SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK701S14S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S29 Monikulttuurinen työ, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2015-2016
VastuuopettajaSeppälä Leena
Muut opettajatJärvi Seija, Vähänikkilä Raimo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2016 - 13.03.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 30.09.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • osaa laajentaa tiedollisia, taidollisia, asenteellisia ja toiminnallisia valmiuksiaan monikulttuuriseen työhön sosiaalialalla
  • osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita sekä tulkita keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia
  • osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan
  • osaa selittää akkulturaatioprosessin ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä
  • soveltaa valmiuksiaan maahanmuuttajien syrjäytymistä ehkäisevässä työssä
  • löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä
  • arvioi suvaitsevaisuuden edistämisenja rasismin vastaisen toiminnan merkitystä sosiaalialan työssä

Teemat:

Maahanmuuttopolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö, erilaiset kulttuurit, kulttuurien kohtaaminen, arvot ja asenteet

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kurssiin sisältyy kontaktiopetusta, ryhmätoimintojen ohjausta, asiantuntijavierailuja/vierailukäyntejä. Pääasialliset opetusmuodot; luento, opetuskeskustelut sekä ohjaus, seminaarityöskentely .

Oppimistehtävät:

1.toiminnallinen projekti yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa eri monikulttuurisen työn ympäristöissä. Työskentelyn toteutus sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

2.seminaarityöskentely; oman projekti esittely ja jakaminen koko ryhmälle.

3. ryhmätentti erikseen sovittavan kirjallisuuden pohjalta.

Materiaali

Oheiskirjallisuus:

Martikainen Tuomas, Haikkola Lotta 2010; Maahanmuutto ja sukupolvet

Martikainen Tuomas, Saukkonen Pasi, Säävälä Minna: 2013. Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta

Muu materiaali löytyy Moodlesta.

Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:

peruskäsitteistö: kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus, kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot, pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
uskonnot ja maailmankatsomukset
maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa

1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus

2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Arviointi

Arviointi hylätty-5.

Arvioidaan toiminnallisen projektin suunnittelua ja toteutusta

Ryhmätentti.

 In English