SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus BIO3 
Opinto Kiertotalouden projektityö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Konetekniikan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa oman osaamisensa kiertotalouden puitteissa liittyen teolliseen toimintaan. Jo opittua ja opintojakson aikana tulevaa uutta osaamista syvennetään työskentelemällä annetun projektiaiheen parissa pienryhmissä. Pienryhmätyöskentely vahvistaa ryhmätyöskentelytaitoja monialaisessa tiimissä, jolloin oman osaamisen soveltamistaidot vahvistuvat.

Opintojakson teemat:

  • Teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen

  • Elinkaarihallinta

  • Uudelleenvalmistus

  • Tuotteistaminen/kaupallistaminen

  • Tulevaisuuden ennakointi

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää projektiraportin sekä loppuseminaariesityksen ja vertaisarvioinnin.

Arviointi: hylätty- K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksonkeskeisen sisällön. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Pedagogiset järjestelyt:

Opintojakso suoritetaan monimuotototeutuksena siten, että ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa opintojakson aikana yhteen (Aloitus-, keskivaiheen- ja päätöstapaaminen). Opiskelijat työskentelevät pienryhmissä yhteisen aiheen parissa, joka annetaan ja alustetaan aloitustapaamiskerralla. Opintojakson aikana järjestetään teorialuentoja AC-luentoina. Projektityöstä laaditaan väli- ja loppuraportti sekä esitys.

Materiaali:

Opintojakson materiaali jaetaan Moodlessa, tapaamiskerroilla ja AC-luennoilla.

Sisältö:

Opiskelija syventää osaamistaan kiertotalouden perustoimintamalleista teollisen tutkimusongelman kanssa työskennellen pienryhmissä. Opintojakso soveltuu kone- ja sähkötekniikan opiskelijoille sekä Kaupan ja kulttuurin osaamisalan opiskelijoille. Työskentelyn tueksi pidetään teorialuentoja, joilla opiskelija oppii mm. teollisten sivuvirtojen hyödyntämistä, uudelleenvalmistusta sekä elinkaarihallinnan perusteita. Lisäksi aihepiiriä tarkastellaan tuotteistamisen/kaupallistamisen ja tulevaisuuden ennakoinnin näkökulmista. Projektiaihetta käsitellään teorialuennoilla käytyjen teemojen kautta ja työskentelyn tukena on myös eri alojen asiantuntijoista koostettu advisory board. Opiskelija oppii työskentelemään eri aloilta tulevien opiskelijoiden kanssa hyödyntäen omaa osaamistaan tutkimusaiheen ratkaisussa.

Arviointi:

Arvosanat 0-5, perustuen loppuraporttiin, esitykseen ja vertaisarviointiin.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa