http://www.stm.fi/tyoelama, www.tyoturvallisuuskeskus.fi, www.toimia.fi, , lisäksi muut soveltuvat internetlähteet

- Työ ja terveys Suomessa 2009. TYöterveyslaitos 2010. Helsinki

- Uusi Terveydenhuolto. Hoitotyön vuosikirja 2010. Edita Prima Oy. Helsinki.

- Ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset, Työ Terveys, Turvallisuus lehdet ja teemanumerot

Sisältö

OPISKELTAVA ASIAKOKONAISUUS

-Työn, työttömyyden, työyhteisön sekä työ- ja elinympäristön vaikutukset terveyteen hyvinvointiin ja työkykyyn

-Vastaanottohoitotyön lainsäädännöllinen perusta ja vastaanottohoitotyön käytännöt

-Fysikaaliset, kemialliset, biologiset, psykososiaaliset kuormitustekijät ja riskin arviointi

-Työsuojelu, työturvallisuus ja työergonomia

-Työterveyshuollon toimintamuodot; työpaikkaselvitykset, tietojen antaminen ja ohjaus, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä toiminta, ensiapu sekä työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito ja terveyden edistäminen

-Vajaakuntoinen työntekijä ja kuntoutus sekä moniammatillinen yhteistyö

-Työterveyshuoltoa ohjaava säädöstö

Arviointi

Kurssiarviointi; hyväksytty 5-1. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat seuraavat osa-alueet: 1. Työhyvinvoinnin valinnaisten tuokioiden toteutus 2. Yhteistoiminnallisissa ryhmissä toteutetut tehtävät 3. Arvioitava ryhmätehtävä, joka esitetään seminaaripäivänä; seminaaripäivään liittyy myös opponointi. Seminaariin osallistuminen 100 % . 4. Lääkelaskut. Arvioitavan ryhmätehtävän ohjeessa on esitetty arviointikriteerit. Tunneille osallistuminen 80% .

Tutkintosääntö 2014: "Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintojakson tai opintojakson osan arviointiin liittyvän tehtävän voi suorittaa samoilla vaatimuksilla kolme kertaa opintojakson toteutussuunnitelmassa määriteltyinä suorituspäivinä. Näistä ensimmäinen suorituskerta liittyy toteutukseen ja kaksi muuta ovat uusintoja."

Suorituspäivät: liittyen arvioitavaan ryhmätehtävään: marraskuu 2014; muut suorituskerrat: arvioitavan tehtävävän täydentäminen viimeistään 30.11.2014. Muissa oppimistehtävissä tutkintosäännön (2014) mukaan: "Mikäli opintojen suoritukseen liittyytentin ja harjoittelun lisäksi palautettavia harjoitustöitä tai raportteja, on opiskelijan palautettava ne annettuun päivämäärään menenssä tai viimeistään yhden kuukauden (1kk) kuluessa opintojakson tai harjoittelun päättymisestä." 

 Palaa In English