SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M15S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M35 Opinnäytetyö, 15.00 op, 400 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/18006
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019, Kevät1/2018-2019
VastuuopettajaAngeria Mervi
Muut opettajatHäikiö Sisko, Lempiäinen Marja, Liimatta Matti, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm22.10.2018 - 24.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 21.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa soveltaa laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyönään tutkimus- tai kehittämishankkeen.

 
Arviointikriteerit

Arviointialueet:

 • Aiheenvalinta ja lähtökohtien määrittely
 • Tietoperustan hallinta
 • Menetelmän hallinta
 • Prosessi
 • Raportointi

Kukin osa-alue arvioidaan numeerisesti ja lasketaan keskiarvo.

Arviointi: asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3–4), tyydyttävä (1–2), hylätty (0).

Katso opinnäytetyöoppaaseen kirjoitetut ja koulutusohjelman arviointikriteerit opinnäytetyölle.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opinnäytetyö alkaa neljä kertaa lukuvuodessa. Voit aloittaa opinnäytetyöprosessin, kun olet suorittanut Opinnäytetyön menetelmäosaaminen -opintojakson. Opinnäytetyöprosessin aikatauluttaminen on hyvä suunnitella omaan HOPSiin ennen prosessin alkua.

Opinnäytetyöhön sisältyy eri työvaiheita, jotka ovat aiheen valinta ja opinnäytetyön aloittaminen, opinnäytetyön suunnittelu, opinnäytetyön toteutus ja raportointi, viimeistely, esitys sekä palaute ja arviointi. Opinnäytetyön suunnitelmavaihe on laajudeltaan 5 opintopistettä.

Opinnäytetyö tehdään pienryhmä, pari- tai yksilötyönä. Opinnäytetyöohjausta toteutetaan ryhmäohjauksena mm. ohjauskeskusteluissa, työpajoissa, suullisena ja/tai kirjallisena palautteena ja ohjauksena sekä livenä ja Adobe Connectissa. Tarkempi toteutussuunnitelma on Moodlessa ja TimeEditissä.

Alustava toteutussuunnitelma:

vko 43 Opinnäytetyön aloittaminen, aihepiirin jäsentäminen sekä kirjoitusprosessin käynnistäminen

vko 44 Opinnäytetyön tehtävän ja tavoitteen jäsentäminen

vko 45 Opinnäytetyön keskeisten käsitteiden määrittely ja tiedonhaku opinnäytetyön aihepiiristä

vko46 Opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta

vko47 Opinnäytetyösuunnitelman jäsentäminen ja esittäminen (lähipäivä Rovaniemellä)

vko47 Kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman (linkki OneDriveen) palautus

vko48 Tietoperustan rakentaminen ja tiedonhaun syventäminen

vko49 Perustellun, asiatyylisen opinnäytetyöraportin kirjoittaminen lähteitä käyttämällä

vko1 Ajantasaisen opinnäytetyöraportin päivitys OneDriveen

vko2Työn rakenteen jäsentäminen

vko 4 Tutkimus- ja kehittämisemenetelmien käyttö ja tuloksien saavuttaminen

vko6 yön johtopäätökset ja pohdinta sekä opinnäytetyöraportin viimeistely

vko7 almiin työn palautus

vko9 Valmiin työn viimeistely ja tiivistelmän kirjoittaminen

vko10 Työn palautus arvioitavaksi

vko11 Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja työn suullinen esitys (lähipäivä Rovaniemellä)

vko12 Opinnäytetyön arviointi ja palaute sekä työn tallentaminen

Materiaali

Opintojakson materiaali ja ohjeet löytyvät Moodlesta.

Sisältö

Opinnäytetyö on ammattikorkeakouluopiskeluun kuuluva opintojakso, jossa suunnittelet, toteutat ja raportoit tutkimus- tai kehittämishankkeen.

Opinnäytetyöskentelyssä opitaan:

 • tunnistamaan, määrittelemään ja rajaamaan työelämän ongelmia/haasteita
 • soveltamaan teoriatietoja luovasti todellisiin työelämän ongelmiin/haasteita
 • hankkimaan ja hallitsemaan työelämän ongelmissa tarvittavaa tietoa
 • työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti
 • toimimaan yhteistyössä ja hallitsemaan projekteja
 • arvioimaan omaa toimintaa kriittisesti ja kehittämään sitä
 • raportoimaan omaa työtä suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö:

 • opinnäytetyön aiheenvalinta ja jäsentäminen
 • opinnäytetyösuunnitelman jatoimeksiantosopimuksen laatiminen
 • opinnäytetyön toteutus ja raportointi laaditun suunnitelman pohjalta
 • valmis opinnäytetyö ja sen palautus arvioitavaksi
 • opinnäytetyön suullinen esitys
 • kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Arviointi

Opinnäytetyön arvioinnissa käytetään Lapin ammattikorkeakeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerejä. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla K5-T1 tai hylätty. Opinnäytetyön arviointi edellyttää, että opinnäytetyöraportti ja kypsyysnäyte ovat hyväksytty ja opinnäytetyö on esitetty. Arvioinnista vastaavat opinnäytetyön ohjaajat.

Tarkemmat arviointikriteerit ovat Moodlessa.

 Palaa