SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R801M28 
Opinto Matkailu- ja ravitsemisalan soveltava tutkiminen 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Palvelualat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee kiinnostusta oman ammattialansa tutkimus- ja kehittämishaasteisiin sekä soveltavan tutkimusosaamisensa kehittämiseen. Hän osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opiskelija tuntee projektityöskentelyn työmenetelmiä ja luotettavan tiedon tuottamiseen lähtökohdat. Hän tuntee ja osaa käyttää soveltavan tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntää luovan ongelmanratkaisun periaatteita. Opiskelija ymmärtää soveltavan tutkimuksen merkityksen työelämän ongelmien ratkaisemisessa.

Opiskelija osaa hankkia tietoa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeisiin. Hän osaa käyttää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä. Hän osaa käsitellä, soveltaa sekä arvioida tietoa kriittisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa tuottaa asiatyylin mukaista tekstiä.

Opiskelija ymmärtää tutkimus- ja kehittämistoiminnan roolin ja merkityksen osana nykypäivän ammatillista asiantuntijuutta ja ymmärtää restonomin opinnäytetyölle asetetut tavoitteet. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja opinnäytetyöprosessin rakenteen ja opinnäytetyön muodot, saa perusvalmiudet aiheanalyysiin ja opinnäytetyösuunnitelman tekemiseen sekä opinnäytetyöprosessin läpiviemiseen.

Hän perehtyy opinnäytetyössä tarvittaviin menetelmiin ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Opiskelija osaa kytkeä kirjoittamisen osaksi opinnäytetyöprosessiaan, hahmottaa opinnäytetyön tekstilajina ja liittää lähteiden tietoa omaan tekstiin korrektisti ja keskustelevasti.

Teemat:

Projektien hallinta 5 op

Opinnäytetyön menetelmäosaaminen 5 op

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 02.09.2014 
Päättymispäivä 31.12.2017 
 Palaa