SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VVV2015 
Opinto Virkamiesruotsi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

3 op laajuinen ruotsin kurssi kaupan ja kulttuurialan opiskelijoille, joilla on valmistuminen lähellä ja ruotsin kurssi on suorittamatta

Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön. Hän osaa myös kirjoittaa ammattiin liittyvää kielen perusrakenteiden mukaista sisällöllisesti ehyttä tekstiä.

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (424/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1 – B2.

 
Arviointikriteerit

Osaaminen

Ammatillisen profiilin esittelytaidot, työyhteisöosaaminen ja tiedonhakutaidot

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy ruotsin kielellä tavallisimmista opintoihinsa ja ammattialaansa liittyvistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista ja osaa hakea tietoa helppolukuisista lähteistä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy kohtalaisen hyvin opintoihinsa ja ammattialaansa liittyvistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän osaa hakea ja ymmärtää tietoa alan kirjallisista lähteistä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kieltä monipuolisesti opintoihinsa ja ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa ja kirjoittaa vaivattomasti ja asianmukaisella tyylillä ammattialaansa liittyviä tekstejä. Hän osaa hakea ja jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri lähteistä.

 
Alkamispäivä 01.08.2017 
Päättymispäivä 31.08.2026 
 Palaa