SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M15S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M35 Opinnäytetyö, 15.00 op, 400 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/18005
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaAngeria Mervi
Muut opettajatHäikiö Sisko, Lempiäinen Marja, Liimatta Matti, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm06.08.2018 - 30.11.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 06.08.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa soveltaa laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyönään tutkimus- tai kehittämishankkeen.

 
Arviointikriteerit

Arviointialueet:

 • Aiheenvalinta ja lähtökohtien määrittely
 • Tietoperustan hallinta
 • Menetelmän hallinta
 • Prosessi
 • Raportointi

Kukin osa-alue arvioidaan numeerisesti ja lasketaan keskiarvo.

Arviointi: asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3–4), tyydyttävä (1–2), hylätty (0).

Katso opinnäytetyöoppaaseen kirjoitetut ja koulutusohjelman arviointikriteerit opinnäytetyölle.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opinnäytetyö alkaa neljä kertaa lukuvuodessa. Voit aloittaa opinnäytetyöprosessin, kun olet suorittanut Opinnäytetyön menetelmäosaaminen -opintojakson. Opinnäytetyöprosessin aikatauluttaminen on hyvä suunnitella omaan HOPSiin ennen prosessin alkua.

Opinnäytetyöhön sisältyy eri työvaiheita, jotka ovat aiheen valinta ja opinnäytetyön aloittaminen, opinnäytetyön suunnittelu, opinnäytetyön toteutus ja raportointi, viimeistely, esitys sekä palaute ja arviointi.

Opinnäytetyö tehdään pienryhmä, pari- tai yksilötyönä. Opinnäytetyöohjausta toteutetaan ryhmäohjauksena mm. ohjauskeskusteluissa, työpajoissa, suullisena ja/tai kirjallisena palautteena ja ohjauksena sekä livenä ja Adobe Connectissa. Tarkempi toteutussuunnitelma on Moodlessa ja TimeEditissä.

Alustava toteutussuunnitelma:

vko 33 Opinnäytetyön aloittaminen, aihepiirin, tehtävän ja tavoitteen jäsentäminen sekä kirjoitusprosessin käynnistäminen

vko 34 Opinnäytetyön keskeisten käsitteiden määrittely ja tiedonhaku opinnäytetyön aihepiiristä

vko 35 Opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta

vko 36 Opinnäytetyösuunnitelman jäsentäminen ja esittäminen (lähipäivä)

vko 36 Kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman (linkki OneDriveen) palautus

vko 37 Tietoperustan rakentaminen ja tiedonhaun syventäminen

vko 38 Perustellun, asiatyylisen opinnäytetyöraportin kirjoittaminen lähteitä käyttämällä

vko 39 Ajantasaisen opinnäytetyöraportin päivitys OneDriveen

vko 40 Työn rakenteen jäsentäminen

vko 41-42 Tutkimus- ja kehittämisemenetelmien käyttö ja tuloksien saavuttaminen

vko 43 Työn johtopäätökset ja pohdinta sekä opinnäytetyöraportin viimeistely

vko 44 Valmiin työn palautus

vko 45 Valmiin työn viimeistely ja tiivistelmän kirjoittaminen

vko 46 Työn palautus arvioitavaksi

vko 47 Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja työn suullinen esitys (lähipäivä)

vko 48 Opinnäytetyön arviointi ja palaute sekä työn tallentaminen

Materiaali

Opintojakson materiaali ja ohjeet löytyvät Moodlesta.

Sisältö

Opinnäytetyö on ammattikorkeakouluopiskeluun kuuluva opintojakso, jossa suunnittelet, toteutat ja raportoit tutkimus- tai kehittämishankkeen.

Opinnäytetyöskentelyssä opitaan:

 • tunnistamaan, määrittelemään ja rajaamaan työelämän ongelmia/haasteita
 • soveltamaan teoriatietoja luovasti todellisiin työelämän ongelmiin/haasteita
 • hankkimaan ja hallitsemaan työelämän ongelmissa tarvittavaa tietoa
 • työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti
 • toimimaan yhteistyössä ja hallitsemaan projekteja
 • arvioimaan omaa toimintaa kriittisesti ja kehittämään sitä
 • raportoimaan omaa työtä suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö:

 • opinnäytetyön aiheenvalinta ja jäsentäminen
 • opinnäytetyösuunnitelman jatoimeksiantosopimuksen laatiminen
 • opinnäytetyön toteutus ja raportointi laaditun suunnitelman pohjalta
 • valmis opinnäytetyö ja sen palautus arvioitavaksi
 • opinnäytetyön suullinen esitys
 • kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Arviointi

Opinnäytetyön arvioinnissa käytetään Lapin ammattikorkeakeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerejä. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla K5-T1 tai hylätty. Opinnäytetyön arviointi edellyttää, että opinnäytetyöraportti ja kypsyysnäyte ovat hyväksytty ja opinnäytetyö on esitetty.Arvioinnista vastaavat opinnäytetyön ohjaajat.

Tarkemmat arviointikriteerit ovat Moodlessa.

 Palaa