SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A017/3 Ohjattu harjoittelu, 15.00 op, 400 h
Työikäisten hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016, Syksy2/2015-2016
VastuuopettajaMikkola Anja
Muut opettajatMeinilä Arja, Rainto Satu, Sliden Marianne
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 31.12.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 30.08.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Sisätautien hoitotyö

TC:n aikana harjoitellaan työssä oppimisjakson aikana tarvittavia taitoja sekä itsenäisesti että opettajien ohjauksessa.

Sairaalassa opiskelijoista vastaava sairaanhoitaja (tai hänen sijaisensa)ottaa opiskelijat vastaan osastolla. Opiskelijoille tarjotaan omat sairaanhoitajaohjaajat työssä oppimisjakson ajaksi.

Lääkelaskutentin tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kolmannen, viidennen ja seitsämännen lukuvuoden harjoittelujakson alkamista. Lääkelaskutentti sisältyy harjoittelujaksoa edeltäviin hoitotyön teoriajaksoihin.

Opiskelijan työviikon pituus on 40 tuntia, josta 36h/vko tehdään harjoitteluyksiköissä. Harjoitteluun liittyvien tehtävien tekemiseen on varattu 4h/vko.

Opiskelija suunnittelee harjoittelujakson työvuorottyövuorotaulukkoon. Opiskelija noudattaa samaa työaikaa kuin yksikön hoitajat ja erityisesti oman sairaanhoitajaohjaajan työaikaa. Arkipyhien alle jääviä tunteja ei korvata. Mikäli arkipyhiä tulee harjoittelujaksolle useita, harjoittelujaksoa pidennetään. Sairauspoissaoloista ilmoitetaan välittömästi harjoitteluyksikköön ja ohjaavalle opettajalle. Opiskelija toimittaa sairaspoissaolotodistuksen ohjaavalle opettajalle. Opiskelija sopii sairaspoissaolon korvaamisesta yhdessä ohjaavan opettajan ja harjoitteluyksikön ohjaajan kanssa.

Harjoittelussa käytetään oppimisen tukena Ohjatun harjoittelun työkirjaa (ennen vuotta 2014 aloittaneet) / Ohjatun harjoittelun työkirjaa (2014 ja sen jälkeen aloittaneet) Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille ja Ammattitaitoa edistävän harjoittelun työkirjaaLapin ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoille. Lääkehoitopassi tukee lääkehoidon opiskelua.

Käytännön harjoittelua ohjaava opettaja pitää ryhmälle infotilaisuuden ennen käytännön harjoittelun alkua, toimii opiskelijan ammatillisen kasvun tukijana ja osallistuu ohjauskeskusteluihin. Työyksikön ohjaava hoitaja perehdyttää opiskelijat yksikön toimintaan, toimii opiskelijan ammatillisen kasvun tukijana, osallistuu ohjauskeskusteluihin ja huolehtii kirjallisen palautteen antamisesta opiskelijalle: katso Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin opiskelijan ohjauksen käsikirja. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Lapin sairaanhoitopiirin opiskelijan ohjaukseen voit tutustua em. sairaanhoitopiirien nettisivuilla. Opiskelijalla on vaitiolovelvollisuus käytännön harjoittelun aikana esiintulevista asioista.

Opiskelijat on vakuutettu opiskelijatapaturma-asetuksen mukaisesti käytännön harjoittelussa ja työmatkoilla sattuvien tapaturmien varalta tapaturmavakuutuksella.

Materiaali

Työkirja, Lääkehoitopassi

Teoriaosuudessa lueteltu kirjallisuus, Moodle-materiaalit ja osastolla tarjolla olevat aineistot.

Sisältö

Sisätautien hoitotyönTC ja Ohjattu harjoittelu

Sisätautien hoitotyön harjoittelun tavoitteet

Opiskelija:

 • tietää sisätautipotilaan hoitopolun
 • harjaantuu hoitamaan erilaisia sisätautipotilaita kokonaisvaltaisesti
 • harjaantuu ohjaamaan ja tukemaan potilaita ja heidän omaisiaan
 • harjoittelee suullista ja kirjallista raportointia oman potilaan osalta
 • syventää tietojaan infektion torjunnasta sekä harjaantuu toimimaan aseptiikan periaatteiden mukaisesti
 • perehtyy sisätautipotilaan lääkehoitoon
 • perehtyy sisätautipotilaan tutkimuksiin

Harjoitteluun liittyvä tehtävä:

Sisätautipotilaan hoitoprosessi

Arviointi

Sisätautien hoitotyö

Harjoittelujakso arvioidaan asteikolla: Hyväksytty / hylätty. Harjoittelujakson ohjaava opettaja vastaa opintojakson arvosanan antamisesta opiskelijan itsearvioinnin, ohjaajien arvioinnin ja vertaisarvioinnin (dialoginen keskustelu) pohjalta.

Arvioinnin osa-alueet:

 • Opiskelijan oppimisprosessi
 • Eettinen osaaminen
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Opetus- ja ohjausosaaminen
 • Päätöksenteko-osaaminen
 • Hoitotyön kliininen osaaminen

Harjoittelujakson hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä (kts. Ohjatun harjoittelun työkirja):

 • Ammatilliset valmiudet
 • Yhteistyökykyisyys
 • Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet
 Palaa In English