SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäT26K15S/Kuvataiteen koulutus (Tornio)
OpintojaksoT301L85B Degree Specific Part, 5.00 op, 133 h
Innomaraton
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteMinerva (Kauppakatu 58) Tornio
ToteutusajankohtaKevät2/2016-2017
Vastuuopettaja
Muut opettajatArkko-Saukkonen Anitra, Koivumaa Joonas, Lauri Jukka, Vuokila Johanna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelijat toimivat tiimeissä, joissa on opiskelijoita useilta eri toimialoilta sekä kansainvälisiä opiskelijoita. Opiskelija oppivat toimimaan monialaisissa ja kansainvälisissä tiimeissä.

Opiskelija oppii tuottamaan tiimissä ideastaan myyvän esityksen, jonka he osaavat markkinoida eteenpäin. Opiskelija oppii paineensietokykyä ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät. Opiskelijat jatkokehittävät tuottamaansa ideaa niin, että se on mahdollista toteuttaa käytännössä.    

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Pedagogiset järjestelyt:

Opintojakso sisältää luentoja, ryhmätehtävien tekemistä itsenäisesti ja ohjattuna sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Materiaali

Moodle-ympäristössä jaettava materiaali

Sisältö
Arviointi

Arvioitavat tuotokset:

  • idean loppuesitys
  • innopassi
  • tiimissä toiminen
  • itsesarviointi ja vertaisarvointi
  • blogi/padlet, josta selviää "innopassin kolahdukset"

Arviointi:

(numeerinen arviointiasteikko 1-5 sekä kriteerit sille avattuna niin, että ne ovat yhteydessä osaamistavoitteisiin sekä suullinen ja/tai kirjallinen palaute tehtävistä ja osaamisen kehittymisestä).

Kiitettävä 5: Opiskelijat ovat keskittyneet pohtimaan, analysoimaan kunkin tehtäväksi annon ydintä. Kaikkia aihealueen keskeisiä osa-alueita on käsitelty. Esitykset ovat selkeästi rakennettu ja etenevät loogisesti. Opiskelijaryhmällä on selviä näyttöjä henkilökohtaisista asioiden tulkinnasta. Innovointimenetelmä on otettu haltuun ja niihin on perehdytty tiimissä. Lähteitä on käytetty oikein ja lähdeviite merkinnät ovat oikein.

Hyvä 4-3: Opiskelijat ovat perehtyneet aiheeseen. Aihealue on hallinnassa ja tärkeimmät osa-alueet on käsitelty. Aihealueen tarkastelu menee paikoitellen ohi tehtäväksi annon ja asian ytimen. Esitykset etenevät loogisesti. Opiskelijoilla on selviä näyttöjä henkilökohtaisista asioiden tulkinnasta, mutta asiaa ei ole täysin ymmärretty tai sisäistetty. Kielellisessä esityksessä on pieniä puutteita.

Tyydyttävä 2-1: Opiskelijat esittävät aihealueeseen liittyviä asioita pääsääntöisesti luetteloina, suorina lainauksina tai referaatinomaisesti, mutta pyrkivät myös paikoitellen tulkitsemaan asioita esim. oman työnsä kautta. Muutamia aihealueen keskeisiä osa-alueita ei ole käsitelty lainkaan. Lähdeviittaukset puutteellisia tai puuttuvat kokonaan. Tutustuminen aihealueeseen ja siihen liittyvään materiaaliin on puutteellista, mutta perustietämys aihealueesta on hallinnassa. Esitykset ovat epäloogisia ja aiheeseen ei ole panostettu.

Hylätty: Tarvittuja raportteja ei ole tuotettu ja opiskelija tai opiskelijaryhmä ei ole osallistunut. Esitystä ei ole tehty finaalipäivään ja tai sitä ei voida esittää. Raporttien teossa ei ole noudatettu ohjeita.

Palauteohjeet opiskelijalle

Opintojaksopalaute kirjataan SoleOpsiin

Opintojaksolla läsnäolovelvollisuus/ läsnäolovelvollisuuden määrä.

Tunneilla 80 % ja raporttien tekeminen annettujen ohjeiden mukaan. Osallistuminen esityksiin on pakollinen, jotta voi suorittaa kurssin hyväksytysti.

Arvioinnin kokonaisuus: Oppimistehtävät 50 % ja idean arviointi, jossa huomioidaan toimeksiantajan arvio, itsearvio ja vertaisarvio.

 In English