SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito, 6.00 op, 160 h
Työikäisten hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Syksy1/2015-2016, Kevät1/2014-2015
VastuuopettajaMikkola Anja
Muut opettajatSliden Marianne
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 24.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2014 - 30.08.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa perusvalmiudet terveyttä edistävään ja ylläpitävään, parantavaan, kuntouttavaan ja kuolemaa lähestyttäessä tukea antavaan hoitotyöhön. Hän omaa valmiudet suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen potilaan hoitoyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kirurginen ja Sisätautien hoitotyö

Opintojaksolla käytettävät menetelmät:

 • luennot
 • videot
 • itsenäinen työskentely
 • ryhmä- ja parityöskentely
 • alustukset,
 • Training camp
 • toiminnalliset ryhmätyöt
 • tentti

Kirurgisen hoitotyön Opintojakson tavoitteet toteutussuunnitelmassa on, että opiskelija:

 • tietää kirurgisen potilaan hoitopolun
 • osaa valmistella ja ohjata potilaita erilaisiin tutkimuksiin, leikkauksiin ja toimenpiteisiin
 • osaa tarkkailla potilaan vitaalielintoimintoja ja hallitsee hoitotyön auttamiskeinoja
 • saa valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen raportointiin
 • harjaantuu hoitamaan erilaisia kirurgisia potilaita kokonaisvaltaisesti
 • sisäistää aseptiikan erityiskysymykset leikkauspotilaan hoidossa
 • motivoituu etsimään ja käyttämään hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa kirurgisen potilaan hoidossa

Perioperatiivinen hoitotyö

luennot,opetuskeskustelut , laboroinnit, itsenäinen työskentely tehtäväksiannon perusteella

Sisätautien hoitotyö

Opintojakson tavoitteet: Opiskelija

 • Tunnistaa sisätautia sairastavan hoitopolun
 • Perehtyy diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauteen, aivoverenkiertohäiriöön ja hengityselinsairauteen sairastuneen henkilön hoitotyön keskeisiin sisältöihin hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa
 • Syventää tietojaan terveyttä edistävästä ja sairauksia ehkäisevästä hoitotyöstä
 • Saa valmiuksia sisätautia sairastavan potilaan ja hänen läheistensä ohjaamiseen ja tukemiseen sairauden eri vaiheissa
 • Osaa arvioida ennaltaehkäisevän hoitotyön merkitystä ja sisältöä
 • Osaa määritellä em. sairauksia sairastavan henkilön lääkehoidon sisältöjä
 • Osaa soveltaa monitieteistä ja näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä

Materiaali

Kirjallisuus soveltuvin osin:

 • Ahonen & Blek & Vehkaluoto & Ekola & Partamies & Sulosaari & Uski & Tallqvist 2012. Kliininen hoitotyö.
 • Holmia ym. 2008. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Soveltuvat osat.
 • Hammar Anne-Marja 2011. Kirurgian perusteet. Helsinki, WSOY.
 • Mustajoki ym. Sairaanhoitajan käsikirja. Uusin painos.
 • Iivanainen ym. 2010. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Helsinki: Tammi. Soveltuvat osat
 • Aarnio P. 2004. Kirurgia. Duodecim.
 • Ukkola V. et al. 2001. Kirurgia. Porvoo: WSOY
 • Kuntaliitto: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, uusin painos. Soveltuvin osin.
 • Ajankohtaiset tutkimukset, julkaisut ja artikkelit sekä ohjelmat ja ohjeet, Hoitotyön suositukset, Käypä hoito -suositukset.

Perioperatiivinen hoitotyö

Lukkari-Kinnunen- Korte 2010. Perioperatiivinen hoitotyö

Ilola et al. 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja

muu alaan liittyvä ammattikirjallisuus- ja lehdet

Sisätautien hoitotyö

 • Ahonen O., Blek-Vehkaluoto M., Ekola S., Partamies S., Sulosaari & Uski-Tallqvist T. 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Soveltuvin osin.
 • Holmia S., Murtonen I., Myllymäki H. & Valtonen K. 2010. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. Soveltuvin osin.
 • Iivanainen A., Jauhiainen M. & Syväoja P. 2010. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Soveltuvin osin.
 • Kauppinen R. 2006. Sisätautien ytimessä. Soveltuvin osin
 • Vauhkonen I. 2005. Sisätaudit. Soveltuvin osin
 • Muu opintojaksolla annettu/käsitelty materiaali, mm. Käypähoito-suositukset
Sisältö

Opintojakson sisältö:

 • Orientoituminen kirurgisen hoitotyön opiskeluun (tavoitteet, opiskelijoiden omat tavoitteet, sisältö, menetelmät, arviointi )
 • Kirurgisen potilaan hoitotyö
 • Preoperatiivinen hoitotyö
 • Postoperatiivinen tarkkailu ja hoito
 • Potilasturvallisuus kirurgisen potilaan hoitotyössä
 • Raportointi
 • Kivun hoito
 • Komplikaatiot ja niiden ehkäiseminen ja hoito
 • Potilasohjaus
 • Nestehoito ja nestetasapainon tarkkailu
 • Kirurgisen potilaan haavan hoito
 • Keinonivelpotilaan hoitotyö , kuntoutuminen ADL -toiminnoissa
 • Rintasyöpää sairastavan potilaan hoitotyö
 • Avannepotilaan hoitotyö

Perioperatiivinen hoitotyö

Perioperatiivinen hoitoprosessi

preoperatiivinen hoito leikkaus/ anestesiaosastolla ennen leikkausta ja anestesiaa

intraoperatiivinen hoito

leikk.osaston ja henkilöstön rakenne

moniammatillinen tiimityö ja sen erityispiirteet

anestesia-, valvovan- ja instrumentoivan sairaanhoitajan työnkuvat

postoperatiivinen hoitotyö heräämössä

Sisätautipotilaan hoitotyö

 • Sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
 • Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavan hoitotyö
 • Neurologisia sairauksia sairastavan hoitotyö
 • Umpirauhasten sairauksia sairastavan hoitotyö
 • Keuhkosairauksia sairastavan hoitotyö
 • Verensiirto
Arviointi

Kirurginen ja Sisätautien hoitotyö

Opintojakson arviointi (0-5):

 • Tentti, arviointiasteikko 0-5
 • Ryhmä / parityö, opponointi
 • Tuntiaktiivisuus, 80%:n läsnäolo! TC:ssä 100%
 • käytännön palaute ja oma arviointi

Perioperatiivinen hoityö

Tentti, arviointi 0-5

Tehtävä, arviointi hyväksytty/ hylätty

80 % läsnäolo kontaktitunneilla

 Palaa In English