SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M15S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M13A Asiakaslähtöinen palvelu ja vieraanvaraisuus, 5.00 op, 133 h
Vieraanvaraisuus- ja turvallisuusosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2015-2016
VastuuopettajaVankka Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.10.2015 - 31.12.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 15.10.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija perehtyy matkailu- ja ravitsemisalan, tapakulttuurin ja vieraanvaraisuuden sekä monikulttuurisuuden kehityshistoriaan arktisessa toimintaympäristössä sekä ymmärtää palvelukäsitteen eri ulottuvuudet ja asiakaslähtöisen palveluasenteen merkityksen osana vieraanvaraista palvelua.

 • Opiskelija tuntee arktisen toimintaympäristön ominaispiirteet

 • Opiskelija ymmärtää tapakulttuurin, monikulttuurisuuden ja asiakaslähtöisen palveluasenteen merkityksen osana vieraanvaraista palvelua

 • Opiskelija ymmärtää palvelukäsitteen eri ulottuvuudet, tunnistaa ja osaa kuvata palveluprosessin sekä saa käsityksen palvelukulttuurissa tapahtuvista muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opetus perustuu osaamisperustaisen opetussuunnitelman mukaiseen opiskelijalähtöiseen oppimiseen. Teemoja käsitellään työelämälähtöisten tehtävien ja kautta sekä tiedonhakutehtävien avulla. Oppimista ja tiedonhankintaa tuetaan asiantuntija-artikkeileilla sekä e-oppimismateriaaleilla. Oppimista ohjataan ja arvioidaan koko prosessin ajan.

Materiaali

Oppimateriaali muodostuu teoria- ja käytäntöperustaisista lähteistä.

Ariffin, A. 2013. Generic dimensionality of hospitality in the hotel industry: A host-guest relationship perspective. International Journal of Hospitality Management 35/2013, 171-179.

Elävä arkisto.2014. Viitattu 20.10.2014. http://yle.fi/elavaarkisto/haku/#/toimituksen%20koostama/Matkailun%20varhaiset%20vuosikymmenet.

Grönroos, C. 2000. Nyt kilpaillaan palveluilla. Helsinki: WSOY.

Hakala, A. 2010. Bisnesetiketti: tapakulttuuria meillä ja maailmalla. Savonia ammattikorkeakoulun julkaisusarja D 1795-0808.

Hinsberg, A.,Kinnunen M.,Saari, S. & Tuominen, T. 2012. Hospitality in Tourism. Viitattu 20.10.2014. http://ekulma.kulmat.fi/kirjasto/Hospitality-in-Tourism/.

Hotelli- ja ravintolamuseo. 2014. Verkkoaineistot. Viitattu 20.10.2014. http://www.hotellijaravintolamuseo.fi/10.

Kaljunen, S. & Kanervo, S. 2007. Maan tapa Suomessa. Viitattu 20.10.2014. www.turku.fi/public/download.aspx?ID=50303&GUID={351FB4F9-6475-4432-9296-5349C52B42A6}.

Kappeli.2014.Viitattu 20.10.2014. http://www.kappeli.fi/index.php?id=historia.

Grönroos, C. 2000. Nyt kilpaillaan palveluilla. Helsinki: WSOY.

Lashley, C. & Morrison, A. eds. 2000. In Search of Hospitality. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Pesonen, L.,Lehtonen, J. &Toskala, A. 2002. Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena: markkinointia, viestintää, psykologiaa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Shaw, C. & Ivens, J. 2005. Building Great Customer Experiences. New York: Palgrave MacMillian.

Sillanpää, M. 2002. Säännöstelty huvi.SKS.

Tuori, S. 2010.Monikulttuurisuuden haasteet. Luentoesitys. Viitattu 20.10.2014. http://blogs.helsinki.fi/takurssi2010/files/2010/02/Monikulttuurisuuden-haasteet-2010.pdf.

Ulkoasiain ministeriö. Prokollaan liittyviä linkkejä. Viitattu 20.10.2014. http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=40154&contentlan=1&culture=fi-FI.

Videolinkit:

https://www.youtube.com/watch?v=Dynw8X7Nh6U, Saamelaisuus ja poronhoito

https://www.youtube.com/watch?v=AcFYekIbtzI Saamelaisten elinkeinot ja perinteet

https://www.youtube.com/watch?v=T-i3tN1gxhw   Sarivaara Erika Väitöstilaisuus 20120613 Statuksettomat saamelaiset

Sisältö
 • Opiskelija tuntee arktisen toimintaympäristön ominaispiirteet

 • Opiskelija ymmärtää tapakulttuurin, monikulttuurisuuden ja asiakaslähtöisen palveluasenteen merkityksen osana vieraanvaraista palvelua

Opiskelija ymmärtää palvelukäsitteen eri ulottuvuudet, tunnistaa ja osaa kuvata palveluprosessin sekä saa käsityksen palvelukulttuurissa tapahtuvista muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

Arviointi
 • Asiakaspalvelun, vieraanvaraisuuden, tapakulttuurien ja monikulttuurisuuden käsitteisiin perehtyminen (lukupiiri ja reflektiopaperi, Word)

 • Vieraanvaraisuuden ja monikulttuurisuuden kehityshistoria arktisessa toimintaympäristössä (materiaaleihin perustuva pp-esitys)

 • Vieraanvaraisuuden havainnointitehtävä ja kulttuurianalyysi-oppimistehtävä Rovaniemellä sijaitsevista ravitsemisliikkeistä (raportointi; Movie-maker/pp-esitys)

 • Oppimisen arviointi toteutuu laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelma käydään läpi opintojakson alkaessa ja se on opiskelijoiden saatavilla Moodlessa.

 • Arviointiin vaikuttavat tehtävät ja niiden palauttaminen sovittujen ohjeiden jaaikataulujen mukaisesti, aktiivisuus, itsearviointi sekä opettajien havainnot.

  K5 Kiitettävä - Hylätty 0.

  Kiitettävä K5
  Hallitseejakson osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

  Hyvä H4 - H3
  Hallitsee jakson osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

  Tyydyttävä T2 - T1
  Hallitse jakson osa-alueetneuvoja ja ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

 Palaa