SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702H16 
Opinto Kliininen osaaminen kirurgisen potilaan hoitotyössä 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen osaat selittää kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisen hoitoprosessin sekä kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjut. Osaat soveltaalainsäädäntöä ja eettisiä näkökulmia sekä toimia kustannustietoisesti kirurgisessa hoitotyössä. Osaat yhdistää kirurgisten sairauksien ja syöpätautien sekä niiden diagnostisoinnin ja hoitojen mukanaan tuomat muutokset potilaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Osaat akuutin ja pitkäaikaisen kivunhoidon. Osaat tukea potilaita sekä heidän läheisiään terveyttä edistäen. Osaat toteuttaa ja arvioida potilaan ravitsemushoitoa. Lisäksi osaat laatia ja toteuttaa näyttöön perustuvan kirurgisen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa. Lisäksi osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa. Opintojakson jälkeen osaat myös ohjata kirurgisia potilaita ja heidän läheisiään englannin kielellä.

Opintojakso R702H24 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu toteutuu samoilla osaamistavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teemat:

  • Kirurgisen hoitotyön perusteet
  • Kirurgisen potilaan hoitotyö

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1–2)

Hyvä (3–4)

Kiitettävä (5)

Opiskelija määrittelee kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjutOpiskelija selittää kokonaisvaltaisen kirurgisen potilaan hoitoprosessin sekä hoito- ja palveluketjut eri erikoisaloilla

Opiskelija soveltaa tietoa kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa eri erikoisaloilla sekä ymmärtää hoito- ja palveluketjujen erikoisalojen monimuotoisuuden

tietää kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön ja tunnistaa kirurgiseen hoitotyöhön liittyvät eettiset lähtökohdattoimii kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisestiyhdistää toimintaansa kirurgisen potilaan hoitoa ohjaavan lainsäädännön sekä hoitotyön eettisen arvoperustan
selittää perusteet yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista, niiden diagnostisoinnista sekä hoidostahyödyntää tietoa yleisimmistä kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta kirurgisen potilaan hoitotyössäsoveltaa ja analysoi tietoa kirurgisista sairauksista ja syöpätaudeista sekä niiden diagnostisoinnista ja hoidosta potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä
tietää kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman eri vaiheet ja osaa laatia ohjatusti hoitotyön prosessin mukaisen suunnitelmanlaatii kirurgisen potilaan hoitotyönsuunnitelman sekä osallistaa potilaan ja hänen läheisensä sen laadintaanlaatii perustellen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa huomioiden kirurgisen hoidon erityispiirteet
toimii ohjatusti kirurgisen potilaan hoitotyössä potilasturvallisestitoimii potilasturvallisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti kirurgisen potilaan hoitotyössä ryhmän jäsenenä hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoatoimii näyttöön perustuvan tiedon pohjalta potilasturvallisesti kirurgisen potilaan eri hoitoympäristöissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä analysoiden omaa toimintaansa
hallitsee joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käyttää niitä hoitotilanteissa.ymmärtää ja käyttää hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tuntee vaativampaakin alakohtaista termistöä.ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyön eri tilanteissa.

 
Alkamispäivä 01.01.2013 
Päättymispäivä 31.12.2099 
 Palaa