SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito, 3.00 op, 80 h
Mielenterveystyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2015-2016, Kevät2/2015-2016
VastuuopettajaPeteri Elli
Muut opettajatPuro Anne
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2016 - 29.05.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 18.10.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee psykiatrisen hoitotyön ohjaavat historialliset, yhteiskunnalliset ja teoreettiset lähestymistavat. Hän ymmärtää mielenterveyttä tukevan toiminnan ja psykiatrisen tiedon ja taidon yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää psykososiaalisen hyvinvoinnin ja psyykkisten häiriöiden dynamiikkaa yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija ymmärtää psykiatrinen hoitosuhteen ja sen dynamiikka merkityksen ihmismielen eheytymisessä. Opiskelija kehittyy hoitajan rooliin ja oman persoonan käyttämisessä työvälineenä psykiatrisessa hoitamisessa. Opiskelija oivaltaa yksilö- ja yhteisö työnohjauksen merkitys psykiatrisessa hoitamisessa.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus 80% läsnäolovelvoite opiskelijalla.

Kontaktiopetuksessa keskusteleva luennointi ja case- seminaarit.

Itsenäisen opiskelun osuus on case- työskentely ja kirjatenttiin valmistautuminen.

Materiaali

Kirjallisuus ja artikkelit

Oppikirja: Vilen & kumppanit: Vuorovaikutuksellinen tukeminen

Lepola & kumppamit: Psykiatria

Muu ajankohtainen ja aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja tutkimukset

Sisältö

Kurssin sisältö:

* Mielenterveyden tarkastelua käsitteenä

* Kokonaisvaltainen ihminen, eri ikäkaudet

* Terveyttä edistävät vahvuudet ja voimavarat

* Hoitotyö mielenterveystyössä ja psykiatrisessa hoitotyössä

* Hoitajan vastuualueet

* Avoimen dialogin hoitomalleja

* Asiakkaan / potilaan kohtaaminen, vuorovaikutus hoitotyössä

* Tavallisimmat psykiatriset sairaudet ja hoitosuhdetyöskentely eri sairauksia sairastavien asiakkaiden/potilaidenkanssa

* Kriisihoito osana hoitotyötä

* Psykiatriassa käytettäviä lähestymistapoja ja hoitomuotoja

* Eettiset kysymykset ja normistot, mielenterveyslaki

* Lääkehoito mielenterveystyössä

* Hoitajan jaksaminen

Arviointi

Tentti 1-5

Tehtävä vaikuttaa arviointiin

Kriteerit:

1-2 (tyydyttävä) Opiskelija osaa nimetä aihealueen keskeisiä käsitteitä ja teoreettista perustaa. Hän ymmärtää miten teoriat selittävät ihmisen mielenterveyden eri asteisuutta ja hän nimeää erilaisia hoitotyön menetelmiä sekä ymmärtää niiden käytöstä eri tilanteessa.

3-4 (hyvä) Opiskelija osaa soveltaa esimerkin avulla tietoaan eri ihmisten hoidon tarpeita määriteltäessä. Hän kykenee osallistumaan dialogisen, moniammatillisen tiimin jäsenenä hoidon tarpeessa olevien ihmisten kanssa hoidon suunnitteluun ja ohjattuna hoidon toteutukseen sekä arviointiin.

5 (kiitettävä) Opiskelijalla on edellisten lisäksi kyky arvioida ja pohtia omaa toimintaansa sekä valita eri viitekehyksiä hoidon toteuttamisen perusteeksi.

 Palaa In English