SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R801M39 
Opinto Päivittäisjohtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 
Laajuus 20,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Palvelualat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää muuttuvan toimintaympäristön, jossa alan päivittämisjohtamista tehdään. Hän perehtyy yritysten taloudelliseen liiketoimintaympäristöön kansallisella tasolla. Opiskelija hahmottaa liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutosten taustoja ja vaikutuksia sekä kuluttajan käyttäytymiseen että yrityksien toimintaan. Hän oppii analysoimaan taloudellisia syy-seuraussuhteita ja niiden vaikutuksia yritysten jokapäiväiseen toimintaan.

Opiskelija ymmärtää päivittäisjohtamisen tehtävän ja aseman osana yrityksen johtamista ja yritykselle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija tietää esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen keskeiset tehtävät ja periaatteet sekä tunnistaa niitä eri työtilanteissa. Opiskelija ymmärtää henkilösuunnittelun merkityksen päivittäisjohtamisessa alalla, joka on työvoimavaltainen. Opiskelija omaksuu vastuullisen ja yrittäjämäisen toimintatavan osaksi omaa ja työyhteisön työtapaa.

Opiskelija ymmärtää hinnoittelun sekä kestävän osto- ja hankintatoiminnan merkityksen menestyvän liiketoiminnan lähtökohtina. Hän ymmärtää kilpailutuksen merkityksen hankinnoissa sekä ostajan että myyjän näkökulmasta ja osaa ostaa ja tehdä hankintoja taloudellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osaa vertailla hankintojen ja asiakaslähtöisesti tuotettavien palveluiden kustannuksia ja kokonaislaatua verkostoituneessa toimintaympäristössä.

Opiskelija perehtyy matkailualaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja säännöksiin. Hän tuntee tärkeimmät matkailualan yritystoimintaa ohjaavat säädökset ja asetukset ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan.

Teemat:

Talouden toimintaympäristöt 5 op

Vastuullinen esimiestyö 5 op

Matkailu- ja ravitsemisalan ostot ja hankinnat 5 op

Matkailun lainsäädäntö 5 op

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa