SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VVV203 
Opinto Hakijasta tekijäksi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

Osaamistavoitteet:

 • Pystyy hahmottamaan oman osaamisensa oman koulutustaustansa, työkokemuksen ja muun taustansa perusteella.
 • Opiskelija osaa laatia CV:n sekä muun työnhakuun liittyvän teknisen dokumentaation
 • Opiskelija osaa määritellä oman unelmatyöpaikkansa
 • Opiskelija kykenee johdonmukaisesti laatimaan prospektilistan työpaikoista sekä jatkojalostamaan prospektit edelleen liideiksi.
 • Opiskelija pystyy laatimaan aiemmin määritetyille liideille yrityskohtaisen kontaktointisuunnitelman.
 • Opiskelija osaa laatia järjestelmällisen oman osaamisen myynnin suunnitelman sekä pystyy toteuttamaan sitä.

Opiskeltavan opintokokonaisuuden ydinsisältö:

 • Oman osaamisen tunnistaminen sekä myyminen
 • CV ja muun työnhakuun liittyvän dokumentaation tekeminen
 • Potentiaalisten työpaikkojen tunnistaminen sekä niistä prospektilistan tekeminen sekä edelleen jatkojalostaminen liideiksi.

Edeltävät opinnot: Alempi ammattikorkeakoulututkinto

Pedagogiset järjestelyt:

 • Valmennuksen aikana järjestettäviin lähipäiviin osallistuminen, verkko-opetukseen osallistuminen
 • Innovaatiotoiminnan tai kehittämistehtävän toteuttamista tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen sekä niiden sisältöjen hyödyntäminen kehittämistehtävän toteutuksessa
 • Jokaiselle idealle tai idea-aihiolle rakennetaan oma yksilöllinen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan tarvittava tukiverkosto ja -toiminta kehitystyön eri vaiheisiin.
 • Ohjauksen tukena käytetään Open Moodle-oppimisalustaa ja pilvipalveluita.

Lapin innovaatioassistentti- opintokokonaisuus muodostuu kahdesta osasta:

 1. Hakijasta tekijäksi-valmennusjakso5 op
 2. Innoassari-valmennusjakso15 op.

Opintosuoritusten saaminen edellyttää aktiivista osallistumista valmennukseen myös yrityksissä työskentelyn aikana sekä kehittämistehtävän toteuttamista valmennukseen kytkettynä.

Oppimateriaali:

Yhteinen kirjallisuusluettelo ja luentomateriaalit Open Moodlessa. Opiskelija valitsee oman kehittämistehtävänsä kannalta olennaista kirjallisuutta.

Lisäksi yksittäisen innovaation kehittämiseen liittyvää alakohtaista kirjallisuutta ja muuta lähdeaineistoa.

 
Arviointikriteerit

.

Arviointikriteerit Lapin Innovaatioassistentti

Hyväksytty

Hylätty/Täydennettävä

1. Oman osaamisen myyminen

Opiskelija osaa johdonmukaisesti rakentaa itselle prospektilistan mahdollisista työpaikoista ja jalostaa potentiaalisimmat prospektit eteenpäin liideiksi. Opiskelijalla on liideille yrityskohtaiset kontaktointisuunnitelmat. Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä järjestelmällisen osaamisen myyntiprosessin työpaikkojen kontaktointiin sekä pystyy toteuttamaan sitä.

Opiskelija ei osaa rakentaa prospektilistaa tai ei osaa tunnistaa mitkä prospektit ovat potentiaalisempia työpaikkoja kuin toiset. Opiskelija ei osaa laatia kontaktointisuunnitelmaa eikä suunnitella tai tehdä järjestelmällistä prosessia työpaikkojan kontaktointiin.

2. Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija pystyy tunnistamaan omien kompetenssien, mielenkiinnon sekä aikaisemman työkokemuksen puolesta oman osaamisensa.

Opiskelija ei tunnista tai osaa määritellä omien kompetenssien, mielenkiinnon sekä aikaisemman työkokemuksen puolesta omaa osaamistaan.

3. Teknisen prosessin hallinta
Opiskelija pystyy luomaan henkilökohtaisen CV:n oman työkokemuksensa, koulutuksensa ja muun taustansa avulla. Opiskelija pystyy tämän lisäksi tekemään muut työnhakuun liittyvät dokumentit.Opiskelija ei pysty luomaan henkilökohtaista CV:tä eikä muuta työnhakuun liittyvää dokumentaatiota.
Kokonaisarvioinnissa huomioidaan kaikki kolme osa-aluetta. Jollain osa-alueella voi olla vähäisiä puutteita, mutta ansiokkuus toisessa korvaa tämän.

 
Alkamispäivä 08.08.2016 
Päättymispäivä 31.10.2018 
 Palaa