SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P006 Englannin kieli ja viestintä, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016
VastuuopettajaEhrukainen-Sykkö Tuula
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 24.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 31.08.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät 26.10.2015 klo 16:30-19:30, 16.11.2015 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saavuttaa ammatissa toimimiseksi ja ammatilliseen kehittymisen kannalta tarpeellisen englannin kielen ja viestinnän taidon. Englannin opintojakson sisältönä on puhutun ja kirjoitetun englannin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim. haastattelu ja ohjaus), ammattialan kirjallisen materiaalin työstäminen (artikkelit, kirjallisuus) ja kirjoitetun kielen tuottaminen (esim. työpaikkahakemus, referoiva kirjoittaminen).

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Hoitotyössä ja terveydenhoitotyössä tarvittavan ja jatkuvan kehittymisen kannalta

riittävän kielitaidon oppimiseksi aktiivinen läsnäolo lähitunneilla, jotka pidetään

syksyllä 2015 elo-lokakuussa - yhteensä noin30 tuntia.Lisäksi opintojaksoon

kuuluuohjattua itsenäistä opiskeluanoin 50tuntia.Viitekehyksenä on viestinnällinen

eurooppalainen kielitaito.Arvioitavina kirjallisina yksilötehtävinä englanninkielinen

kirjoitelma ja englanninkielisen terveysalan ammatillisen artikkelin pohjalta laadittu

suullistettava esitys. Yksilötehtävä.Tarkista aina tila- ja aikatiedot!

27.8. 12.30-15.45 B104 http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php

Getting Started Self-Assessment CEFR Grid

Talking with a client/patient about Diabetes: http://www.diabetes.fi/en/finnish_diabetes_association

Admitting a new client/patient (Personal details)

2.9. 8.15 -11.30 B404 Health Interviews/Lab situations + terminology (professions, wards, units, dpts, nursing equipment)

Nursing Terminology

Medical Affixes http://www.oppi.uef.fi/lukulamppuja/

Working on the Presentation -> Presentation on the Forum/Moodle

9.9. 12.30-15.45 B103 Presentations in English

14.9. 10-11.30 A406 Hospital Wards/Departments/Units

16.9. 12.30-15.45 A403 Public Health Nursing: Cases 1(Laptops: Gestation/Pregnancy Way to Health, Healthy English)

22.9. 8.15-9.45 B404 Living with Diseases: STROKE               Public Health Nursing: Cases 1

24.9. 8.15-11.30 A406 Public Health Nursing: Cases 2

A Day on the Ward https://www.youtube.com/watch?v=2ENwQBmKn5k

29.9. 8.15.-11.45 Exam A102 Reading Comprehension, Writing, Vocabulary

Tentti koostuu kuullun ja luetun ymmärtämisestä, ammattisanasto-osaamisesta (yhdessä sovittu: ammatit

sairaalaosastot

sairaalahuone/välineet

omasta työstä ja työtehtävistä kertominen

anatomiaa

sanaliitteitä) ja tekstin tuottamisesta.

2.10. 14.15-15.45 B404 Feedback

LINKS
DEMENTIA:http://www.alz.org/

BSE: http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/self_exam/bse_steps

AFFIXES: www.oppi.uef.fi/lukulamppuja/erityissanasto.htm

FAMILY ALLOWANCES: www.kela.fi

CHILDREN:www.nct.org.uk

DELIVERY: www.multiplebirths.org.uk

BREASTFEEDING: www.breastfeeding.asn.au

Health Care in Finland &Health Education

Materiaali

Ammattikorkeakouluopetukseen tarkoitetut englannin kielen oppikirjat:

McGrory - Pietilä: Healthy English; Saarinen & Saarinen: Way to Welfare ja Way to Health soveltuvin osin.

Moodlessa opintoajaksohttps://moodle.eoppimispalvelut.fi/course/view.php?id=13464

Opettajan laatima materiaali, erilaisia alan ajankohtaisia julkaisuja.

ja ajankohtaisia hoitotyön tietokantojen englanninkielisiä materiaaleja.

Sisältö

Terveydenhoitotyön ammattienglannin kielen ja viestinnän taidon oppimiseksi lähitunneilla painottuvat erilaiset kirjalliset tehtävät ja suulliset toiminnalliset harjoitteet.

Englannin kielen tuottamiseksi ja ymmärtämiseksi osallistavia menetelmiä käytetään ammattialaan liittyvissä tilanteissa.

Opintojaksolla korostuu ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim. haastattelu ja ohjaus), ammattialan kirjallisen materiaalin työstäminen (artikkelit, kirjallisuus) ja kirjoitetun kielen tuottaminen (esim. työpaikkahakemus, referoiva kirjoittaminen).

Arviointi

Jatkuva arviointi viestinnällisen kielitaito-osaamisen osalta, siksi aktiivinen läsnäolo lähitunneilla.

Kirjalliset tehtävät ja tentti, myös suullinen osaaminen arvioidaan.

Tentti koostuu luetun ymmärtämisestä, ammattisanasto-osaamisesta(yhdessä sovittu) ja tekstin tuottamisesta.

Arviointiasteikko 0-5

Jatkuva arviointi viestinnällisen kielitaito-osaamisen osalta, siksi aktiivinen läsnäolo lähitunneilla.

Kirjalliset tehtävät ja tentti, myös suullinen osaaminen arvioidaan.

Arviointiasteikko 0-5

Erinomainen osaaminen (5):

 • Opiskelija käyttää monipuolisia rakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi, käyttää täsmällisesti laajaa sosiaali- ja terveysalan terminologiaa.
 • Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti, viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä (esim. palaverit, hoitoneuvottelut, palautekeskustelut).
 • Opiskelija hahmottaa nopeasti tekstin sisällön arvioidakseen kriittisesti lähteen luotettavuuden ja käyttää tehokkaasti eri keinoja viestinnän tukena (artikkelit, kirjallisuus).

Hyvä osaaminen (3):

 • Opiskelija käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä, jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin. Opiskelija käyttää hyvin sosiaali- ja terveysalan keskeistä sanastoa ja melko hyvin oman erityisalansa sanastoa.
 • Opiskelija pyrkii viestimään tilanteen edellyttämällä tyylillä, ja ääntää melko luontevasti ja selkeästi.
 • Opiskelija hankkii tietoa sosiaali- ja terveysalan artikkeleista, raporteista ja suosituksista, ja löytää silmäilemällä tekstin pääkohdat erilaisista sosiaali- ja terveysalan teksteistä. Käyttää eri keinoja viestinnän tukena.

Hyväksytty osaaminen (1)

 • Opiskelija tekee kielen keskeisissä rakenteissa virheitä, mikä vaikeuttaa viestintää ja voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaatii asian toistoa. Opiskelija käyttää sosiaali- ja terveysalan perussanastoa niin, että tarpeelliset tiedot välittyvät kuulijalle ja lukijalle.
 • Opiskelija selviytyy rutiiniluonteisissa, suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa moniammatillisessa työyhteisössä.
 • Opiskelija ymmärtää omiin työtehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja terveysalan tekstejä. Opiskelija löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita, ja turvautuu yleisesti käytettyihin apuvälineisiin viestinnässään.

Hylätty (0)

 • Opiskelija ei ymmärrä kielen keskeisiä rakenteita tai käyttää niitä hyvin yksipuolisesti ja toistuvasti.
 • Opiskelija ei hallitse sosiaali- ja terveysalan perussanastoa, ja turvautuu jatkuvasti apuvälineisiin.
 • Opiskelijalla on vaikeuksia selviytyä rutiiniluonteisissa, suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija tarvitsee paljon apua löytääkseen etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita.

Criteria for Assessment in English: https://moodle.eoppimispalvelut.fi/mod/page/view.php?id=530057

 Palaa In English