SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702H19 
Opinto Päätöksenteko päivystys- ja vastaanottohoitotyössä 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen osaat päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenet itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota. Osaat toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi osaat toteuttaa hoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset. Osaat yhdistää näyttöön perustuvan tiedon päätöksentekoon ja arvioida asiakkaan hoitoprosessia systemaattisesti. Osaat ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Lisäksi osaat päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa ja kansainvälisyyden haasteet huomioiden.

Opintojakso R702H27 Päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu toteutuu samoilla tavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teema:

  • Hoidon tarpeen arviointi päivystys- ja vastaanottohoitotyössä

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1–2)Hyvä (3–4)Kiitettävä (5)
Opiskelija hyödyntää moniammatillisen tiimin asiantuntijuutta ja konsultaatiota päätöksenteon tukena määritellessään päivystys- ja vastaanottohoitotyössä potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyydenOpiskelija hyödyntää moniammatillisen tiimin asiantuntijuutta ja konsultaatiota päätöksenteon tukena sekä osaa kuvata oman toimintansa määritellessään päivystys- ja vastaanottohoitotyössä potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyydenOpiskelija hyödyntää moniammatillisen tiimin asiantuntijuutta ja konsultaatiota päätöksenteon tukena ja osaa arvioida toimintansa määritellessään päivystys- ja vastaanottohoitotyössä potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden
soveltaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä potilaan kliinisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä ja tekee niistä tarvittavat johtopäätöksetkäyttää päivystys- ja vastaanottohoitotyössä kliinisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä ja perustelee niiden käyttöä hoitotilanteissakäyttää päivystys- ja vastaanottohoitotyössä kliinisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä ja osaa arvioida niiden käyttöä potilaan hoitotilanteissa
hyödyntää terveyden edistämisen valtakunnallisia suosituksia ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia hoitotyössähyödyntää vertaillen terveyden edistämisen valtakunnallisia suosituksia ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia hoitotyössähyödyntää arvioiden terveyden edistämisen valtakunnallisia suosituksia ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia hoitotyössä
käyttää erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössäsuunnittelee ja toteuttaa ohjaustilanteita käyttäen erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössäsuunnittelee ja käyttää valikoiden erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä
ottaa huomioon monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden haasteet päivystys- ja vastaanottohoitotyön päätöksenteossa.ratkaisee monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden haasteita päivystys- ja vastaanottohoitotyön päätöksenteossa.ratkaisee monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden haasteita ja arvioi ratkaisujen vaikuttavuutta päivystys- ja vastaanottohoitotyön päätöksenteossa.

 
Alkamispäivä 01.01.2013 
Päättymispäivä 31.12.2099 
 Palaa