SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäT26K15S/Kuvataiteen koulutus (Tornio)
OpintojaksoT301L85A Innomaraton, 5.00 op, 133 h
Innomaraton
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteMinerva (Kauppakatu 58) Tornio
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaArkko-Saukkonen Anitra
Muut opettajatKoivumaa Joonas, Lauri Jukka, Puukko Timo, Vuokila Johanna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tutustuu eri toimialojen erityispiirteisiin, jolloin opiskelija oppii kehittämään uusia liiketoimintaideoita hyväksikäyttäen innovointimenetelmiä. Opiskelija oppii toimimaan tiiminjäsenenä ja tuottamaan uusia ideoita sekä uutta liiketoimintaa.

Opinjaksolla opiskellaan innovointimenetelmiä, mm. De Bonon hatut eli kuusi tapaa ajatella ja Opera. Käytetään lähdemateriaalina luovuuteen liittyvää kirjallisuutta oppien ymmärtämään mitä on luovuus ja miten luovuutta hyödynnetään liiketoiminnassa. Opiskelijat tutustuvat 4-5 hengen tiimeissä alueella toimivaan yritykseen, johon tehdään kehitystehtävä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Pedagogiset järjestelyt:

Opintojakso sisältää luentoja, ryhmätehtävien tekemistä itsenäisesti ja ohjattuna sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Ryhmä vastaa itse viikottaisista tapaamisista ja niiden organisoinnista!

Materiaali

Moodle-ympäristössä jaettava materiaali

Sisältö
Arviointi

Arviointi (numeerinen arviointiasteikko 1-5 sekä kriteerit sille avattuna niin, että ne ovat yhteydessä osaamistavoitteisiin sekä suullinen ja/tai kirjallinen palaute tehtävistä ja osaamisen kehittymisestä).

Kiitettävä 5: Opiskelijat ovat keskittyneet pohtimaan, analysoimaan kunkin tehtäväksiannon ydintä. Kaikkia aihealueen keskeisiä osa-alueita on käsitelty. Esitykset ovat selkeästi rakennettu ja etenevät loogisesti. Opiskelijaryhmällä on selviä näyttöjä henkilökohtaisista asioiden tulkinnasta. Innovointimenetelmä on otettu haltuun ja niihin on perehdytty tiimissä. Lähteitä on käytetty oikein ja lähdeviite merkinnät ovat oikein.

Hyvä 4-3: Opiskelijat ovat perehtyneet aiheeseen. Aihealue on hallinnassa ja tärkeimmät osa-alueet on käsitelty. Aihealueen tarkastelu menee paikoitellen ohi tehtäväksi annon ja asian ytimen. Esitykset etenevät loogisesti. Opiskelijoilla on selviä näyttöjä henkilökohtaisista asioiden tulkinnasta, mutta asiaa ei ole täysin ymmärretty tai sisäistetty. Kielellisessä esityksessä on pieniä puutteita.

Tyydyttävä 2-1: Opiskelijat esittävät aihealueeseen liittyviä asioita pääsääntöisesti luetteloina, suorina lainauksina tai referaatinomaisesti, mutta pyrkivät myös paikoitellen tulkitsemaan asioita esim. oman työnsä kautta. Muutamia aihealueen keskeisiä osa-alueita ei ole käsitelty lainkaan. Lähdeviittaukset puutteellisia tai puuttuvat kokonaan. Tutustuminen aihealueeseen ja siihen liittyvään materiaaliin on puutteellista, mutta perustietämys aihealueesta on hallinnassa. Esitykset ovat epäloogisia ja aiheeseen ei ole panostettu.

Hylätty: Tarvittuja raportteja ei ole tuotettu ja opiskelija tai opiskelijaryhmä ei ole osallistunut. Esitystä ei ole tehty finaalipäivään ja tai sitä ei voida esittää. Opiskelija tai opiskelijaryhmä ei esitä omaa työtä finaalipäivänä. Raporttien teossa ei ole noudatettu ohjeita.

Palauteohjeet opiskelijalle

Opintojaksopalaute kirjataan SoleOpsiin

Opintojaksolla läsnäolovelvollisuus/ läsnäolovelvollisuuden määrä.

Opettajan ohjaustunneilla 100% läsnäolovaatimus ja raporttien tekeminen annettujen ohjeiden mukaan. Osallistuminen esityksiin on pakollinen, jotta voi suorittaa kurssin hyväksytysti.

Arvioinnin kokonaisuus: Tiimissä toimiminen ja idean arviointi, jossa huomioidaan opettajan, toimeksiantajan arvio, itsearvio ja vertaisarvio.

 Palaa In English