SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR72H15S/Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H16 Kliininen osaaminen kirurgisen potilaan hoitotyössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaRintala Johanna
Muut opettajatHuczkowski Panu, Immonen Anne, Lajunen-Tuokko Ulla, Nousiainen Anna-Leena, Rahkola Erja, X2 Hoitotyö SH ROI
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 31.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen osaat selittää kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisen hoitoprosessin sekä kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjut. Osaat soveltaalainsäädäntöä ja eettisiä näkökulmia sekä toimia kustannustietoisesti kirurgisessa hoitotyössä. Osaat yhdistää kirurgisten sairauksien ja syöpätautien sekä niiden diagnostisoinnin ja hoitojen mukanaan tuomat muutokset potilaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Osaat akuutin ja pitkäaikaisen kivunhoidon. Osaat tukea potilaita sekä heidän läheisiään terveyttä edistäen. Osaat toteuttaa ja arvioida potilaan ravitsemushoitoa. Lisäksi osaat laatia ja toteuttaa näyttöön perustuvan kirurgisen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa. Lisäksi osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa. Opintojakson jälkeen osaat myös ohjata kirurgisia potilaita ja heidän läheisiään englannin kielellä.

Opintojakso R702H24 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu toteutuu samoilla osaamistavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teemat:

 • Kirurgisen hoitotyön perusteet
 • Kirurgisen potilaan hoitotyö

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1–2)

Hyvä (3–4)

Kiitettävä (5)

Opiskelija määrittelee kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjutOpiskelija selittää kokonaisvaltaisen kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjut eri erikoisaloilla

Opiskelija soveltaa tietoa kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa eri erikoisaloilla sekä ymmärtää hoito- ja palveluketjujen erikoisalojen monimuotoisuuden

tietää kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön ja tunnistaa kirurgiseen hoitotyöhön liittyvät eettiset lähtökohdattoimii kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisestiyhdistää toimintaansa kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisen arvoperustan
selittää perusteet yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista, niiden diagnostisoinnista sekä hoidostahyödyntää tietoa yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta kirurgisen potilaan hoitotyössäsoveltaa ja analysoi tietoa kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä
tietää kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman eri vaiheet ja osaa laatia ohjatusti hoitotyön prosessin mukaisen suunnitelmanlaatii kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman sekä osallistaa potilaan ja hänen läheisensä sen laadintaanlaatii perustellen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa huomioiden kirurgisen hoidon erityispiirteet
toimii ohjatusti kirurgisen potilaan hoitotyössä potilasturvallisestitoimii potilasturvallisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti kirurgisen potilaan hoitotyössä ryhmän jäsenenä hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoatoimii näyttöön perustuvan tiedon pohjalta potilasturvallisesti kirurgisen potilaan eri hoitoympäristöissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä analysoiden omaa toimintaansa
hallitsee joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käyttää niitä hoitotilanteissa.ymmärtää ja käyttää hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tuntee vaativampaakin alakohtaista termistöä.ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyön eri tilanteissa.

 
Pedagogiset järjestelyt

PBL- tutoriaalityöskentely

Ohjausinfot tiedonhakuun ja itsenäinen sekä pienryhmä tiedonhaku

Pienryhmätyöskentely

Asiantuntijaluennot

ENVI-oppimisympäristössä:

 • Simulaatioskenaariot
 • Miksluennot
 • Taitopajatyöskentely (Flipped Classroom malli; ennakkoperhetyminen aihealueeseenennen taitopajaan tuloa)
 • Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely
Materiaali

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V.,Uski-Tallgvist T., 2015. Kliininen hoitotyö Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.

Holmia S., Murtonen I., Myllymäki H.,2008.Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö.SanomaPro.

Iivanainen A., Syväoja P., 2013. HOIDA ja kirjaa. Tammi.

Ilola, T.,Hoikka, A., Heikkinen, K., Honkanen, R., Katomaa J.(toim.). 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja. Duodecim.

Lukkari L,Kinnunen T. Korte R., 2015. Perioperatiivinen hoitotyö. WSOY.

Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S. 2009. Ihmisen fysiologia ja anatomia. SanomaPro.

Skhole: Kirurgian virtuaaliluennot (opiskelijalla henkiökohtaiset tunnukset)

Terveysportti;

Duodecimin Lääketietokanta, Käypä hoito- suositukset, Lääketieteelliset termit, Lääkärin tietokanta (Hoitoketjut, Laboratoriotutkimukset)

Oppiportti:

 • Anestesiahoitotyön käsikirja
 • Gastroenterologia ja hepatologia
 • Kipu
 • Kirurgia
 • Ortopedia
 • Patologia

Verkkokurssit:

 • Haavojen ABC- verkkokurssi(kirurginen haava)

 • Avoimen haavan paikallishoito- verkkokurssi

 • Keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto ja käyttö-verkkokurssi (hoitajan osio)

 • Lääkkeiden liikakäyttö- verkkokurssi(osio 2 Opioidit)

 • Nuoren syöpäpotilaan uupumus- verkkokurssi

  Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ABO-verkkokurssi (valvotusti)

Sisältö

Kirurgisen hoitotyön luonne, prosessi ja hoitoketjut

Kirurgiset sairaudet ja niiden hoito

Kirurginen hoitotyö

Perioperatiivinen hoitotyö

Syöpää sairastavan hoitotyö

Kivun hoito ja hoitotyö

Kirurgisen potilaan lääkehoito sekä parenteraalinen nestehoito ja ravitsemus sekä niihin liittyvä lääkelaskenta

Verensiirto

Arviointi

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Opiskelija määrittelee kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjut

Opiskelija selittää kokonaisvaltaisen kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjut eri erikoisaloilla

Opiskelija soveltaa tietoa kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa eri erikoisaloilla sekä ymmärtää hoito- ja palveluketjujen erikoisalojen monimuotoisuuden

tietää kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön ja tunnistaa kirurgiseen hoitotyöhön liittyvät eettiset lähtökohdat

toimii kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti

yhdistää toimintaansa kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisen arvoperustan

selittää perusteet yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista, niiden diagnostisoinnista sekä hoidosta

hyödyntää tietoa yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta kirurgisen potilaan hoitotyössä

soveltaa ja analysoi tietoa kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä

toimii ohjatusti kirurgisen potilaan hoitotyössä potilasturvallisesti

laatii kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman sekä osallistaa potilaan ja hänen läheisensä sen laadintaan

laatii perustellen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa huomioiden kirurgisen hoidon erityispiirteet

hallitsee joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käyttää niitä hoitotilanteissa.

toimii potilasturvallisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti kirurgisen potilaan hoitotyössä ryhmän jäsenenä hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa

toimii näyttöön perustuvan tiedon pohjalta potilasturvallisesti kirurgisen potilaan eri hoitoympäristöissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä analysoiden omaa toimintaansa

ymmärtää ja käyttää hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tuntee vaativampaakin alakohtaista termistöä.

ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyön eri tilanteissa.

Hylätty (0): Opiskelija ei ole saavuttanut tasoa 1 eri osa-alueissa

Vaaditut suoritukset:

 • PBL- tutoriaalityöskentely (aktiivinen osallistuminen tutoriaaleihin ja lopetustutoriaalin jälkeiseen yhteiseen tiedon jakamiseen sekä vertaisarviointiin, tiedonhaunraportit sisältävät vähintään kaksi englanninkielistä lähdettä, 100% läsnäolo)

 • Verensiirron ABO- verkkokurssi (valvotusti); Hyväksytty(H) - Hylätty(0)

 • Itsenäiset tehtävät arvioidaan asteikolla Hyväksytty(H) - Hylätty(0) Terveysportin Oppiportissa:

  • Haavojen ABC- verkkokurssi (kirurginen haava)

  • Avoimen haavan paikallishoito- verkkokurssi

  • Keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto ja käyttö-verkkokurssi (hoitajan osio)

  • Lääkkeiden liikakäyttö- verkkokurssi (osio 2 Opioidit)

  • Nuoren syöpäpotilaan uupumus- verkkokurssi

   Opiskelijat saavat lopetustutoriaaleissa prosessiarviointia tutoriaalityöskentelystään tarkkailijoilta sekä opettajalta. Lisäksi ohjaava opettaja antaa yhteisesti palautetta jokaisesta tiedonhaunraportista; sisällöstä ja lähteiden käytöstä arviointikeskustelun lopuksi.

 • Opintojakson kokonaisarviointi:Kirurgisen hoitotyön ryhmätentti 

  • Arviointi; Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

 • Ammattienglanti: Pienryhmissä toteutettu Kirurgisen potilaan ohjaustilanne

  • Arviointi; Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0).

   • Englannin arvosana on tutkintotodistuksessa erillisenä arviointina

 In English